Veraflox (pradofloxacin) – Marķējuma teksts - QJ01MA97

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Salokāma kartona kārba, kas satur 1 blistera plāksnīti (1 x 7 tabletes 15 mg) Salokāma kartona kārba, kas satur 3 blistera plāksnītes (3 x 7 tabletes 15 mg) Salokāma kartona kārba, kas satur 10 blistera plāksnītes (10 x 7 tabletes 15 mg) Salokāma kartona kārba, kas satur 20 blistera plāksnītes (20 x 7 tabletes 15 mg)

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Veraflox 15 mg tabletes suņiem un kaķiem pradofloksacīns

2.AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Katra tablete satur 15 mg pradofloksacīna.

3.ZĀĻU FORMA

Tabletes

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

7 tabletes

21 tabletes

70 tabletes

140 tabletes

5.MĒRĶA SUGAS

Suņi un kaķi.

6.INDIKĀCIJA(-S)

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz (EXP) {mēnesis/gads}

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Vācija

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/10/107/001 7 tabletes

EU/2/10/107/002 21 tabletes

EU/2/10/107/003 70 tabletes

EU/2/10/107/004 140 tabletes

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija (Lot) {numurs}

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Salokāma kartona kārba, kas satur 1 blistera plāksnīti (1 x 7 tabletes 60 mg) Salokāma kartona kārba, kas satur 3 blistera plāksnītes (3 x 7 tabletes 60 mg) Salokāma kartona kārba, kas satur 10 blistera plāksnītes (10 x 7 tabletes 60 mg) Salokāma kartona kārba, kas satur 20 blistera plāksnītes (20 x 7 tabletes 60 mg)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Veraflox 60 mg tabletes suņiem pradofloksacīns

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Katra tablete satur 60 mg pradofloksacīna.

3. ZĀĻU FORMA

Tabletes

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

7 tabletes

21 tabletes

70 tabletes

140 tabletes

5. MĒRĶA SUGAS

Suņi

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz (EXP){mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Vācija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/10/107/005 7 tabletes

EU/2/10/107/006 21 tabletes

EU/2/10/107/007 70 tabletes

EU/2/10/107/008 140 tabletes

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija (Lot) {numurs}

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Salokāma kartona kārba, kas satur 1 blistera plāksnīti (1 x 7 tabletes 120 mg) Salokāma kartona kārba, kas satur 3 blistera plāksnītes (3 x 7 tabletes 120 mg) Salokāma kartona kārba, kas satur 10 blistera plāksnītes (10 x 7 tabletes 120 mg) Salokāma kartona kārba, kas satur 20 blistera plāksnītes (20 x 7 tabletes 120 mg)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Veraflox 120 mg tabletes suņiem pradofloksacīns

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Katra tablete satur 120 mg pradofloksacīna.

3. ZĀĻU FORMA

Tabletes

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

7 tabletes

21 tabletes

70 tabletes

140 tabletes

5. MĒRĶA SUGAS

Suņi

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz (EXP) {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Vācija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/10/107/009 7 tabletes

EU/2/10/107/010 21 tabletes

EU/2/10/107/011 70 tabletes

EU/2/10/107/012 140 tabletes

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija (Lot) {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM JEB SLOKSNĪTĒM Alumīnija folijas blisters ar 7 tabletēm (15 mg)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Veraflox 15 mg tabletes pradofloxacin

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Bayer

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

5.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM JEB SLOKSNĪTĒM Alumīnija folijas blisters ar 7 tabletēm (60 mg)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Veraflox 60 mg tabletes pradofloxacin

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Bayer

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

5. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM JEB SLOKSNĪTĒM Alumīnija folijas blisters ar 7 tabletēm (120 mg)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Veraflox 120 mg tabletes pradofloxacin

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Bayer

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

5. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Salokāma kartona kārba, kas satur ABPE pudeli (15 ml suspensija iekšķīgai lietošanai)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Veraflox 25 mg/ml suspensija iekšķīgai lietošanai kaķiem pradofloksacīns

2.AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Pradofloksacīns 25 mg/ml

Konservants: Sorbīnskābe (E200)

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija iekšķīgai lietošanai

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

15 ml pudele un 3 ml dozēšanas šļirce

5. MĒRĶA SUGAS

Kaķi

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas labi saskalināt.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Izvairīties no piesārņošanas lietošanas laikā.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz (EXP) {mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas izlietot 3 mēnešu laikā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā konteinerā.

Turēt pudeli cieši noslēgtu.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Vācija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/10/107/013

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija (Lot) {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Pudeles etiķete (15 ml suspensija iekšķīgai lietošanai)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Veraflox 25 mg/ml suspensija iekšķīgai lietošanai kaķiem pradofloksacīns

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Pradofloksacīns 25 mg/ml

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

15 ml

4.LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas labi saskalināt.

5.SĒRIJAS NUMURS

Sērija (Lot) {numurs}

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz (EXP){mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas izlietot līdz __________

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Salokāma kartona kārba, kas satur ABPE pudeli (30 ml suspensija iekšķīgai lietošanai)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Veraflox 25 mg/ml suspensija iekšķīgai lietošanai kaķiem pradofloksacīns

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Pradofloksacīns 25 mg/ml

Konservants: Sorbīnskābe (E200)

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija iekšķīgai lietošanai

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

30 ml pudele

5. MĒRĶA SUGAS

Kaķi

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas labi saskalināt.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Izvairīties no piesārņošanas lietošanas laikā.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz (EXP) {mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas izlietot 3 mēnešu laikā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā konteinerā.

Turēt pudeli cieši noslēgtu.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Vācija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/10/107/014

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija (Lot) {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Pudeles etiķete (30 ml suspensija iekšķīgai lietošanai)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Veraflox 25 mg/ml suspensija iekšķīgai lietošanai kaķiem pradofloksacīns

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Pradofloksacīns 25 mg/ml

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

30 ml

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas labi saskalināt.

5. SĒRIJAS NUMURS

Sērija (Lot) {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz (EXP){mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas izlietot līdz ___________.

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

Komentārus