Zactran (gamithromycin) – Marķējuma teksts - QJ01FA95

Raksts satur

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTE (50 ml, 100 ml, 250 ml)

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

ZACTRAN 150 g/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām un cūkām gamithromycin

2.AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

1 ml satur 150 mg gamitromicīna

3.ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

50 ml

100 ml

250 ml

5.MĒRĶA SUGAS

Liellopi, aitas, cūkas

6.INDIKĀCIJA(S)

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS (I)

Liellopi un aitas: subkutānai lietošanai.

Cūkas: intramuskulārai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS (I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: Gaļai un blakusproduktiem:

Liellopi: 64 dienas. Aitas: 29 dienas. Cūkas: 16 dienas.

Nav reģistrēts lietošanai laktējošiem dzīvniekiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā. Nelietot grūsniem dzīvniekiem, ja šo dzīvnieku pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā 2 mēnešu

(liellopiem, cūkām) vai 1 (aitām) mēnešu laikā pirms gaidāmajām dzemdībām.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

Pēc atvēršanas izlietot līdz __/__/__

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14.VĀRDI “ UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon Francija

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/08/082/001

EU/2/08/082/002

EU/2/08/082/004

EU/2/08/082/005

EU/2/08/082/007

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTE (500 ml)

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

ZACTRAN 150 g/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām gamithromycin

2.AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

1 ml satur 150 mg gamitromicīna

3.ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

500 ml

5.MĒRĶA SUGAS

Liellopi, cūkas

6.INDIKĀCIJA(S)

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS (I)

Liellopi: subkutānai lietošanai.

Cūkas: intramuskulārai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS (I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: Gaļai un blakusproduktiem:

Liellopiem: 64 dienas. Cūkām: 16 dienas.

Nav reģistrēts lietošanai dzīvniekiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

Nelietot grūsniem dzīvniekiem, ja šo dzīvnieku pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā 2 mēnešu laikā pirms gaidāmajām dzemdībām.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

Pēc atvēršanas, izlietot līdz...

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14.VĀRDI “ UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon Francija

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/08/082/003

EU/2/08/082/006

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA FLAKONS 50 ml

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

ZACTRAN 150 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām un cūkām gamithromycin

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

1 ml satur 150 mg gamitromicīnu

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

50 ml

4.LIETOŠANAS VEIDS(-I)

s.c. (liellopi, aitas) i.m. (cūkas)

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: gaļai un blakusproduktiem: Liellopiem: 64 dienas. Aitas: 29 dienas. Cūkām: 16 dienas.

Nav reģistrēts lietošanai laktējošiem dzīvniekiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

6.SĒRIJAS NUMURS

Lot

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

Pēc atvēršanas izlietot līdz __/__/__

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Flakoni 100 ml, 250 ml

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

ZACTRAN 150 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām un cūkām gamithromycin

2.AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

1 ml satur 150 mg gamitromicīna

3.ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

100 ml

250 ml

5.MĒRĶA SUGAS

Liellopi, aitas un cūkas

6.INDIKĀCIJA(-S)

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS (I)

SC (Liellopi, aitas)

IM (Cūkas)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS (-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: Gaļai un blakusproduktiem:

Liellopiem: 64 dienas. Aitas: 29 dienas. Cūkām: 16 dienas.

Nav reģistrēts lietošanai laktējošiem dzīvniekiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs. līdz:

Pēc atvēršanas izlietot līdz...

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

12.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

13.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon Francija

14.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/08/082/001

EU/2/08/082/002

EU/2/08/082/004

EU/2/08/082/005

15.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Flakoni 500 ml

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

ZACTRAN 150 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām gamithromycin

2.AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

1 ml satur 150 mg gamitromicīna

3.ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

500 ml

5.MĒRĶA SUGAS

Liellopi, cūkas

6.INDIKĀCIJA(-S)

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS (I)

SC (Liellopi)

IM (Cūkas)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS (-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: Gaļai un blakusproduktiem:

Liellopiem: 64 dienas. Cūkām: 16 dienas.

Nav reģistrēts lietošanai laktējošiem dzīvniekiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs. līdz:

Pēc atvēršanas izlietot līdz...

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

12.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

13.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon Francija

14.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/08/082/003

EU/2/08/082/006

15.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

Komentārus