Latvian
Atlasīt vietnes valodu

Zulvac 8 Ovis (inactivated bluetongue virus, serotype...) – Marķējuma teksts - QI04AA02

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Zulvac 8 Ovis
ATĶ: QI04AA02
Viela: inactivated bluetongue virus, serotype 8, strain btv-8/bel2006/02
Ražotājs: Zoetis Belgium SA
LatvianLatvian
Mainīt valodu

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kārba 1 x 100 ml / Kartona kārba 1 x 240 ml

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

ZULVAC 8 Ovis suspensija injekcijām aitām

2.AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viena 2 ml deva satur:

Inaktivēts zilās mēles vīruss, serotips 8, celms BTV-8/BEL2006/02

3.ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

100 ml (50 devas)

240 ml (120 devas)

5.MĒRĶA SUGAS

Aitas

6.INDIKĀCIJA(S)

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

Pēc caurduršanas izlietot nekavējoties.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu.

Sargāt no gaismas.

Nesasaldēt.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

Veterināro zāļu ražošana, ievešana, izplatīšana un/vai lietošana var būt aizliegta dalībvalstī, visā vai daļā tās teritorijas; sīkāka informācija ir atrodama iepakojumam pievienotajā lietošanas instrukcijā.

14.VĀRDI “ UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BEĻĢIJA

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/2/09/104/001

EU/2/09/104/002

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Flakona marķējums 100 ml / flakona marķējums 240 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

ZULVAC 8 Ovis suspensija injekcijām aitām

2. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viena 2 ml deva satur:

Inaktivēts zilās mēles vīruss, serotips 8, celms BTV-8/BEL2006/02

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

100 ml (50 devas)

240 ml (120 devas)

5. MĒRĶA SUGAS

Aitas

6. INDIKĀCIJA(S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

Pēc caurduršanas izlietot nekavējoties.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu.

Sargāt no gaismas.

Nesasaldēt.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “ UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BEĻĢIJA

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

Komentārus