Zycortal (desoxycortone pivalate) – Marķējuma teksts - QH02AA03

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KARTONA KASTĪTE

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Zycortal 25 mg/ml ilgstošas darbības suspensija injekcijām suņiem Dezoksikortona pivalāts

2.AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Dezoksikortona pivalāts 25 mg/ml

3.ZĀĻU FORMA

Ilgstošas darbības suspensija injekcijām

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

4 ml

5.MĒRĶA SUGAS

Suņi

6.INDIKĀCIJA(-S)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

7.IEVADĪŠANAS METODE UN VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS

9.ĪPAŠS(-I) BRĪDINĀJUMS(-I), JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

Pēc pirmreizējas caurduršanas izlietot līdz...

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C.

Nesasaldēt.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI „LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14.VĀRDI „UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Dechra Limited

Snaygill Industrial Estate

Skipton

BD23 2RW

UNITED KINGDOM

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

ES/2/15/189/001

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

AMPULAS MARĶĒJUMS

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Zycortal 25 mg/ml ilgstošas iedarbības suspensija injekcijām

Dezoksikortona pivalāts

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Dezoksikortona pivalāts 25 mg/ml

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

4 ml

4.IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutāni

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS

6.SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

8.VĀRDI „LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

Komentārus