Meloxivet (meloxicam) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - QM01AC06

Kontenut tal-Artiklu

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Meloxivet 0.5 mg/ml suspensjoni orali għall-klieb

2.KOMPOŻIZZJONI KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Millilitru fih:

 

Sustanza attiva:

 

Meloxicam

0.5 mg

Sustanza mhux attiva:

 

Sodium benzoate

1 mg

Għal-lista sħiħa ta’ l-ingredjenti (mhux attivi), ara s-sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Suspensjoni orali. Suspensjoni opaka minn bajda sa safranija.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Speċi li fuqhom ser jintuża l-prodott

Klieb.

4.2Indikazzjonijiet għall-użu tal-prodott li jispeċifikaw l-ispeċi li fuqhom se jintuża l-prodott.

Għas-solliev ta’ infjammazzjoni u wġigħ f’disturbi muskolu-skeletriċi kemm akuti kif ukoll kroniku fil-klieb.

4.3Kontra-indikazzjonijiet

Tużax fuq klieb tqal jew li qed ireddgħu.

Tużax fuq klieb li jkunu jbatu minn disturbi gastrointestinali, bħal irritazzjoni u emorraġija, indeboliment fil-funzjoni epatika, kardijaka jew renali u disturbi emorraġiċi.

Tużax f’każijiet ta’ sensittività għall-ingredjent attiv; ingredjenti miżjuda jew ingredjenti oħra. Tużax fuq klieb li jkollhom inqas minn 6 ġimgħat.

4.4Twissijiet speċjali

Xejn.

4.5 Prekawzjonijiet speċjali għall-użu Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali

Evita l-użu fi kwalunkwe annimal li jkun deidratat, ipovolaemiku jew ipotensiv, għax hemm riskju potenzjali ta’ tossiċità tal-kliewi.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali veterinarju lill-annimali

Nies li hu magħruf li għandhom sensittività eċċessiva għal mediċini mhux sterojdi kontra l-infjammazzjoni (NSAIDs) għandhom jevitaw li jmissu mal-prodott mediċinali veterinarju. F’każ li tibla’ l-prodott b’mod aċċidentali, fittex tabib mal-ewwel u qis li turih il-fuljett ta’ informazzjoni jew it-tikketta.

4.6Effetti mhux mixtieqa (frekwenza u gravità)

Reazzjonijiet avversi tipiċi ta’ NSAIDs bħal nuqqas ta’ aptit, rimettar, dijarea, demm moħbi fl- ippurgar, letarġija u insuffiċjenza tal-kliewi ġew irrappurtati xi kultant. F’każijiet rari ħafna dijarea emorraġika, ematemesi, ulċerazzjoni gastrointestinali u livelli għolja ta’ enzimi tal-fwied ġew irrappurtati.

Dawn l-effetti sekondarji ġeneralment iseħħu fi żmien l-ewwel ġimgħa ta’ kura, u f’ħafna każijiet jgħaddu malajr u jisparixxu wara t-tmiem tal-kura, iżda f’każijiet rari ħafna, jistgħu jkunu serji jew fatali.

Jekk ikun hemm reazzjonijiet mhux mixtieqa, it-trattament għandu jitwaqqaf u għandu jittieħed il-parir ta’ veterinarju.

4.7Użu fit-tqala, fi żmien il-ħalib u meta jbidu l-bajd

Is-sigurtà tal-prodott mediċinali veterinarju ma ġietx stabbilita waqt it-tqala u fi żmien il-ħalib (ara sezzjoni 4.3).

4.8Effetti fuq prodotti mediċinali oħra jew effetti oħra

NSAIDs oħrajn, dijuretiċi, antikoagulanti, antibijotiċi aminoglycoside u sustanzi b’livell għoli ta’ twaħħil mal-proteini jistgħu jikkompetu għat-twaħħil u għaldaqstant iwasslu għal effetti tossiċi. Meloxivet m’għandux jingħata flimkien ma’ NSAIDs jew glukokortikosterojdi oħrajn.

Il- trattament minn qabel b’sustanzi anti-infjammatorji jista’ tirriżulta f’effetti avversi addizzjonali jew, u għalhekk għandu jiġi osservat perjodu ta’ 24 siegħa mingħajr trattament bi prodotti mediċinali veterinarji bħal dawn, qabel ma jibda t-trattament. Il-perjodu mingħajr trattament, madankollu, irid jikkunsidra l-karatteristiċi farmakoloġiċi tal-prodotti veterinarji użati qabel.

4.9Doża rakkomandata u l-metodu ta’ amministrazzjoni

Użu orali.

Ħawwad tajjeb qabel l-użu. Biex jingħata ma’ l-ikel.

Il-kura tal-bidu hi doża waħda ta’ 0.2 mg ta’ meloxicam/kg ta’ piż tal-ġisem fl-ewwel jum. Il-kura għandha titkompla darba kuljum bl-għoti orali (f’intervalli ta’ 24 siegħa) bid-doża tal-manteniment ta’ 0.1 mg ta’ meloxicam/kg ta’ piż tal-ġisem.

Għandha tingħata attenzjoni partikolari fir-rigward ta’ l-eżattezza tad-dożaġġ.

Is-suspensjoni għandha tingħata permezz tas-siringa tal-kejl ipprovduta fil-pakkett. Is-siringa taqbel mal-flixkun u għandha skala ta’ kg-piż tal-ġisem li tikkorrispondi għad-doża tal-manteniment (i.e. 0.1 mg ta’ meloxicam/kg ta’ piż tal-ġisem). Għalhekk, fl-ewwel jum, id-doppju tal-volum tal- manteniment ser ikun meħtieġ.

Rispons kliniku ġeneralment ikun osservat fi żmien 3 - 4 ijiem. Il-kura għandha titwaqqaf jekk wara perjodu massimu ta’ 10 ijiem, l-ebda titjib kliniku ma jkun evidenti.

Għal trattament iktar fit-tul, ġaladarba r-rispons kliniku jkun ġie osservat (wara ≥ 4 ijiem), id-doża ta’ Meloxivet tista’ tiġi aġġustata għall-inqas doża effettiva individwali, li tirrifletti li l-grad ta’ uġigħ u ta’ infjammazzjoni marbuta ma’ mard kroniku muskolu-skeletriku, jista’ jvarja matul iż-żmien.

Evita li tintroduċi xi kontaminazzjoni waqt l-użu.

4.10 Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta’ emerġenza, antidoti), jekk ikun hemm bżonn

F’każ ta’ doża eċċessiva, għandha tinbeda kura sintomatika.

4.11 Perjodu(i) ta’ tiżmim

Mhux applikabbli.

5.KWALITAJIET FARMAKOLOĠIĊI

Grupp farmako-terapewtiku: Prodotti anti-infammatorji u anti-rewmatiċi, Mhux sterojdi (oxicams). Kodici ATĊ veterinarja QM01AC06

5.1Kwalitajiet farmakodinamiċi

Meloxicam hu mediċina mhux sterojdi u anti-infjammatorja (NSAID) tal-klassi oxicam li taġixxi bl-inibizzjoni tas-sintesi ta’ prostaglandin, u b’hekk teżerċita effetti anti-infjammatorji, analġesiċi, anti-exudative, u antipiretiċi. Meloxicam inaqqas l-infiltrazzjoni tal-lewkoċiti fit-tessut infjammat. Sa ċertu punt, Meloxicam jinibixxi l-aggregazzjoni tat-tromboċiti kkaġunata mill-kollaġen. Studji in vivo u in vitro urew li meloxicam jinibixxi cyclooxygenase-2 (COX-2) b’mod iktar qawwi minn cyclooxygenase-1 (COX-1).

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Meloxicam huwa kompletament assorbit wara l-għoti orali u l-ogħla konċentrazzjonijiet fil-plażma jinkisbu wara madwar 6.1 sigħat. Meta l-prodott jintuża skond il-kors tad-dożaġġ rakkomandat, il-konċentrazzjonijiet fl-istat fiss ta’ meloxicam fil-plażma jintlaħqu fit-tieni jum tal-kura.

Distribuzzjoni

Hemm relazzjoni lineari bejn id-doża ta’ meloxicam mogħtija u l-konċentrazzjoni fil-plażma osservata fil-firxa tad-doża terapewtika. Madwar 97% ta’ meloxicam jeħel mal-proteini tal-plażma. Il-volum tad-distribuzzjoni hu ta’ 0.3 l/kg.

Metaboliżmu

Il-biċċa l-kbira ta’ meloxicam jinsab fil-plażma u hu wkoll prodott ewlieni tat-tneħħija biljari, filwaqt li l-awrina fiha biss traċċi tal-kompost prinċipali. Meloxicam huwa metabolat f’alkoħol, derivattiv ta’ l-aċidu u f’diversi metaboliti polari. Intwera li l-metaboliti prinċipali kollha huma farmakoloġikament inattivi.

Eliminazzjoni

Meloxicam jiġi eliminat b’half-life ta’ 24 siegħa. Madwar 75% tad-doża ta’ Meloxicam li tingħata titneħħa fl-ippurgar, u l-bqija fl-awrina.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ ingredjenti

microcrystalline cellulose xanthan gum

carboxymethylcellulose sodium benzoate sodium saccharinate glycerol

sorbitol

citric acid monohydrate sodium hydroxide ilma ppurifikat

6.2Inkompatibilitajiet

M’hemm xejn magħruf.

6.3Żmien ta’ kemm il-prodott idum tajjeb

Żmien li l-prodott mediċinali veterinarju jista’ jinżamm fuq l-ixkaffa ippakkjat għall-bejgħ: 3 snin. Żmien li l-prodott jibqa’ tajjeb wara li jkun tneħħa mill-ewwel ippakkjar: 6 xhur.

6.4.Tagħrif speċjali dwar kif għandu jinħażen

Dan il-prodott mediċinali veterinarju m’għandux bżonn ta’ l-ebda kundizzjoni speċjali sabiex jinħażen.

6.5In-natura u l-għamla ta’ l-ewwel ippakkjar

10 ml: flixkun tal-ħġieġ ta’ lewn safrani (tip III) b’għatu tal-polyethylene li jirreżisti l-ftuħ mit-tfal, insert tal-polyethylene u siringa tad-dożaġġ tal-polypropylene ta’ lewn safrani.

30 ml: flixkun tal-ħġieġ ta’ lewn safrani (tip III) b’għatu tal-polypropylene li jirreżisti l-ftuħ mit-tfal, insert tal-polyethylene u siringa tad-dożaġġ tal-polypropylene ta’ lewn safrani.

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakketti jistgħu jitpoġġew fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi tal-prodotti mediċinali veterinarji mhux użati jew materjal ieħor għar-rimi li huwa derivat minn dawn il-prodotti

Mediċina veterinarja li ma ġietx użata jew prodotti oħra li ntużaw għal din il-mediċina għandhom jintremew skond kif titlob il-liġi tal-pajjiż.

7.L-ENTITÀ LI GĦANDHA L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Eli Lilly and Company Limited

Elanco Animal Health

Lilly House, Priestley Road

Basingstoke

Hampshire RG24 9NL

Ir-Renju Unit

8.NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/07/077/001

EU/2/07/077/002

9.DATA TA’ L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI / TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

Data ta’ l-ewwel awtorizzazzjoni: 14.11.2007

Data ta’ l-aħħar tiġdid:

10.DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA DIN IL-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediku veterinarju tinstab fuq il-websajt ta’ l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/.

PROJBIZZJONI TA’ BEJGĦ, PROVVISTA, U/JEW UŻU

Mhux applikabbli.

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Meloxivet 1.5 mg/ml suspensjoni orali għall-klieb

2.KOMPOŻIZZJONI KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Millilitru fih:

 

Sustanza attiva:

 

Meloxicam

1.5 mg

Sustanza mhux attiva:

 

Sodium benzoate

1 mg

Għal-lista sħiħa ta’ l-ingredjenti (mhux attivi), ara s-sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Suspensjoni orali. Suspensjoni opaka minn bajda sa safranija.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Speċi li fuqhom ser jintuża l-prodott

Klieb.

4.2Indikazzjonijiet għall-użu tal-prodott li jispeċifikaw l-ispeċi li fuqhom se jintuża l-prodott.

Għas-solliev ta’ infjammazzjoni u wġigħ f’disturbi muskolu-skeletriċi kemm akuti kif ukoll kroniku fil-klieb.

4.3Kontra-indikazzjonijiet

Tużax fuq klieb tqal jew li qed ireddgħu.

Tużax fuq klieb li jkunu jbatu minn disturbi gastrointestinali, bħal irritazzjoni u emorraġija, indeboliment fil-funzjoni epatika, kardijaka jew renali u disturbi emorraġiċi.

Tużax f’każijiet ta’ sensittività għall-ingredjent attiv; ingredjenti miżjuda jew ingredjenti oħra. Tużax fuq klieb li jkollhom inqas minn 6 ġimgħat.

4.4Twissijiet speċjali

Xejn.

4.5 Prekawzjonijiet speċjali għall-użu Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali

Evita l-użu fi kwalunkwe annimal li jkun deidratat, ipovolaemiku jew ipotensiv, għax hemm riskju potenzjali ta’ tossiċità tal-kliewi.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali veterinarju lill-annimali

Nies li hu magħruf li għandhom sensittività eċċessiva għal mediċini mhux sterojdi kontra l-infjammazzjoni (NSAIDs) għandhom jevitaw li jmissu mal-prodott mediċinali veterinarju. F’każ li tibla’ l-prodott b’mod aċċidentali, fittex tabib mal-ewwel u qis li turih il-fuljett ta’ informazzjoni jew it-tikketta.

4.6Effetti mhux mixtieqa (frekwenza u gravità)

Reazzjonijiet avversi tipiċi ta’ NSAIDs bħal nuqqas ta’ aptit, rimettar, dijarea, demm moħbi fl- ippurgar, letarġija u insuffiċjenza tal-kliewi ġew irrappurtati xi kultant. F’każijiet rari ħafna dijarea emorraġika, ematemesi, ulċerazzjoni gastrointestinali u livelli għolja ta’ enzimi tal-fwied ġew irrappurtati.

Dawn l-effetti sekondarji ġeneralment iseħħu fi żmien l-ewwel ġimgħa ta’ kura, u f’ħafna każijiet jgħaddu malajr u jisparixxu wara t-tmiem tal-kura, iżda f’każijiet rari ħafna, jistgħu jkunu serji jew fatali.

Jekk ikun hemm reazzjonijiet mhux mixtieqa, it-trattament għandu jitwaqqaf u għandu jittieħed il-parir ta’ veterinarju.

4.7Użu fit-tqala, fi żmien il-ħalib u meta jbidu l-bajd

Is-sigurtà tal-prodott mediċinali veterinarju ma ġietx stabbilita waqt it-tqala u fi żmien il-ħalib (ara sezzjoni 4.3).

4.8Effetti fuq prodotti mediċinali oħra jew effetti oħra

NSAIDs oħrajn, dijuretiċi, antikoagulanti, antibijotiċi aminoglycoside u sustanzi b’livell għoli ta’ twaħħil mal-proteini jistgħu jikkompetu għat-twaħħil u għaldaqstant iwasslu għal effetti tossiċi. Meloxivet m’għandux jingħata flimkien ma’ NSAIDs jew glukokortikosterojdi oħrajn.

Il- trattament minn qabel b’sustanzi anti-infjammatorji jista’ tirriżulta f’effetti avversi addizzjonali jew, u għalhekk għandu jiġi osservat perjodu ta’ 24 siegħa mingħajr trattament bi prodotti mediċinali veterinarji bħal dawn, qabel ma jibda t-trattament. Il-perjodu mingħajr trattament, madankollu, irid jikkunsidra l-karatteristiċi farmakoloġiċi tal-prodotti veterinarji użati qabel.

4.9Doża rakkomandata u l-metodu ta’ amministrazzjoni

Użu orali.

Ħawwad tajjeb qabel l-użu. Biex jingħata ma’ l-ikel.

Il-kura tal-bidu hi doża waħda ta’ 0.2 mg ta’ meloxicam/kg ta’ piż tal-ġisem fl-ewwel jum. Il-kura għandha titkompla darba kuljum bl-għoti orali (f’intervalli ta’ 24 siegħa) bid-doża tal-manteniment ta’ 0.1 mg ta’ meloxicam/kg ta’ piż tal-ġisem.

Għandha tingħata attenzjoni partikolari fir-rigward ta’ l-eżattezza tad-dożaġġ.

Is-suspensjoni għandha tingħata permezz tas-siringi tal-kejl ipprovduti fil-pakketti ta’ 30 ml u ta’ 150 ml jew permezz ta’ waħda miż-żewġ siringi tal-kejl ipprovduti fil-pakketti ta’ 10 ml. Is-siringa taqbel mal-flixkun u għandha skala ta’ kg-piż tal-ġisem li tikkorrispondi għad-doża tal-manteniment (i.e.

0.1 mg ta’ meloxicam/kg ta’ piż tal-ġisem). Għalhekk, fl-ewwel jum, id-doppju tal-volum tal- manteniment ser ikun meħtieġ.

Is-suspensjoni tal-pakketti ta’ 10 ml tista’ tingħata permezz tal-iżgħar siringa f’każ ta’ klieb li l-piż tal- ġisem tagħhom huwa anqas minn 8 kg (marka waħda fuq il-flixkun tikkorrispondi għal 0.5 kg ta’ piż

tal-ġisem) jew permezz tal-akbar siringa f’każ ta’ klieb li l-piż tal-ġisem tagħhom huwa aktar minn 8 kg (marka waħda fuq il-flixkun tikkorrispondi għal 2.0 kg ta’ piż tal-ġisem).

Rispons kliniku ġeneralment ikun osservat fi żmien 3 - 4 ijiem. Il-kura għandha titwaqqaf jekk wara perjodu massimu ta’ 10 ijiem, l-ebda titjib kliniku ma jkun evidenti.

Għal trattament iktar fit-tul, ġaladarba r-rispons kliniku jkun ġie osservat (wara ≥ 4 ijiem), id-doża ta’ Meloxivet tista’ tiġi aġġustata għall-inqas doża effettiva individwali, li tirrifletti li l-grad ta’ uġigħ u ta’ infjammazzjoni marbuta ma’ mard kroniku muskolu-skeletriku, jista’ jvarja matul iż-żmien.

Evita li tintroduċi xi kontaminazzjoni waqt l-użu.

4.10 Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta’ emerġenza, antidoti), jekk ikun hemm bżonn

F’każ ta’ doża eċċessiva, għandha tinbeda kura sintomatika.

4.11 Perjodu(i) ta’ tiżmim

Mhux applikabbli.

5.KWALITAJIET FARMAKOLOĠIĊI

Grupp farmako-terapewtiku: Prodotti anti-infammatorji u anti-rewmatiċi, Mhux sterojdi (oxicams). Kodici ATĊ veterinarja QM01AC06

5.1Kwalitajiet farmakodinamiċi

Meloxicam hu mediċina mhux sterojdi u anti-infjammatorja (NSAID) tal-klassi oxicam li taġixxi bl-inibizzjoni tas-sintesi ta’ prostaglandin, u b’hekk teżerċita effetti anti-infjammatorji, analġesiċi, anti-exudative, u antipiretiċi. Meloxicam inaqqas l-infiltrazzjoni tal-lewkoċiti fit-tessut infjammat. Sa ċertu punt, Meloxicam jinibixxi l-aggregazzjoni tat-tromboċiti kkaġunata mill-kollaġen. Studji in vivo u in vitro urew li meloxicam jinibixxi cyclooxygenase-2 (COX-2) b’mod iktar qawwi minn cyclooxygenase-1 (COX-1).

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Meloxicam huwa kompletament assorbit wara l-għoti orali u l-ogħla konċentrazzjonijiet fil-plażma jinkisbu wara madwar 6.1 sigħat. Meta l-prodott jintuża skond il-kors tad-dożaġġ rakkomandat, il-konċentrazzjonijiet fl-istat fiss ta’ meloxicam fil-plażma jintlaħqu fit-tieni jum tal-kura.

Distribuzzjoni

Hemm relazzjoni lineari bejn id-doża ta’ meloxicam mogħtija u l-konċentrazzjoni fil-plażma osservata fil-firxa tad-doża terapewtika. Madwar 97% ta’ meloxicam jeħel mal-proteini tal-plażma. Il-volum tad-distribuzzjoni hu ta’ 0.3 l/kg.

Metaboliżmu

Il-biċċa l-kbira ta’ meloxicam jinsab fil-plażma u hu wkoll prodott ewlieni tat-tneħħija biljari, filwaqt li l-awrina fiha biss traċċi tal-kompost prinċipali. Meloxicam huwa metabolat f’alkoħol, derivattiv ta’ l-aċidu u f’diversi metaboliti polari. Intwera li l-metaboliti prinċipali kollha huma farmakoloġikament inattivi.

Eliminazzjoni

Meloxicam jiġi eliminat b’half-life ta’ 24 siegħa. Madwar 75% tad-doża ta’ Meloxicam li tingħata titneħħa fl-ippurgar, u l-bqija fl-awrina.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ ingredjenti

microcrystalline cellulose xanthan gum carboxymethylcellulose sodium benzoate

sodium saccharinate glycerol

sorbitol

citric acid monohydrate sodium hydroxide ilma ppurifikat

6.2Inkompatibilitajiet

M’hemm xejn magħruf.

6.3Żmien ta’ kemm il-prodott idum tajjeb

Żmien li l-prodott mediċinali veterinarju jista’ jinżamm fuq l-ixkaffa ippakkjat għall-bejgħ: 3 snin. Żmien li l-prodott jibqa’ tajjeb wara li jkun tneħħa mill-ewwel ippakkjar: 6 xhur.

6.4.Tagħrif speċjali dwar kif għandu jinħażen

Dan il-prodott mediċinali veterinarju m’għandux bżonn ta’ l-ebda kundizzjoni speċjali sabiex jinħażen.

6.5In-natura u l-għamla ta’ l-ewwel ippakkjar

Preżentazzjoni ta’ 10 ml: flixkun tal-ħġieġ ta’ lewn safrani (tip III) b’għatu tal-polyethylene li jirreżisti l-ftuħ mit-tfal, insert tal-polyethylene u siringa tad-dożaġġ tal-polypropylene ta’ lewn ċar. Jiġu pprovduti żewġ siringi tal-kejl.

Preżentazzjoni ta’ 30 ml u 150 ml: flixkun tal-ħġieġ ta’ lewn safrani (tip III) b’għatu tal-polypropylene li jirreżisti l-ftuħ mit-tfal, insert tal-polyethylene u siringa tad-dożaġġ tal-polypropylene ta’ lewn ċar. Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakketti jistgħu jitpoġġew fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi tal-prodotti mediċinali veterinarji mhux użati jew materjal ieħor għar-rimi li huwa derivat minn dawn il-prodotti

Mediċina veterinarja li ma ġietx użata jew prodotti oħra li ntużaw għal din il-mediċina għandhom jintremew skond kif titlob il-liġi tal-pajjiż.

7.L-ENTITÀ LI GĦANDHA L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Eli Lilly and Company Limited

Elanco Animal Health

Lilly House, Priestley Road

Basingstoke

Hampshire RG24 9NL

Ir-Renju Unit

8.NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/07/077/003

EU/2/07/077/004

EU/2/07/077/005

9.DATA TA’ L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI / TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

Data ta’ l-ewwel awtorizzazzjoni: 14.11.2007

Data ta’ l-aħħar tiġdid:

10.DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA DIN IL-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediku veterinarju tinstab fuq il-websajt ta’ l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/.

PROJBIZZJONI TA’ BEJGĦ, PROVVISTA, U/JEW UŻU

Mhux applikabbli.

Kummenti