Palladia (toceranib) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - QL01XE91

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Palladia pilloli ta’ 10 mg miksija b‘rita għal Klieb

Palladia pilloli ta’ 15 mg miksija b’rita għal Klieb

Palladia pilloli ta’ 50 mg miksija b’rita għal Klieb

2.KOMPOŻIZZJONI KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Sustanza Attiva:

Kull pillola miksija b’rita fiha fosfat ta’ toceranib ekwivalenti għal 10 mg, 15 mg jew 50 mg ta’ toceranib.

Ingredjenti oħra:

Għal-lista sħiħa tal-ingredjenti (mhux attivi), ara s-sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pilloli miksija b’rita.

Palladia 10 mg: Pilloli blu b’forma tonda

Palladia 15 mg: Pilloli oranġjo b’forma tonda

Palladia 50 mg: Pilloli ħomor b’forma tonda

Kull pillola hija mmarkata bil-logo ta’ Pfizer fuq naħa u bis-saħħa (10, 15 jew 50) fuq in-naħa l-oħra.

4 TAGĦRIF KLINIKU

4.1Speċi li fuqhom ser jintuża l-prodott

Klieb

4.2Indikazzjonijiet għal użu tal-prodott li jispeċifikaw l-ispeċi li fuqhom se jintuża l-prodott.

Trattament fil-klieb ta’ tumuri mast cell kutanji li mhumiex operabbli, b’Patnaik grad II (grad intermedju) jew III (grad għoli).

4.3Kontra indikazzjonijiet

Tużax fi klieb nisa waqt it-tqala jew li qed ireddgħu jew klieb intenzjonati għar-razza.

Tużax f’każijiet ta’ sensittività għall-ingredjent attiv; ingredjenti mhux attivi jew ingredjenti oħra. Tużax fi klieb ta’ anqas minn sentejn jew ta’ anqas minn 3 kg piż.

Tużax fi klieb b’telf ta’ demm gastro-intestinali.

4.4Twissijiet speċjali għal kull speċi li għaliha hu indikat il-prodott

Il-kirurġija għandha tkun l-ewwel għażla ta’ kura għal tumuri mast cell li huma operabbli.

4.5Prekawzjonijiet Speċjali għall-Użu

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali

Il-klieb għandhom ikunu mmonitorati sew. Jista’ jkun hemm bżonn ta’ tnaqqis fid-doża u/jew interruzzjoni tad-doża biex jiġu mmaniġġjati effetti mhux mixtieqa. It-trattament għandu jkun rivedut kull ġimgħa għall-ewwel sitt ġimgħat u imbagħad kull sitt ġimgħat jew f’intervalli li jitqiesu xierqa mill-veterinarju. Evalwazzjonijiet għandhom jinkludu sinjali kliniċi rrapportati minn sid l-annimal.

Biex tkun użata sew it-tabella tal-aġġustament tad-doża ikun xieraq li jsir blood cell count komplut, serum chemistry panel u urinalysis qabel ma jinbeda t-trattament u kull xahar wara li jkun beda t- trattament; imbagħad f’intervalli ta’ bejn wieħed u ieħor sitt ġimgħat jew kif iddeterminat mill- veterinarju. Monitoraġġ perjodiku ta’ parametri tal-laboratorju għandhom isiru skont sinjali kliniċi u l- kundizzjoni tal-annimal u r-rriżultati tal-parametri tal-laboratorju f’viżti ta’ qabel.

Is-sigurtà ta’ Palladia ġiet evalwata fi klieb b’tumuri mast cell skont dawn li ġejjin:

Ammont assolut ta’ newtrofili >1500/mikrolitru

Ematokrit > 25%

Ammont ta’ platelets >75,000/mikrolitru

ALT jew AST <3 X l-ogħla limitu normali

Bilirubin <1.25 X l-ogħla limitu normali

Krejatinina <2.5 mg/dl

urea nitrogen fid-demm <1.5 X l-ogħla limitu normali

Palladia tista’ tikkawża disfunzjoni vaskulari li tista’ twassal għal nefħa u tromboemboliżmu, li tinkludi tromboemboliżmu pulmonari. Waqqaf il-kura sakemm is-sinjali kliniċi u l-patoloġija klinika jiġu għan-normal. Qabel issir kirurġija, waqqaf il-kura għal mill-anqas 3-ijiem biex ikun żgurat stabbilita vaskulatorja.

Jekk ikun hemm mastoċitożi sistemika għanda tingħata kura bażika preventiva (eż. H-1 u H-2 blockers) qabel tibda Palladia biex tkun evitata jew titnaqqas mast cell degranulation klinikament sinifikanti u effetti sistemiċi serji mhux mixtieqa li jistgħu potenzjalment jistgħu iseħħu wara.

Palladia ġiet assoċjata ma’ dijarea u telf ta’ demm gastro-intestinali li jistgħu ikunu severii u jinħtieġu kura fil-pront. Jista’ jkun hemm bżonn ta’ interruzzjonijiet fid-doża jew tnaqqis fid-doża skond kemm ikunu serji s-sinjali kliniċi.

Kumplikazzjonijiet gastro-intestinali serji, u kultant fatali, li jinkludu perforazzjoni gastro-intestinali, rarament seħħew fi klieb trattati b’Palladia (Ara sezzjoni 4.6). Jekk hemm suspett ta’ ulċera gastro- intestinali, kemm jekk minħabba Palladia jew minħabba mast cell tumour degranulation, waqqaf l- amministrazzjoni ta’ Palladia u agħti t-trattament li jkun hemm bżonn.

Toceranib tiġi metabolizzata fil-fwied u fin-nuqqas ta’ studji dwar l-effetti ta’ tnaqqis fis-sistemi tal- kliewi u tal-fwied, għandha tintuża b’kawtela fi klieb li jsofru minn mard tal-fwied.

Il-kura għandha titwaqqaf għal kollox jekk effetti serji mhux mixtieqa jerġgħu iseħħu jew jippersistu minkejja l-kura adattata ta’ appoġġ u tnaqqis fid-doża skont it-tabella li ġejja.

Ippurgar immerraq >4 /jum għal

 

Waqqaf it-trattament sakemm l-ippurgar ikun iffurmat sew u

jumejn jew aktar

 

ibda kura ta’ appoġġ, imbagħad naqqas id-doża b’0.5 mg/kg

Telf tad-Demm Gastro-Intestinali

 

Demm frisk fl-ippurgar jew ippurgar

 

Waqqaf it-trattament u ibda kura ta’ appoġġ sakemm jieqfu s-

iswed u jwaħħal għal >jumejn jew

 

sinjali kliniċi ta’ telf tad-demm fl-ippurgar, imbagħad naqqas

telf qawwi ta’ demm jew għoqod tad-

 

id-doża b’0.5 mg/kg

demm fl-ippurgar

 

 

Ipoalbuminimja (albumina)

 

Albumina <1.5 g/dl

 

Waqqaf it-trattament sa >1.5 g/dl u sinjali kliniċi normali,

 

 

imbagħad naqqas id-doża b’0.5 mg/kg

Newtropinja (ammont ta’ newtrofili)

 

>1000/µl

 

Kompli bid-doża

≤1000/ µl jew deni newtropeniku jew

 

Waqqaf it-trattament sa >1000/ µl u sinjali kliniċi normali,

infezzjoni

 

imbagħad naqqas id-doża b’0.5 mg/kg

Anemija (ematokrit)

 

>26%

 

Kompli bid-doża

≤26%

 

Waqqaf it-trattament sa >26%, imbagħad naqqas id-doża

 

 

b’0.5 mg/kg

Tossiċità Epatika (ALT, AST)

 

>1X – 3X l-ogħla limitu normali

 

Kompli bid-doża; jekk qed jintużaw waqqaf il-mediċini li

 

 

huma tossiċi għall-fwied.

>3X l-ogħla limitu normali

 

Waqqaf it-trattament sa ≤3X l-ogħla limitu normali, jekk qed

 

 

jintużaw waqqaf il-mediċini li huma tossiċi għall-fwied,

 

 

imbagħad naqqas id-doża b’0.5 mg/kg

Tossiċità Renali (krejatinina)

 

<1.25 X l-ogħla limitu normali

 

Kompli bid-doża

≥1.25 X l-ogħla limitu normali

 

Waqqaf it-trattament sa <1.25 X l-ogħla limitu normali,

 

 

imbagħad naqqas id-doża b’0.5 mg/kg

Anemija, ażotemja, ipoalbuminimja u iperfosfatimja iseħħu flimkien

Waqqaf it-trattament minn ġimgħa sa ġimgħatejn sakemm il-valuri jitjiebu u albimina >2.5 g/dl, imbagħad naqqas id-doża b’0.5 mg/kg

Aġġustament tad-doża bbażat fuq sinjali/patoloġiji kliniċi

Sinjali/patoloġiji kliniċi

Aġġustament tad-doża*

Anoressija

 

<50% konsum ta’ ikel ≥jumejn

Waqqaf it-trattament u immodifika d-dieta ± kura ta’ appoġġ

 

sakemm il-konsum tal-ikel jitjieb, imbagħad naqqas id-doża

 

b’0.5 mg/kg

Dijarea

 

Ippurgar immerraq <4 /jum anqas

Kompli bid-doża u ibda kura ta’ appoġġ.

minn jumejn jew ippurgar artab

 

*Tnaqqis ta’ 0.5 mg/kg fid-doża huwa tnaqqis minn 3.25 mg/kg sa 2.75 mg/kg jew minn 2.75 mg/kg sa 2.25 mg/kg. Id-doża m’għandiex tkun <2.2 mg/kg.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali veterinarju lill-annimali

Palladia tista’ tnaqqas il-fertilità maskili u feminili u l-iżvilupp tal-embrijun/fetu. Evita kuntatt tal- ġilda ma’ pilloli, purgar, urina u rimettar ta’ klieb ittrattati. Il-pilloli għandhom jingħataw sħaħ u m’għandhomx jitkissru jew jiġu mitħuna. Jekk il-kelb ineħħi pillola mkissra wara li jkun għomodha,

din għandha tintrema. Aħsel idejk sew bl-ilma u bis-sapun wara li tmiss il-prodott, u tiddisponi minn rimettar, urina, jew purgar ta’ klieb ittrattati.

Nisa tqal m’għandhomx jamministraw Palladia regolarment, għandhom jevitaw kuntatt ma’ purgar, urina u rimettar ta’ klieb ittrattati, u pilloli Palladia imkissra jew umdi.

Palladia tista’ tkun ta’ ħsara għat-tfal. Tfal m’għandhomx jiġu f’kuntatt mal-prodott. Żomm lit-tfal il- bogħod minn purgar, urina u rimettar ta’ klieb ittrattati.

Jekk wieħed jieħu minn dan il-prodott mediċinali veterinarju b’mod aċċidentali, jista’ jkun hemm skumdità gastro-intestinali bħal rimettar u dijarea. F’każ li Palladia tittieħed aċċidentalment, fittex parir mediku mall-ewwel u uri lit-tabib il-fuljett li jinsab fil-pakkett jew it-tikketta.

4.6Effetti mhux mixtieqa (frekwenza u gravità)

Riżultati minn studju kliniku fuq 151 kelb ittrattati bil-mediċina u bi plaċebo wera li s-sinjali kliniċi tal-marda (tumur mast cell) u effetti mhux mixtieqa tal-kura kienu simili ta’ xulxin.

Komuni ħafna (aktar minn 1 f’10 annimali)

Ħfief għal moderati:

• Dijarea, newtropinja, telf fil-piż, demm fl-ippurgar, dijarea bid-demm, anoressija, telqa, rimettar; zappip / disturbi muskolu-skeletali, diżidratazzjoni, dermatite, prurite, żieda f’alanine aminotransferase, thromboċitopenja, tnaqqis fl-albumina, tnaqqis fl-ematokrit.

Komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 annimali f’100 annimal)

Serji:

Rimettar, dijarea, anoressija, telqa, deidradazzjoni, deni, demm fl-ippurgar/dijarea bid- demm/telf ta’ demm gastro-intestinali, ulċerazzjoni duodenali, nawżja, septiċimija, nekrosi tal- ġilda, telf fil-piż; żieda f’alanine aminotransferase, tnaqqis fl-ematokrit.

Ħfief għal moderati:

Uġigħ lokaliżżat jew ġeneraliżżat, taqlib fl-istonku, żieda fit-teħid tan-nifs, polidipsja, gass fl- imsaren, deni, depigmentazzjoni nażali; bdil fil-kulur tal-pil, twaqqiegħ tax-xagħar, infezzjoni fis-sistema urinarja, żieda fil-bilirubin, żieda fil-kreatinina.

Mhux komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn10 annimali f’1,000 annimal)

Zappip / disturbi muskolu-skeletali serji.

Xokk ċirkolatorju serju.

Kien hemm żewġt imwiet li setgħu kienu relatati mal-mediċina. Sejbiet patoloġiċi urew trombożi vaskulari b’disseminated intravascular coagulopathy (DIC) u pankreatite f’kelb wieħed. Il-kelb l-ieħor miet wara perforazzjoni gastrika.

Kien hemm żewġt imwiet oħra; imma ma setax jiġi stabbilit li kienu relatati mal-mediċina.

Żewgt iklieb żviluppaw epistaxis, kundizzjoni li ma kienitx assoċjata ma’ thromboċitopenja. Kelb ieħor żviluppa epistaxis fl-istess ħin ma’ disseminated intravascular coagulopathy.

Tlett iklieb kellhom attività bħal meta jtihom tal-qamar; imma ma setax jiġi stabbilit li kienet relatata mal-mediċina.

4.7Użu fit-tqala, fit-treddigħ u fi żmien il-bidien

Tużax fi klieb nisa waqt it-tqala jew li qed ireddgħu jew klieb miżmuma għar-razza. Sustanzi oħra fil- klassi tal-anti-anġjoġeniċi ta’ sustanzi antineoplastiċi huma magħrufa li jżidu l-imwiet tal-embrijo u abnormalitajiet tal-fetu. Billi l-anġjoġenesi hija komponent kritiku fl-iżvilupp tal-embrijo u l-fetu, l-

imblukkar tal-anġjoġenesi wara amministazzjoni ta’ Palladia huwa mistenni li jwassal għal effetti mhux mixtieqa fuq it-tqala tal-kelba.

4.8Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra jew forom oħra ta’ interazzjoni

Ma sar l-ebda studju dwar l-effetti ta’ toceranib ma’ prodotti oħra. M’hemm l-ebda informazzjoni dwar il-potenzjal ta’ reżistenza inkroċjata ma’ prodotti ċitostatiċi oħra.

Billi x’aktarx li toceranib tiġi eliminata l-aktar b’metaboliżmu fil-fwied, għandha tintuża bil-għaqal jekk tingħata fl-istess ħin ma’ sustanzi li jistgħu jżiedu jew inaqqsu l-effett ta’ l-enżimi tal-fwied.

Mhux magħruf kemm toceranib tista’ taffettwa l-eliminazzjoni ta’ sustanzi oħra.

Uża b’kawtela mediċini anti-infjammatorji li mhumiex sterojdi flimkien ma’ Palladia minħabba fiż- żieda tar-riskju ta’ ulċerazzjoni gastro-intestinali jew perforazzjoni.

4.9Ammont li jingħata u l-metodu ta’ amministrazzjoni

Użu orali.

Il-pilloli jistgħu jingħataw mal-ikel jew mingħajru.

Id-doża inizjali rakkomandata hija 3.25 mg/kg piż, amministrata kull jumejn (ara Tabella tad-dożaġġ għal dettalji).

Id-doża mogħtija għandha tkun ibbażata fuq stimi tal-veterinarju magħmula kull ġimgħa għall-ewwel sitt ġimgħat u imbagħad kull sitt ġimgħat. Ir-rispons għat-trattament għandu jiġi rivedut wara 4 sa 6 ġimgħat biex jiġi stmat ir-rispons inizjali tat-tumur. It-tul ta’ żmien tat-trattament jiddependi fuq ir- rispons tat-trattament. It-trattament għandu jitkompla f’każ li l-marda tibqa’ stabbli, jew jekk ikun hemm rispons parzjali jew komplut, sakemm il-prodott huwa ttollerat b’mod suffiċjenti. F’każ li t- tumur jibqa javvanza meta mqabbel mal-kejl qabel inbeda t-trattament, x’aktarx li l-kura mhix se tkun ta’ suċċess u għandha tiġi riveduta.

TABELLA TAD-DOŻAĠĠ: PILLOLI PALLADIA 3.25 MG/KG PIŻ

 

Piż tal-Kelb

 

 

 

 

 

Numru ta’ Pilloli

 

 

 

 

 

 

 

10 mg

 

 

 

 

15 mg

 

 

 

 

50 mg

 

 

(kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(blu)

 

 

 

 

(oranġjo)

 

 

 

 

(ħomor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0* – 5.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4

– 6.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.0

– 8.4

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5 – 10.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1

– 11.5

 

+

 

 

 

 

 

 

 

11.6

– 13.0

 

+

 

 

 

 

 

 

 

13.1

– 14.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.7

– 16.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2

– 17.6

 

+

 

 

 

 

 

 

 

17.7

– 19.2

 

 

 

 

 

 

 

+

 

19.3

– 20.7

 

 

 

 

 

 

 

+

 

20.8

– 23.0

 

 

 

 

 

 

 

+

 

23.1

– 26.9

 

 

 

 

 

 

 

+

 

27.0

– 29.9

 

 

 

 

 

 

 

+

 

30.0

– 32.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.4

– 34.6

 

 

 

 

 

 

 

+

 

34.7

– 36.1

 

 

 

 

 

 

 

+

 

36.2

– 38.4

 

 

 

 

 

 

 

+

 

38.5

– 43.0

 

 

 

 

 

 

 

+

 

43.1

– 47.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.7

– 49.9

 

 

 

 

 

 

 

+

 

50.0

– 51.5

 

 

 

 

 

 

 

+

 

51.6

– 53.8

 

 

 

 

 

 

 

+

 

53.9

– 58.4

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

58.5 – 63.0*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* in-numru ta’ pilloli li hemm bżonn għal klieb taħt 5.0 kg jew ’l fuq minn 63 kg piż, għandu jiġi kkalkulat meta bbażat fuq reġim ta’ dożaġġ ta’ 3.25 mg/kg.

Aġġustament/Tnaqqis fid-Doża:

Biex jiġu mmaniġġjati effetti mhux mixtieqa, id-doża tista’ tiġi mnaqqsa għal 2.75 mg/kg piż jew anqas għal 2.25 mg/kg piż amministrati kull jumejn jew it-trattament jista’ jitwaqqaf sa ġimgħatejn (Ara t-tabella tal-Aġġustament tad-Doża f’sezzjoni 4.5).

4.10 Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta’ emerġenza, antidoti), jekk ikun hemm bżonn

Fi studju tat-tossiċità fuq klieb Beagle adulti f’saħħithom kienu osservati sinjali ta’ doża eċċessiva b’dożi ta’ 2 mg/kg, 4 mg/kg jew 6 mg toceranib/kg darba kull jumejn għal 13-il ġimgħa konsekuttiva mingħajr interuzzjoni fid-doża. Toceranib kienet ittollerata tajjeb b’2 mg/kg filwaqt li effetti mhux mixtieqa kienu nnotati b’4 mg/kg u għalhekk NOAEL ma setatx tiġi stabbilita.

Klieb fil-grupp ta’ 6 mg/kg kull jumejn urew l-aktar effetti mhux mixtieqa li inkludew tnaqqis fil- konsum ta’ l-ikel u telf fil-piż. Zappip sporadiku relatat mad-doża, ebusija, dgħufija u uġigħ fil-ġogi għaddew mingħajr kura. Anemija u newtropinja u eosinofilja kienu relatati mad-doża. Żewġt iklieb (6 mg/kg) ġew imraqqda bejn wieħed u ieħor wara 3 ġimgħat minħabba tossiċitajiet kliniċi relatati mad- doża li bdew b’nuqqas ta’ konsum tal-ikel u melena li wasslet għal anoressija, telf fil-piż u ematokiżja.

L-organi prinċipali milquta minn tossiċità inkludew l-apparat gastro-intestinali, il-mudullun, il-gonadi u s-sistema muskolu-skeletali.

F’każ ta’ effetti mhux mixtieqa wara doża eċċessiva, it-trattament għandu jitwaqqaf sakemm jgħaddu u imbagħad jerġa’ jinbeda fil-livell ta’ dożaġġ rakkomandat. Ara sezzjonijiet 4.4, 4.5 u 4.9 għal Gwidi dwar Aġġustament tad-Doża.

4.11 Perjodu ta’ tiżmim

Mhux applikabbli.

5.KWALITAJIET FARMAKOLOĠIĊI

Grupp farmako-terapewtiku: Sustanzi Antineoplastiċ – inibituri ta’ protein-kinase. Kodici ATC veterinarja: QL01XE91

5.1Kwalitajiet farmakodinamiċi

Toceranib hija molekola żgħira, li tinibixxi l-enżim multi-kinase, li għandha kemm attività diretta kontra t-tumuri kif ukoll attività anġjoġenika. Toceranib timblokka b’mod selettiv l-attività ta’ tyrosine kinase ta’ ħafna mill-membri tal-familja split kinase receptor tyrosine kinase (RTK) li ftit minnhom għandhom x’jaqsmu ma’ tkabbir ta’ tumuri, anġjoġenesi patoloġika, u tixrid metastatiku tal- kanċer. Toceranib imblokkat l-attività ta’ Flk-1/KDR tyrosine kinase (vascular endothelial growth factor receptor, VEGFR2), platelet-derived growth factor receptor (PDGFR) u stem cell factor receptor (c-Kit) kemm f’assaġġi bijokimiċi kif ukoll ċellulari. Toceranib, in-vitro, teżerċita effett antiproliferattiv fuq ċelluli endoteljali. Toceranib tikkawża waqfien taċ-ċiklu ċellulari li jwassal għal f’diġenerazzjoni ta’ linji ta’ ċelloli fit-tumur li juru mutazzjonijiet attivi fl-split kinase RTK, c-Kit. Tumuri mast cell fil-klieb jikbru ta’ spiss minħabba mutazzjoni li tattiva is-c-kit.

L-effiċjenza u s-sigurtà ta’ pilloli orali Palladia għat-trattament ta’ tumuri mast cell ġew evalwati fi studju kliniku (randomised, placebo-controlled, double-masked u multi-centred) li involva 151 kelb b’tumuri mast cell rikorrenti b’Patnaik grad II jew III, b’involviment jew le ta’ nodi tal-limf lokali. L- istudju tat-tip double-blind placebo controlled kien jikkonsisti f’fażi ta’ 6 ġimgħat segwita minn fażi un-blinded fejn il-klieb kollha irċevew Palladia għal tul medju ta’ 144 ġurnata.

Klieb ittrattati b’Palladia kellhom rata ta’ rispons oġġettiv ogħla (37.2%) meta mqabbel ma’ klieb ittrattati bi placebo (7.9%). Wara 6 ġimgħat ta’ trattament ġie innotat rispons komplut fi 8.1% u rispons parzjali fi 29.1% tal-klieb ittrattati b’Palladia. Kien hemm vantaġġ sinifikanti ta’ Palladia fuq plaċebo fl-effikaċja sekondarja, żmien biex it-tumur jinfirex. Iż-żmien medju biex it-tumur jinfirex kien minn 9 sa 10 ġimgħat fi klieb ittrattati b’Palladia u ta’ 3 ġimgħat fi klieb ittrattati bi plaċebo.

Klieb li kellhom wild-type c-kit kif u klieb li kellhom c-kit mutat irrispondew b’mod sinifikanti aħjar għat-trattament meta mqabbel mal-plaċebo.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

B’reġim ta’ 3.25 mg toceranib/kg piż amministrat b’pilloli mill-ħalq kull jumejn għal ġimgħatejn (7 dożi), ġew irrapportati dawn il-parametri farmakokinetiċi ta’ toceranib fil-plażma ta’ klieb Beagle f’saħħithom: half-life ta’ eliminazzjoni (t1/2) 17.2 ± 3.9 siegħat, ħin għall-konċentrazzjoni massima fil- plażma (Tmax) bejn wieħed u ieħor 6.2 ± 2.6 siegħa, konċentrazzjoni massima fil-plażma (Cmax) bejn wieħed u ieħor 108 ± 41 ng/ml, konċentrazzjoni minima fil-plażma (Cmin) 18.7 ± 8.3 ng/ml u l-Arja taħt il-kurva tal-konċentrazzjoni fil-plażma u ħin (AUC0-48) 2640 ± 940 ng·h/ml.

Toceranib tabbina mal-protejini b’rata għolja ta’ bejn 91% u 93%. Il-bio-avilibilita assoluta ta’ toceranib meta 3.25 mg/kg jingħataw mill-ħalq ġiet iddeterminata li hi ta’ 86%.

Il-farmakokinetika dehret linjari irrispettivament mill-mod tal-amministrazzjoni, b’dożi sa 5 mg/kg mogħtija darbtejn kuljum. Fi studju in-vitro fil-klieb u qtates, toceranib kien metabolizzat primarjament għad-derivat N-oxide. Għalkemm dehret differenza żgħira bejn is-sessi fil-klieb fl- istudju in-vitro (konverżjoni ta’ 81% fl-irġiel, konverżjoni ta’ 56% fin-nisa) ma dehritx differenza bejn is-sessi fil-farmakokinetika in-vivo. Wara amministrazzjoni orali tal-fosfat ta’ toceranib, bejn wieħed u ieħor 92% tal-mediċina amministrata titneħħa mal-ippurgar u 7% oħra titneħħa mal-urina.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ ingredjenti

Qalba tal-pillola

Lactose monohydrate

Microcrystalline cellulose

Magnesium stearate

Silica, colloidal anhydrous

Crospovidone

Kisja tal-pillola: Palladia pilloli ta’ 10 mg:

Macrogol, Titanium dioxide (E171), Lactose monohydrate, Triacetin, Hypromellose, Indigo Carmin Lake (E132)

Palladia pilloli ta’ 15 mg:

Macrogol, Titanium dioxide (E171), Lactose monohydrate, Triacetin, Hypromellose, Sunset Yellow Lake (E110), Iron oxide red (E172)

Palladia pilloli ta’ 50 mg:

Macrogol, Titanium dioxide (E171), Lactose monohydrate, Triacetin, Hypromellose, Talc, Iron oxide red (E172)

6.2Inkompatibilitajiet

Mhux applikabbli.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali veterinarju kif ippakkjat għall-bejgħ: 3 snin.

6.4Tagħrif speċjali dwar kif għandu jinħażen

Dan il-prodott mediċinali veterinarju m’għandux bżonn tal-ebda kundizzjoni speċjali sabiex jinħażen.

6.5In-natura u l-għamla tal-ippakkjar li jmiss mall-prodott

Kaxxa tal-kartun b’erba strixxi tal-Aluminjum-PVC reżistenti għat-tfal, kull strixxa fiha 5 pilloli miksija b’rita.

Palladia pilloli miksija b’rita jiġu f’qawwa ta’ 10 mg, 15 mg, u 50 mg

6.6 Prekawzjonijiet speċjali

għar-rimi tal-prodotti mediċinali veterinarji mhux użata jew materjal ieħor għar-rimi li huwa derivat minn dawn il-prodotti

Kwalunkwe prodott mediċinali veterinarju li ma ġiex użat jew materjal għar-rimi li huwa derivat minn dan il-prodott mediċinali veterinarju għandhom jintremew skont kif jitolbu r-regolamenti tal-pajjiż.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

IL-BELĠJU

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI(JIET) GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/2/09/100/001 (pilloli 10 mg)

EU/2/09/100/002 (pilloli 15 mg)

EU/2/09/100/003 (pilloli 50 mg)

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI / TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 23/09/2009

Data tal-aħħar tiġdid: 31/07/2014

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju tinstab fuq il-websajt tal-Aġenzija Ewropea dwar il-Mediċini http://www.ema.europa.eu/.

PROJBIZZJONI TA’ BEJGĦ, PROVVISTA U/JEW UŻU

Mhux applikabbli.

Kummenti