Acticam (meloxicam) – Etikettering - QM01AC06

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

1.BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Acticam 5 mg/ml oplossing voor injectie voor honden en katten.

Meloxicam.

2.GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Meloxicam 5 mg/ml.

Ethanol 150 mg/ml.

3.FARMACEUTISCHE VORM

Oplossing voor injectie.

4.VERPAKKINGSGROOTTE

10 ml.

5.DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

6.INDICATIES

7.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEGEN

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8.WACHTTERMIJN

9.SPECIALE WAARSCHUWINGEN, INDIEN NOODZAKELIJK

Niet gebruiken bij drachtige of melkgevende dieren.

10.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:{MM/JJJJ}

Houdbaarheid aangebroken flacon: 28 dagen.

Na openen tot uiterlijk … gebruiken.

11.SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Voor dit diergeneesmiddel gelden geen speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren.

12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Verwijder afvalmateriaal in overeenstemming met de lokale vereisten.

13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik - uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel.

14.VERMELDING “BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

B-8020 Oostkamp

België

16.NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/2/08/088/004

17.PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Acticam 5 mg/ml oplossing voor injectie voor honden en katten.

Meloxicam.

2.GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

3.SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN

10 ml.

4.TOEDIENINGSWEGEN

Honden: IV of SC

Katten: SC

5.WACHTTERMIJN

6.PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

7.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {MM/JJJJ}

Houdbaarheid na eerste opening van de container: 28 dagen.

8.VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Commentaar