Dutch
Kies uw taal

Activyl Tick Plus (indoxacarb/permethrin) – Bijsluiter - QP53AC54

Updated on site: 08-Feb-2018

Naam van geneesmiddel: Activyl Tick Plus
ATC: QP53AC54
Werkzame stof: indoxacarb/permethrin
Producent: Intervet International BV

BIJSLUITER

Activyl Tick Plus spot-on oplossing voor honden

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte: Intervet Productions SA

Rue de Lyons 27460 Igoville Frankrijk

2.BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Activyl Tick Plus 75 mg + 240 mg spot-on oplossing voor zeer kleine honden Activyl Tick Plus 150 mg + 480 mg spot-on oplossing voor kleine honden Activyl Tick Plus 300 mg + 960 mg spot-on oplossing voor middelgrote honden Activyl Tick Plus 600 mg + 1920 mg spot-on oplossing voor grote honden Activyl Tick Plus 900 mg + 2880 mg spot-on oplossing voor extra grote honden

Indoxacarb + permethrin

3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Werkzame bestanddelen:

Bevat per ml 150 mg indoxacarb en 480 mg permethrin.

Bevat per pipet:

 

Volume

Indoxacarb

Permethrin

 

(ml)

(mg)

(mg)

Voor zeer kleine honden (1,2 – 5 kg)

0,5

Voor kleine honden (5,1 – 10 kg)

Voor middelgrote honden (10,1 – 20 kg)

Voor grote honden (20,1 – 40 kg)

Voor extra grote honden (40,1 – 60 kg)

Heldere, kleurloze tot gele of bruine oplossing.

4.INDICATIES

Behandeling van vlooieninfestaties (Ctenocephalides felis); het diergeneesmiddel heeft een tot 4 weken aanhoudende insecticide werking tegen Ctenocephalides felis.

Het diergeneesmiddel heeft een tot 5 weken aanhoudende acaricide werking tegen Ixodes ricinus en een tot 3 weken aanhoudende acaricide werking tegen Rhipicephalus sanguineus. Indien er teken van

deze soorten aanwezig zijn wanneer het diergeneesmiddel wordt toegediend, kan het voorkomen dat niet alle teken binnen de eerste 48 uur worden gedood, maar dat ze binnen een week worden gedood. Het diergeneesmiddel kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen vlooienallergiedermatitis (VAD).

Onvolwassen stadia van vlooien in de directe omgeving van de hond worden gedood na contact met de honden die behandeld zijn.

Een behandeling heeft een tot 3 weken afwerende (anti-feeding) werking op zandvliegen (Phlebotomus perniciosus).

5.CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken bij honden met overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of één van de hulpstoffen.

WAARSCHUWING: Niet gebruiken bij katten.

6.BIJWERKINGEN

Tijdelijk erytheem, haarverlies of jeuk op de toedieningsplaats zijn in klinische studies vaak (13 van de 359 honden) waargenomen. Deze effecten verdwijnen meestal zonder behandeling.

In zeer zeldzame gevallen zijn maag-darmverschijnselen (o.a. braken, diarree of anorexie), omkeerbare neurologische verschijnselen (o.a. tremoren of ataxie) of lethargie waargenomen. Deze verschijnselen zijn meestal van voorbijgaande aard en verdwijnen in het algemeen binnen 24 - 48 uur.

De toediening van het diergeneesmiddel kan tijdelijk een lokale, vettige aanblik of haarklitten op de toedieningsplaats geven. Een droog, wit residu kan ook worden waargenomen. Dit is normaal en zal in het algemeen binnen een aantal dagen na toediening verdwijnen. Deze veranderingen zijn niet van invloed op de veiligheid of werkzaamheid van het diergeneesmiddel.

De frequentie van bijwerkingen wordt als volgt gedefinieerd:

-Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 dieren vertonen bijwerking(en) gedurende de duur van één behandeling)

-Vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 dieren)

-Soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 dieren)

-Zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 dieren)

-Zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 dieren, inclusief geïsoleerde meldingen)

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7.DOELDIERSOORT

Hond.

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, TOEDIENINGSWEG(EN) EN WIJZE VAN GEBRUIK

De aanbevolen dosering is 15 mg indoxacarb en 48 mg permethrin per kg lichaamsgewicht, equivalent aan 0,1 ml per kg lichaamsgewicht.

Onderstaande tabel geeft aan welke pipet moet worden gebruikt overeenkomstig het gewicht van de hond:

Gewicht van de hond (kg)

Te gebruiken pipet

1,2 -5

Activyl Tick Plus voor zeer kleine honden

5,1 - 10

Activyl Tick Plus voor kleine honden

10,1 - 20

Activyl Tick Plus voor middelgrote honden

20,1 - 40

Activyl Tick Plus voor grote honden

40,1 - 60

Activyl Tick Plus voor extra grote honden

> 60

De geschikte combinatie van pipetten dient te worden gebruikt

9.AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Zorg ervoor dat het diergeneesmiddel op de intacte huid wordt aangebracht.

Open een sachet en haal de pipet eruit.

Stap 1: Houd de pipet met één hand rechtop, op afstand van uw gezicht en druk het puntje open door het te buigen en terug te vouwen.

Stap 2: De hond dient te staan voor een gemakkelijke toediening. Duw de haren uit elkaar tot de huid zichtbaar is en plaats het puntje van de pipet tegen de huid tussen de schouderbladen

Stap 3: Knijp voorzichtig in de pipet om de oplossing op de huid toe te dienen. Om te voorkomen dat het diergeneesmiddel uitloopt over de vacht van het dier (vooral bij grote honden) dient geen overmatig grote hoeveelheid oplossing op een plaats te worden toegediend. Mocht dit gebeuren, dan is opnieuw toedienen niet nodig. Contact met de behandelde plaatsen (toedieningplaatsen) dient echter te worden vermeden totdat deze droog zijn.

Bij zeer kleine honden en kleine honden: Knijp stevig in de pipet en dien de gehele inhoud rechtstreeks op één plaats op de huid toe tussen de schouderbladen.

Bij grotere honden: Dien de gehele inhoud van de pipet gelijkmatig toe op 2 (middelgrote honden) of 3 (grote honden) of 4 (zeer grote honden) plekken, op verschillende plaatsen langs de ruglijn vanaf de schouder tot aan de staartbasis.

10.WACHTTIJD(EN)

Niet van toepassing.

11.BIJZONDERE BEWAARVOORSCHIFTEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

De pipetten dienen te worden bewaard in de kindveilige sachets.

Bewaar de pipetten in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht en licht.

Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de doos, de folie en de pipet na ‘EXP’. De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van de maand.

12.SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet aangetoond bij honden jonger dan 8 weken. De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet aangetoond bij honden lichter dan 1,2 kg.

Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling door de behandelend dierenarts.

Vermijd contact met de ogen van de hond.

Vermijd contact met de behandelde plaatsen (toedieningsplaatsen) totdat deze droog zijn, omdat het diergeneesmiddel milde oogirritatie kan veroorzaken.

Het diergeneesmiddel blijft werkzaam wanneer behandelde honden worden blootgesteld aan zonlicht of worden ondergedompeld in water (bijvoorbeeld zwemmen, baden). De honden mogen echter niet zwemmen of met shampoo gewassen worden binnen 48 uur na behandeling. Indien er vaak met shampoo wordt gewassen kan de werkingsduur verminderd zijn.

Het kan voorkomen dat teken die al op de hond zijn vastgehecht niet binnen twee dagen na behandeling worden gedood en dat deze vastgehecht en zichtbaar blijven. Daarom wordt aangeraden om teken die op het moment van behandelen al op de hond aanwezig zijn te verwijderen, om te voorkomen dat ze vasthechten en bloed gaan zuigen.

Het product heeft een afwerende (anti-feeding) werking op zandvliegen, waarmee voorkomen wordt dat de afgeweerde parasiet bloed zuigt. Echter, mogelijke overdracht van infectieuze ziekten door zandvliegen kan onder ongunstige omstandigheden niet worden uitgesloten.

Over het algemeen zullen teken na behandeling worden gedood en binnen 48 uur na infestatie van de gastheer af vallen zonder bloed te hebben gezogen. Echter, het vasthechten van enkele teken na behandeling kan niet worden uitgesloten. Om deze reden kan de overdracht van infectieuze ziekten door teken niet worden uitgesloten.

Het diergeneesmiddel kan bij katten convulsies veroorzaken die dodelijk kunnen zijn, als gevolg van de unieke fysiologie van deze diersoort die bepaalde stoffen, waaronder permethrin, niet kan

metaboliseren. Indien in geval van accidentele blootstelling ongewenste effecten voorkomen, dient de kat met shampoo of zeep te worden gewassen en dient met spoed een dierenarts te worden geraadpleegd. Om te voorkomen dat katten per ongeluk in contact komen met het diergeneesmiddel moeten behandelde honden weggehouden worden van katten totdat de behandelde plek droog is. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat katten de toedieningsplaats van een met dit diergeneesmiddel behandelde hond niet likken. Indien dit toch gebeurt, dient onmiddellijk een dierenarts te worden geraadpleegd.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:

Niet eten, drinken of roken tijdens de behandeling.

Het sachet is kindveilig. Houd het diergeneesmiddel tot gebruik in het sachet om te voorkomen dat kinderen in contact komen met het diergeneesmiddel. Houd de gebruikte pipet buiten het zicht en bereik van kinderen. Gebruikte pipetten dienen meteen te worden weggegooid.

Dit diergeneesmiddel bevat indoxacarb en permethrin. Personen met een bekende overgevoeligheid voor indoxacarb en/of permethrin dienen contact met dit diergeneesmiddel te vermijden.

Bij sommige mensen zijn na blootstelling aan het diergeneesmiddel lokale en/of systemische reacties waargenomen, zoals: lokale huidreacties; irritatie in de neus of keel/mond; neurologische verschijnselen; respiratoire verschijnselen; maag-darmverschijnselen of andere systemische verschijnselen.

Om bijwerkingen te voorkomen:

-Draag beschermende handschoenen bij het hanteren of toedienen van het diergeneesmiddel.

-Dien het diergeneesmiddel toe in een goed-geventileerde omgeving.

-Hanteer geen behandelde dieren totdat de toedieningsplaats droog is.

-Op de dag van behandeling dienen kinderen behandelde dieren niet te hanteren en is het niet toegestaan de dieren te laten slapen bij hun eigenaren, vooral kinderen.

-Was de handen direct na gebruik en was de huid direct met water en zeep af als deze in contact is gekomen met het diergeneesmiddel.

Vermijd contact met de ogen, aangezien het diergeneesmiddel matige oogirritatie kan veroorzaken. Spoel langzaam en voorzichtig met water indien dit toch optreedt.

Indien symptomen zich voordoen, dient een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter te worden getoond.

Dit diergeneesmiddel is zeer brandbaar. Houd het op afstand van hitte, vonken, open vuur of andere ontstekingsbronnen.

Dracht:

Bij laboratoriumonderzoek bij ratten, muizen en konijnen met indoxacarb en permethrin zijn geen teratogene, foetotoxische of maternotoxische effecten naar voren gekomen. Echter, bij een onderzoek naar de toxiciteit voor de voortplanting bij honden is bij drie maal de therapeutische dosering een significante reductie van het percentage levende pups aangetoond. De klinische betekenis van deze bevinding is onbekend, aangezien er bij honden geen onderzoek is gedaan bij de aanbevolen dosering.

Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risico beoordeling door de behandelend dierenarts.

Lactatie:

Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risico beoordeling door de behandelend dierenarts.

Vruchtbaarheid:

Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risico beoordeling door de behandelend dierenarts.

13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUEEL AFVALMATERIAAL

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

Het diergeneesmiddel dient niet in de waterloop terecht te komen, aangezien dit gevaar kan opleveren voor vissen en andere waterorganismen.

14.DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

Gedetailleerde informatie over dit diergeneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenagentschap (http://www.ema.europa.eu).

15.OVERIGE INFORMATIE

Kartonnen doos met 1 pipet à 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, 4 ml of 6 ml.

Kartonnen doos met 4 pipetten à 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, 4 ml of 6 ml.

Kartonnen doos met 6 pipetten à 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, 4 ml of 6 ml.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Voor alle informatie over dit diergeneesmiddel kunt u contact opnemen met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

België/Belgique/Belgien:

Lietuva:

VIRBAC BELGIUM NV,

OÜ ZOOVETVARU,

Esperantolaan 4,

Pärnasalu 31,

BE-3001 Leuven,

76505 Saue/Harjumaa,

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Estija,

 

Tel: + 372 6 709 006

Република България:

Luxembourg/Luxemburg:

Ергон-Миланова ЕООД,

VIRBAC BELGIUM NV,

Р България, гр.София,

Esperantolaan 4,

ж.к.Люлин 10, бл.145,

BE-3001 Leuven,

ergon-m@mbox.contact.bg

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Česká republika:

Magyarország:

VIRBAC,

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

FR-06516 Carros,

Francie,

Franciaország,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Teл: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Danmark:

Malta:

VIRBAC Danmark A/S,

VIRBAC,

Profilvej 1,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

DK-6000 Kolding,

FR-06516 Carros,

Tlf: + 45 7552 1244

Franza,

 

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Deutschland:

Nederland:

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH,

VIRBAC NEDERLAND BV,

Rögen 20,

Hermesweg 15,

DE-22843 Bad Oldesloe,

NL-3771 ND-Barneveld,

Tel: + 49 (4531) 805 111

Tel: + 31 (0) 342 427 127

Eesti:

Norge:

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC,

Pärnasalu 31,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

EE-76505 Saue/Harjumaa,

FR-06516 Carros,

Tel: + 372 6 709 006

Frankrike,

 

Tlf: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ελλάδα:

Österreich:

VIRBAC HELLAS A.E.,

VIRBAC Österreich GmbH,

13th Klm National Road Athens-Lamia,

Hildebrandgasse 27,

EL-144 52 Metamorfosi,

A-1180 Wien,

Athens GREECE,

Tel: + 43 (0) 1 21 834 260

Τηλ: + 30 210 6219520,

 

info@virbac.gr

 

España:

Polska:

VIRBAC ESPAÑA S.A.,

VIRBAC SP. Z O.O.,

Angel Guimerá 179-181,

Ul. Pulawska 314,

ES-8950 Esplugues de Llobregat,

PL-02 819 Warszawa,

infocliente@virbac.es

Tel.: + 48 22 855 40 46

France:

Portugal:

VIRBAC France,

VIRBAC DE PORTUGAL,

13ème rue – L.I.D. – BP 27,

LABORATÓRIOS LDA,

FR-06517 Carros,

R.do Centro Empresarial,

service-conso@virbac.fr

Ed13-Piso 1- Esc.3,

 

Quinta da Beloura,

 

PT-2710-693 Sintra,

 

Tel: + 351 219 245 020

Hrvatska:

România:

VIRBAC,

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

FR-06516 Carros,

Francuska,

Franţa,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ireland:

Slovenija:

VIRBAC Ltd,

VIRBAC,

Suffolk IP30 9 UP – UK,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

Tel: + 44 (0) 1359 243243

FR-06516 Carros,

 

Francija,

 

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ísland:

Slovenská republika:

VIRBAC,

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

FR-06516 Carros,

Frakkland,

Francúzsko,

Sími: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Italia:

Suomi/Finland:

VIRBAC SRL,

VIRBAC,

Via Ettore Bugatti, 15,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

IT-20142 Milano,

FR-06516 Carros,

Tel: + 39 02 40 92 47 1

Ranska/Frankrike,

 

Puh/Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Κύπρος:

Sverige:

VIRBAC HELLAS A.E.,

VIRBAC,

13th Klm National Road Athens-Lamia,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

EL-144 52 Metamorfosi,

FR-06516 Carros,

Athens GREECE,

Frankrike,

Τηλ: + 30 210 6219520,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

info@virbac.gr

 

Latvija:

United Kingdom:

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC Ltd,

Pärnasalu 31,

Suffolk IP30 9 UP UK,

76505 Saue/Harjumaa,

Tel: + 44 (0) 1359 243243

Igaunija,

 

Tel: + 372 6 709 006

 

Commentaar