Activyl (indoxacarb) – Bijsluiter - QP53AX27

BIJSLUITER

Activyl spot-on oplossing voor honden

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte: Intervet Productions S.A.

Rue de Lyons 27460 Igoville Frankrijk

2.BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Activyl 100 mg spot-on oplossing voor zeer kleine honden Activyl 150 mg spot-on oplossing voor kleine honden Activyl 300 mg spot-on oplossing voor middelgrote honden Activyl 600 mg spot-on oplossing voor grote honden Activyl 900 mg spot-on oplossing voor extra grote honden indoxacarb

3.GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Werkzaam bestanddeel:

1 ml bevat 195 mg indoxacarb.

1 pipet Activyl bevat:

 

Volume (ml)

Indoxacarb (mg)

Activyl voor zeer kleine honden (1,5 – 6,5 kg)

0,51

Activyl voor kleine honden (6,6 – 10 kg)

0,77

Activyl voor middelgrote honden (10,1 – 20 kg)

1,54

Activyl voor grote honden (20,1 – 40 kg)

3,08

Activyl voor extra grote honden (40,1 – 60)

4,62

Bevat ook isopropylalcohol 354 mg/ml.

Heldere, kleurloze tot gele oplossing.

4.INDICATIES

Bestrijding en preventie van vlooieninfestaties (Ctenocephalides felis). Na enkelvoudige toediening zal het diergeneesmiddel nieuwe vlooieninfestaties gedurende 4 weken voorkomen.

Onvolwassen stadia van vlooien in de directe omgeving van het dier worden gedood na contact met dieren die met Activyl behandeld zijn.

5.CONTRA-INDICATIES

Geen.

6.BIJWERKINGEN

In zeer zeldzame gevallen kan een korte periode van speekselen (kwijlen) voorkomen als het dier de plaats van toediening direct na de behandeling likt. Dit is geen teken van intoxicatie en verdwijnt binnen enkele minuten zonder behandeling. Correcte toediening (zie rubriek 9) zal het likken van de toedieningsplaats tot een minimum beperken.

In zeer zeldzame gevallen kunnen reacties op de toedieningsplaats, zoals tijdelijk krabben, erytheem (roodheid van de huid), alopecia (kaalheid) of dermatitis (ontsteking van de huid), voorkomen. Deze effecten verdwijnen gewoonlijk zonder behandeling.

De toediening van het diergeneesmiddel kan tijdelijk een lokale, vettige aanblik of haarklitten op de toedieningsplaats geven. Een droog, wit residu kan ook worden waargenomen. Dit is normaal en zal in het algemeen binnen een aantal dagen na toediening verdwijnen. Deze veranderingen zijn niet van invloed op de veiligheid of werkzaamheid van het diergeneesmiddel.

De frequentie van bijwerkingen wordt als volgt gedefinieerd:

- zeer vaak (meer dan 1 op de 10 dieren vertonen bijwerking(en) gedurende de duur van één behandeling)

-vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 dieren)

-soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 dieren)

-zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 dieren)

-zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 dieren, inclusief geïsoleerde rapporten).

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7.DOELDIERSOORT

Hond.

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, TOEDIENINGSWEG(EN) EN WIJZE VAN GEBRUIK

Spot-on gebruik. Alleen voor toediening op de huid van de hond.

De aanbevolen dosering is 15 mg indoxacarb/kg lichaamsgewicht, overeenkomend met 0,077 ml/kg lichaamsgewicht. Onderstaande tabel geeft aan welke pipet moet worden gebruikt op basis van het gewicht van de hond:

Gewicht van

Te gebruiken grootte van de pipet

de hond (kg)

 

1,5 – 6,5

Activyl 100 mg voor zeer kleine honden

6,6 – 10

Activyl 150 mg voor kleine honden

10,1 – 20

Activyl 300 mg voor middelgrote honden

20,1 – 40

Activyl 600 mg voor grote honden

 

40,1 – 60

Activyl 900 mg voor extra grote honden

> 60

De geschikte combinatie van pipetten dient te

 

worden gebruikt

9.AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Open een sachet en haal de pipet eruit.

Stap 1: De hond dient te staan voor een gemakkelijke toediening.

Houd de pipet met één hand rechtop, op afstand van uw gezicht. Druk het puntje open door het te buigen en terug te vouwen.

Stap 2: Duw de haren uit elkaar tot de huid zichtbaar is. Plaats het puntje van de pipet tegen de huid tussen de schouderbladen. Druk stevig op de pipet en dien de gehele inhoud rechtstreeks op de huid toe.

Bij grotere honden dient de gehele inhoud van de pipet(ten) gelijkmatig te worden toegediend op 2-4 plekken, langs de ruglijn vanaf de schouder tot aan de staartbasis. Dien geen dusdanig grote hoeveelheid oplossing op één plaats toe om te voorkomen dat het van het dier afloopt.

10.WACHTTIJD(EN)

Niet van toepassing.

11.BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Voor dit diergeneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur. Bewaar de pipetten in de originele verpakking ter bescherming tegen vocht.

Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld na EXP op de doos, folie en pipet. De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van de maand.

12.SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Speciale waarschuwingen voor elke doeldiersoort:

Geen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:

Het diergeneesmiddel dient niet toegediend te worden bij honden jonger dan 8 weken omdat de veiligheid van het diergeneesmiddel bij deze honden niet is onderzocht.

Het diergeneesmiddel dient niet toegediend te worden bij honden lichter dan 1,5 kg omdat de veiligheid van het diergeneesmiddel bij deze honden niet is onderzocht.

Zorg ervoor dat de dosering (pipet) overeenkomt met het gewicht van de te behandelen hond (zie rubriek 8).

Dien het diergeneesmiddel enkel toe op het huidoppervlak en op intacte huid. Breng de dosis aan op een plaats waar de hond het niet kan aflikken en verzeker dat dieren elkaar niet likken direct na de behandeling. Houd behandelde dieren apart tot de toedieningsplek droog is.

Dit diergeneesmiddel is alleen voor gebruik op de huid van honden. Niet oraal toedienen of via een andere weg. Voorkom dat het diergeneesmiddel in contact komt met de ogen van de hond. Het diergeneesmiddel blijft werkzaam na gebruik van een shampoo, onderdompeling in water (zwemmen, baden) en blootstelling aan zonlicht. De honden mogen echter niet zwemmen of met shampoo gewassen worden binnen 48 uur na behandeling.

Alle honden in een huishouden dienen te worden behandeld met een geschikt vlooienmiddel.

Een passende behandeling van de omgeving van het dier door aanvullende chemische of fysieke maatregelen wordt aanbevolen.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:

Bewaar de pipetten in de originele verpakking tot direct vóór gebruik. Niet eten, drinken of roken tijdens de behandeling.

Het sachet is kindveilig. Houd het diergeneesmiddel tot gebruik in het sachet om te voorkomen dat kinderen in contact komen met het diergeneesmiddel. Gebruikte pipetten dienen onmiddellijk te worden verwijderd.

Personen met een bekende overgevoeligheid voor indoxacarb dienen contact met dit diergeneesmiddel te voorkomen.

Lokale en/of systemische reacties zijn na blootstelling bij enkele mensen waargenomen. Om reacties te voorkomen:

-Dien het diergeneesmiddel toe in een goed geventileerde omgeving.

-Hanteer geen pas behandelde dieren totdat de toedieningsplek droog is.

-Op de dag van behandeling is het niet toegestaan om kinderen behandelde dieren te laten hanteren en behandelde dieren te laten slapen in hetzelfde bed als hun eigenaar, vooral kinderen.

-Was handen onmiddellijk na gebruik en was huid die in contact is gekomen met het diergeneesmiddel onmiddellijk met water en zeep.

-Vermijd contact met de ogen aangezien het diergeneesmiddel matige oogirritatie kan veroorzaken. Spoel langzaam en voorzichtig met water indien dit toch gebeurt.

Indien symptomen optreden, raadpleeg dan uw arts en laat deze de bijsluiter zien.

Dit diergeneesmiddel is zeer brandbaar. Houd op afstand van hitte, vonken, open vuur of andere ontstekingsbronnen.

Dracht en vruchtbaarheid:

Niet gebruiken tijdens de dracht en bij fokdieren.

Lactatie:

Niet gebruiken tijdens de lactatie.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:

Tijdens klinische studies is Activyl gelijktijdig toegediend met deltamethrin halsbanden die waren geïmpregneerd met tot 4% deltamethrin, zonder bewijs van hiermee samenhangende bijwerkingen.

Raadpleeg een dierenarts als u het diergeneesmiddel gaat toedienen bij honden met andere diergeneesmiddelen of medicatie.

13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUEEL AFVALMATERIAAL

Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of huishoudelijk afval.

Activyl dient niet in de waterloop terecht te komen, aangezien dit gevaar kan opleveren voor vissen en andere waterorganismen..

Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen tevens ter bescherming van het milieu.

14.DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

Gedetailleerde informatie over dit diergeneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenagentschap (http://www.ema.europa.eu/).

15.OVERIGE INFORMATIE

Doos met 1, 4 of 6 sachets; ieder sachet bevat 1 pipet van 1 dosis.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Voor alle informatie over dit diergeneesmiddel kunt u contact opnemen met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

België/Belgique/Belgien:

VIRBAC BELGIUM NV,

Esperantolaan 4,

BE-3001 Leuven,

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Република България:

Ергон-Миланова ЕООД, Р България, гр.София,

ж.к.Люлин 10, бл.145, ergon-m@mbox.contact.bg

Luxembourg/Luxemburg:

VIRBAC BELGIUM NV,

Esperantolaan 4,

BE-3001 Leuven,

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Magyarország:

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D., FR-06516 Carros, Franciaország,

Teл: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Česká republika:

Malta:

VIRBAC,

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

FR-06516 Carros,

Francie,

Franza,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Danmark:

Nederland:

VIRBAC Danmark A/S,

VIRBAC NEDERLAND BV,

Profilvej 1,

Hermesweg 15,

DK-6000 Kolding,

NL-3771 ND-Barneveld,

Tlf: + 45 7552 1244

Tel: + 31 (0) 342 427 127

Deutschland:

Norge:

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH,

VIRBAC,

Rögen 20,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

DE-22843 Bad Oldesloe,

FR-06516 Carros,

Tel: + 49 (4531) 805 111

Frankrike,

 

Tlf: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Eesti:

Österreich:

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC Österreich GmbH,

Pärnasalu 31,

Hildebrandgasse 27,

EE-76505 Saue/Harjumaa,

A-1180 Wien,

Tel: + 372 6 709 006

Tel: + 43 (0) 1 21 834 260

Ελλάδα:

Polska:

VIRBAC HELLAS A.E.,

VIRBAC SP. Z O.O.,

13th Klm National Road Athens-Lamia,

Ul. Pulawska 314,

EL-144 52 Metamorfosi,

PL-02 819 Warszawa,

Athens GREECE,

Tel.: + 48 22 855 40 46

Τηλ: + 30 210 6219520,

 

E-mail: info@virbac.gr

 

España:

Portugal:

VIRBAC ESPAÑA S.A.

VIRBAC DE PORTUGAL,

Angel Guimerá 179-181,

LABORATÓRIOS LDA,

ES- 08950 Esplugues de Llobregat,

R.do Centro Empresarial,

infocliente@virbac.es

Ed13-Piso 1- Esc.3,

 

Quinta da Beloura,

 

PT-2710-693 Sintra,

 

Tel: + 351 219 245 020

France:

România:

VIRBAC France,

VIRBAC,

13ème rue – L.I.D. – BP 27,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06517 Carros,

FR-06516 Carros,

service-conso@virbac.fr

Franţa,

 

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ireland:

Slovenija:

VIRBAC Ltd,

VIRBAC,

Suffolk IP30 9 UP – UK,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

Tel: + 44 (0) 1359 243243

FR-06516 Carros,

 

Francija,

 

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ísland:

Slovenská republika:

VIRBAC,

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

FR-06516 Carros,

Frakkland,

Francúzsko,

Sími: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Italia:

Suomi/Finland:

VIRBAC SRL,

VIRBAC,

Via Ettore Bugatti, 15,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

IT-20142 Milano,

FR-06516 Carros,

Tel: + 39 02 40 92 47 1

Ranska/Frankrike,

 

Puh/Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Κύπρος:

Sverige:

VIRBAC HELLAS A.E.,

VIRBAC,

13th Klm National Road Athens-Lamia,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

EL-144 52 Metamorfosi,

FR-06516 Carros,

Athens GREECE,

Frankrike,

Τηλ: + 30 210 6219520,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

E-mail: info@virbac.gr

 

Latvija:

United Kingdom:

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC Ltd,

Pärnasalu 31,

Suffolk IP30 9 UP UK,

76505 Saue/Harjumaa,

Tel: + 44 (0) 1359 243243

Igaunija,

 

Tel: + 372 6 709 006

 

Lietuva:

Hrvatska:

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC,

Pärnasalu 31,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

76505 Saue/Harjumaa,

FR-06516 Carros,

Estija,

Francuska,

Tel: + 372 6 709 006

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

BIJSLUITER

Activyl spot-on oplossing voor katten

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte: Intervet Productions S.A.

Rue de Lyons 27460 Igoville Frankrijk

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Activyl 100 mg spot-on oplossing voor kleine katten Activyl 200 mg spot-on oplossing voor grote katten indoxacarb

3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Werkzaam bestanddeel:

1 ml bevat 195 mg indoxacarb.

1 pipet Activyl bevat:

 

Volume (ml)

Indoxacarb (mg)

Activyl voor kleine katten (≤ 4 kg)

0,51

Activyl voor grote katten (> 4 kg)

1,03

Bevat ook isopropylalcohol 354 mg/ml.

Heldere, kleurloze tot gele oplossing.

4. INDICATIES

Bestrijding en preventie van vlooieninfestaties (Ctenocephalides felis). Na enkelvoudige toediening zal het diergeneesmiddel nieuwe vlooieninfestaties gedurende 4 weken voorkomen.

Het diergeneesmiddel kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen vlooienallergiedermatitis (VAD).

Onvolwassen stadia van vlooien in de directe omgeving van het dier worden gedood na contact met dieren die met Activyl behandeld zijn.

5. CONTRA-INDICATIES

Geen.

6. BIJWERKINGEN

In zeldzame gevallen zijn neurologische verschijnselen zoals incoördinatie, tremoren (trillen), ataxie (instabiele beweging), convulsies, mydriasis (verwijding van de pupillen) en verminderd zicht waargenomen. Andere verschijnselen die zijn waargenomen zijn in zeldzame gevallen emesis (braken) of in zeer zeldzame gevallen anorexie (verminderde eetlust), lethargie (slaperigheid), hyperactiviteit en vocaliseren. In het algemeen zijn alle verschijnselen omkeerbaar na ondersteunende behandeling.

In zeer zeldzame gevallen kan een korte periode van hypersalivatie (kwijlen) voorkomen als de kat de plaats van toediening direct na de behandeling likt. Dit is geen teken van intoxicatie en verdwijnt binnen enkele minuten zonder behandeling. Correcte toediening (zie rubriek 9) zal het likken van de toedieningsplaats tot een minimum beperken.

In zeldzame gevallen kunnen reacties op de toedieningsplaats, zoals tijdelijk krabben, erytheem (roodheid van de huid), alopecia (kaalheid) of dermatitis (ontsteking van de huid), voorkomen. Deze effecten verdwijnen gewoonlijk zonder behandeling.

De toediening van het diergeneesmiddel kan tijdelijk een lokale, vettige aanblik of haarklitten op de toedieningsplaats geven. Een droog, wit residu kan ook worden waargenomen. Dit is normaal en zal in het algemeen binnen een aantal dagen na toediening verdwijnen. Deze veranderingen zijn niet van invloed op de veiligheid of werkzaamheid van het diergeneesmiddel.

De frequentie van bijwerkingen wordt als volgt gedefinieerd:

- zeer vaak (meer dan 1 op de 10 dieren vertonen bijwerking(en) gedurende de duur van één behandeling)

-vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 dieren)

-soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 dieren)

-zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 dieren)

-zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 dieren, inclusief geïsoleerde rapporten).

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. DOELDIERSOORT

Kat.

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, TOEDIENINGSWEG(EN) EN WIJZE VAN GEBRUIK

Spot-on gebruik. Alleen voor toediening op de huid van de kat.

De aanbevolen dosering is 25 mg indoxacarb/kg lichaamsgewicht, overeenkomend met 0,128 ml/kg lichaamsgewicht. Onderstaande tabel geeft aan welke pipet moet worden gebruikt op basis van het gewicht van de kat:

Gewicht van de

Te gebruiken grootte van de pipet

kat (kg)

 

≤ 4

Activyl 100 mg voor kleine katten

> 4

Activyl 200 mg voor grote katten

 

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Open een sachet en haal de pipet eruit.

Stap 1: De kat dient te staan voor een gemakkelijke toediening. Houd de pipet met één hand rechtop, op afstand van uw gezicht. Druk het puntje open door het te buigen en terug te vouwen.

Stap 2: Duw de haren uit elkaar tot de huid zichtbaar is. Plaats het puntje van de pipet op de huid bij de basis van de schedel, waar de kat het niet kan aflikken. Druk stevig op de pipet en dien de gehele inhoud rechtstreeks op de huid toe.

10. WACHTTIJD(EN)

Niet van toepassing.

11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Voor dit diergeneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur. Bewaar de pipetten in de originele verpakking ter bescherming tegen vocht.

Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld na EXP op de doos, folie en pipet. De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van de maand.

12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Speciale waarschuwingen voor elke doeldiersoort:

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet aangetoond bij katten jonger dan 8 weken. De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet aangetoond bij katten lichter dan 0,6 kg.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:

Zorg ervoor dat de dosering (pipet) overeenkomt met het gewicht van de te behandelen kat (zie rubriek 8).

Dien het diergeneesmiddel enkel toe op het huidoppervlak en op intacte huid. Breng de dosis aan op een plaats waar de kat het niet kan aflikken en verzeker dat dieren elkaar niet likken direct na de behandeling. Houd behandelde dieren apart tot de toedieningsplek droog is.

Dit diergeneesmiddel is alleen voor gebruik op de huid van katten. Niet oraal toedienen of via een andere weg.

Voorkom dat het diergeneesmiddel in contact komt met de ogen van de kat.

Het diergeneesmiddel blijft werkzaam na gebruik van een shampoo, onderdompeling in water (zwemmen, baden) en blootstelling aan zonlicht. De katten mogen echter niet zwemmen of met shampoo gewassen worden binnen 48 uur na behandeling.

Alle katten in een huishouden dienen te worden behandeld met een geschikt vlooienmiddel.

Een passende behandeling van de omgeving van het dier door aanvullende chemische of fysieke maatregelen wordt aanbevolen.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:

Bewaar de pipetten in de originele verpakking tot direct vóór gebruik.Niet eten, drinken of roken tijdens de behandeling.

Het sachet is kindveilig. Houd het diergeneesmiddel tot gebruik in het sachet om te voorkomen dat kinderen in contact komen met het diergeneesmiddel. Gebruikte pipetten dienen onmiddellijk te worden verwijderd.

Personen met een bekende overgevoeligheid voor indoxacarb dienen contact met het diergeneesmiddel te voorkomen.

Lokale en/of systemische reacties zijn na blootstelling bij enkele mensen waargenomen. Om reacties te voorkomen:

-Dien het diergeneesmiddel toe in een goed geventileerde omgeving.

-Hanteer geen pas behandelde dieren totdat de toedieningsplek droog is.

-Op de dag van behandeling is het niet toegestaan om kinderen behandelde dieren te laten hanteren en behandelde dieren te laten slapen in hetzelfde bed als hun eigenaar, vooral kinderen.

-Was handen onmiddellijk na gebruik en was huid die in contact is gekomen met het diergeneesmiddel onmiddellijk met water en zeep.

-Vermijd contact met de ogen aangezien het diergeneesmiddel matige oogirritatie kan veroorzaken. Spoel langzaam en voorzichtig met water indien dit toch gebeurt.

Indien symptomen optreden, raadpleeg dan uw arts en laat deze de bijsluiter zien.

Dit diergeneesmiddel is zeer brandbaar. Houd op afstand van hitte, vonken, open vuur of andere ontstekingsbronnen.

Dracht en vruchtbaarheid:

Niet gebruiken tijdens de dracht en bij fokdieren.

Lactatie:

Niet gebruiken tijdens de lactatie.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:

Raadpleeg een dierenarts als u het diergeneesmiddel gaat toedienen bij katten met andere diergeneesmiddelen of medicatie.

13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUEEL AFVALMATERIAAL

Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of huishoudelijk afval.

Activyl dient niet in de waterloop terecht te komen, aangezien dit gevaar kan opleveren voor vissen en andere waterorganismen.

Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen tevens ter bescherming van het milieu.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

Gedetailleerde informatie over dit diergeneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenagentschap (http://www.ema.europa.eu/).

15. OVERIGE INFORMATIE

Kartonnen doos met 1, 4 of 6 sachets; ieder sachet bevat 1 pipet van 1 dosis

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Voor alle informatie over dit diergeneesmiddel kunt u contact opnemen met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

België/Belgique/Belgien:

Luxembourg/Luxemburg:

VIRBAC BELGIUM NV,

VIRBAC BELGIUM NV,

Esperantolaan 4,

Esperantolaan 4,

BE-3001 Leuven,

BE-3001 Leuven,

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Република България:

Magyarország:

Ергон-Миланова ЕООД,

VIRBAC,

Р България, гр.София,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

ж.к.Люлин 10, бл.145,

FR-06516 Carros,

ergon-m@mbox.contact.bg

Franciaország,

 

Teл: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Česká republika:

Malta:

VIRBAC,

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

FR-06516 Carros,

Francie,

Franza,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Danmark:

Nederland:

VIRBAC Danmark A/S,

VIRBAC NEDERLAND BV,

Profilvej 1,

Hermesweg 15,

DK-6000 Kolding,

NL-3771 ND-Barneveld,

Tlf: + 45 7552 1244

Tel: + 31 (0) 342 427 127

Deutschland:

Norge:

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH,

VIRBAC

Rögen 20,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

DE-22843 Bad Oldesloe,

FR-06516 Carros,

Tel: + 49 (4531) 805 111

Frankrike,

 

Tlf: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Eesti:

Österreich:

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC Österreich GmbH,

Pärnasalu 31,

Hildebrandgasse 27,

EE-76505 Saue/Harjumaa,

A-1180 Wien,

Tel: + 372 6 709 006

Tel: + 43 (0) 1 21 834 260

Ελλάδα:

Polska:

VIRBAC HELLAS A.E.,

VIRBAC SP. Z O.O.,

13th Klm National Road Athens-Lamia,

Ul. Pulawska 314,

EL-144 52 Metamorfosi,

PL-02 819 Warszawa,

Athens GREECE,

Tel.: + 48 22 855 40 46

Τηλ: + 30 210 6219520,

 

E-mail: info@virbac.gr

 

 

España:

Portugal:

VIRBAC ESPAÑA S.A.,

VIRBAC DE PORTUGAL,

Angel Guimerá 179-181,

LABORATÓRIOS LDA,

ES- 08950 Esplugues de Llobregat,

R.do Centro Empresarial,

infocliente@virbac.es

Ed13-Piso 1- Esc.3,

 

Quinta da Beloura,

 

PT-2710-693 Sintra,

 

Tel: + 351 219 245 020

France:

România:

VIRBAC France,

VIRBAC,

13ème rue – L.I.D. – BP 27,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06517 Carros,

FR-06516 Carros,

service-conso@virbac.fr

Franţa,

 

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ireland:

Slovenija:

VIRBAC Ltd,

VIRBAC,

Suffolk IP30 9 UP – UK,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

Tel: + 44 (0) 1359 243243

FR-06516 Carros,

 

Francija,

 

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ísland:

Slovenská republika:

VIRBAC,

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

FR-06516 Carros,

Frakkland,

Francúzsko,

Sími: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Italia:

Suomi/Finland:

VIRBAC SRL,

VIRBAC,

Via Ettore Bugatti, 15,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

IT-20142 Milano,

FR-06516 Carros,

Tel: + 39 02 40 92 47 1

Ranska/Frankrike,

 

Puh/Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Κύπρος:

Sverige:

VIRBAC HELLAS A.E.,

VIRBAC,

13th Klm National Road Athens-Lamia,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

EL-144 52 Metamorfosi,

FR-06516 Carros,

Athens GREECE,

Frankrike,

Τηλ: + 30 210 6219520,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

E-mail: info@virbac.gr

 

Latvija:

United Kingdom:

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC Ltd,

Pärnasalu 31,

Suffolk IP30 9 UP UK,

76505 Saue/Harjumaa,

Tel: + 44 (0) 1359 243243

Igaunija,

 

Tel: + 372 6 709 006

 

Lietuva:

Hrvatska:

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC,

Pärnasalu 31,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

76505 Saue/Harjumaa,

FR-06516 Carros,

Estija,

Francuska,

Tel: + 372 6 709 006

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Commentaar