Bluevac BTV8 (bluetongue virus inactivated, serotype...) – Etikettering - QI04AA02

Updated on site: 08-Feb-2018

Naam van geneesmiddel: Bluevac BTV8
ATC: QI04AA02
Werkzame stof: bluetongue virus inactivated, serotype 8
Producent: CZ Veterinaria S.A.

Inhoud van artikel

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD Kartonnen doos(52 ml, 100 ml, 252 ml)

1.NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

BLUEVAC BTV8 suspensie voor injectie voor runderen en schapen

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)

Elke ml van het vaccin bevat:

BTV8-antigeen 106.5 CCID50

3.FARMACEUTISCHE VORM

Suspensie voor injectie

4.VERPAKKINGSGROOTTE

1 fles met 52 ml

1 fles met 100 ml

1 fles met 252 ml

5.DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Schapen en runderen

6.INDICATIES

7.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Voor subcutaan gebruik.

Voor gebruik goed schudden.

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

11/23

8.WACHTTIJD

Wachttijd: nul dagen

9.SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

10.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

Na openen binnen 10 uur.

11.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren en transporteren bij.

Niet in de vriezer bewaren.

Beschermen tegen licht.

12.SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Verwijdering: lees de bijsluiter

13.VERMELDING "UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK" EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, indien van toepassing

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel.

14.VERMELDING “BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

15.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

CZ Veterinaria, S.A.

36400 Porriño

SPANJE

12/23

16.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/2/11/122/001 fles met 52 ml

EU/2/11/122/002 fles met 100 ml

EU/2/11/122/003 fles met 252 ml

REG NL 104504

17.PARTIJNUMMER FABRIKANT

Partij: {nummer}

13/23

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD Fles met 100 ml en 252 ml

1.NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

BLUEVAC BTV8 suspensie voor injectie voor runderen en schapen

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)

BTV8-antigeen ...................

106.5 CCID50/ml

3.FARMACEUTISCHE VORM

Suspensie voor injectie

4.VERPAKKINGSGROOTTE

Fles met 100 ml

Fles met 252 ml

5.DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Schapen en runderen

6.INDICATIES

7.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

SC

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

8.WACHTTIJD

Wachttijd: nul dagen.

9.SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

14/23

10.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

Na openen binnen 10 uur.

11.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren en transporteren bij.

Niet in de vriezer bewaren.

Beschermen tegen licht.

12.SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Verwijdering: lees de bijsluiter

13.VERMELDING "UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK" EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, indien van toepassing

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel.

14.VERMELDING "BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN"

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

15.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

CZ Veterinaria, S.A.

P.O. Box 16

36400 Porriño (Spanje)

16.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/2/11/122/002

EU/2/11/122/003

REG NL 104504

17.PARTIJNUMMER FABRIKANT

Partij: {nummer}

15/23

GEGEVENS DIE TENMINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD

Fles met 52 ml

1.NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

BLUEVAC BTV8 suspensie voor injectie voor runderen en schapen

2.GEHALTE AAN WERKZAAM BESTANDEEL

BTV8-antigeen ...................

106.5 CCID50/ml

3.SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN

52 ml

4.TOEDIENINGSWEG

SC

5.WACHTTIJD

Wachttijd: nul dagen.

6.PARTIJNUMMER

Partij: {nummer}

7.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

Na openen binnen 10 uur.

8.VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

9.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

REG NL 104504

16/23

Commentaar