Bovela (modified live bovine viral diarrhoea...) – Etikettering - QI02AD02

Updated on site: 21-Sep-2017

Naam van geneesmiddel: Bovela
ATC: QI02AD02
Werkzame stof: modified live bovine viral diarrhoea virus type 1, non-cytopathic parent strain KE-9 and modified live bovine viral diarrhoea virus type 2, non-cytopathic parent strain NY-93
Producent: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Kartonnen doos : 5 doses, 10 doses, 25 doses, 50 doses lyofilisaat en 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml oplosmiddel

1.BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Bovela lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie voor runderen

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)

Elke dosis (2 ml) bevat:

Boviene Virale Diarree Virus Type 1,

Boviene Virale Diarree Virus Type 2,

3.FARMACEUTISCHE VORM

Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie

4.VERPAKKINGSGROOTTE

5 doses (10 ml)

10 doses (20 ml)

25 doses (50 ml)

50 doses (100 ml)

4 x 5 doses (10 ml)

4 x 10 doses (20 ml)

4 x 25 doses (50 ml)

4 x 50 doses (100 ml)

6 x 5 doses (10 ml)

6 x 10 doses (20 ml)

6 x 25 doses (50 ml)

6 x 50 doses (100 ml)

10 x 5 doses (10 ml)

10 x 10 doses (20 ml)

10 x 25 doses (50 ml)

10 x 50 doses (100 ml

5.DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Runderen

6.INDICATIE(S)

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

7.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Intramusculair gebruik.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8.WACHTTERMIJN

Wachttermijn: nul dagen.

9.SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

10.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

Na reconstitutie gebruiken binnen 8 uur.

11.SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Gekoeld bewaren en transporteren.

Vrijwaren tegen bevriezing.

Bewaar de flacons in de buitenverpakking.

12.SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Verwijdering: lees de bijsluiter.

13.VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN

VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik - uitsluitend op diergeneeskundigvoorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel.

14.VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

15.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

DUITSLAND

16.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/2/14/176/001 5 doses en 10 ml

EU/2/14/176/002 5 doses en 10 ml (4 x)

EU/2/14/176/003 5 doses en 10 ml (6 x)

EU/2/14/176/004 5 doses en 10 ml (10 x)

EU/2/14/176/005 10 doses en 20 ml

EU/2/14/176/006 10 doses en 20 ml (4 x)

EU/2/14/176/007 10 doses en 20 ml (6 x)

EU/2/14/176/008 10 doses en 20 ml (10 x)

EU/2/14/176/009 25 doses en 50 ml

EU/2/14/176/010 25 doses en 50 ml (4 x)

EU/2/14/176/011 25 doses en 50 ml (6 x)

EU/2/14/176/012 25 doses en 50 ml (10 x)

EU/2/14/176/013 50 doses en 100 ml

EU/2/14/176/014 50 doses en 100 ml (4 x)

EU/2/14/176/015 50 doses en 100 ml (6 x)

EU/2/14/176/016 50 doses en 100 ml (10 x)

17.PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Flacons lyofylisaat: 50 doses

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Bovela lyofilisaat voor suspensie voor injectie voor runderen

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)

Elke dosis (2 ml) bevat:

Boviene Virale Diarree Virus Type 1,

Boviene Virale Diarree Virus Type 2,

3. FARMACEUTISCHE VORM

Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie

4. VERPAKKINGSGROOTTE

50 doses (100 ml)

5. DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Runderen

6. INDICATIE(S)

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

IM

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8. WACHTTERMIJN

Wachttermijn: nul dagen.

9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

Na reconstitutie gebruiken binnen 8 uur.

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Gekoeld bewaren en transporteren.

Vrijwaren tegen bevriezing.

Bewaar de flacon in de buitenverpakking.

12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Verwijdering: lees de bijsluiter.

13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN

VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik - uitsluitend op diergeneeskundigvoorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel.

14. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

DUITSLAND

16. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/2/14/176/013 50 doses

EU/2/14/176/014 4 x 50 doses

EU/2/14/176/015 6 x 50 doses

EU/2/14/176/016 10 x 50 doses

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE TENMINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD

Flacons lyofilisaat: 5 doses, 10 doses en 25 doses

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Bovela lyofilisaat voor suspensie voor injectie voor runderen

2.GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDE(E)L(EN)

Elke dosis (2 ml) bevat:

Geattenueerd BVDV-1 en BVDV-2

3.SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN

5 doses (10 ml)

10 doses (20 ml)

25 doses (50 ml)

4.TOEDIENINGSWEG(EN)

IM

5.WACHTTERMIJN

Wachttermijn: nul dagen.

6.PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

7.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

Na reconstitutie gebruiken binnen 8 uur.

8.VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

GEGEVENS DIE TENMINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD

Flacons oplosmiddel: 5 doses, 10 doses, 25 doses en 50 doses

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Oplosmiddel voor Bovela

2.SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN

10 ml

20 ml

50 ml

100 ml

3.TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

4.BEWAARCONDITIES

Gekoeld bewaren en transporteren.

Bewaar de flacon in de buitenverpakking.

5.PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

6.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

7.VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Commentaar