CaniLeish (Leishmania infantum excreted secreted...) – Etikettering - QI070AO

Updated on site: 08-Feb-2018

Naam van geneesmiddel: CaniLeish
ATC: QI070AO
Werkzame stof: Leishmania infantum excreted secreted proteins
Producent: Virbac S.A

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Doos met 1 flacon lyofilisaat en 1 flacon oplosmiddel.

Doos met 1 flacon lyofilisaat en 1 flacon oplosmiddel, 1 injectiespuit en 1 naald. Doos met 3 flacons lyofilisaat en 3 flacons oplosmiddel.

Doos met 5 flacons lyofilisaat en 5 flacons oplosmiddel.

1.BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

CaniLeish lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie voor honden

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)ME EN OVERIGE BESTANDE(E)L(EN)

L. infantum Proteïnen (ESP) ≥ 100 µg

3.FARMACEUTISCHE VORM

Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie

4.VERPAKKINGSGROOTTE

1 dosis

3 dosissen

5 dosissen

5.DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Honden.

6.INDICATIE

7.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Subcutaan gebruik

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8.WACHTTERMIJN

9.SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

11/23

10.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP: {maand/jaar}

Onmiddellijk na reconstitutie gebruiken.

11.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR BEWAREN

Gekoeld bewaren en transporteren.

Beschermen tegen licht.

12.SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

13.VERMELDING ‘UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK’ EN

VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, indien van toepassing

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik – uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik

14.VERMELDING ‘BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN’

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

15.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

VIRBAC

1ère avenue – 2065 m – L.I.D. 06516 Carros

Frankrijk

16.NUMMER(S) IN HET COMMUNAUTAIRE GENEEMIDDELENREGISTER

EU/2/11/121/001

EU/2/11/121/002

EU/2/11/121/003

EU/2/11/121/004

17.PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot: {nummer}

12/23

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Doos met 10 flacons lyofilisaat en 10 flacons oplosmiddel.

Doos met 15 flacons lyofilisaat en 15 flacons oplosmiddel.

Doos met 25 flacons lyofilisaat en 25 flacons oplosmiddel.

Doos met 30 flacons lyofilisaat en 30 flacons oplosmiddel.

Doos met 50 flacons lyofilisaat en 50 flacons oplosmiddel.

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

CaniLeish lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie voor honden

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)ME EN OVERIGE BESTANDE(E)L(EN)

Elke dosis van 1 ml vaccin bevat:

L. infantum Proteïnen (ESP) ≥ 100 µg

3. FARMACEUTISCHE VORM

Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie

4. VERPAKKINGSGROOTTE

10 doses

15 doses

25 doses

30 doses

50 doses

5. DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Hond

6. INDICATIE(S)

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Subcutaan gebruik

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8. WACHTTERMIJN

13/23

9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP: {maand/jaar}

Onmiddellijk na reconstitutie gebruiken.

11. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR BEWAREN

Gekoeld bewaren en transporteren.

Beschermen tegen licht.

12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

13. VERMELDING ‘UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK’ EN

VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, indien van toepassing

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik – uitsluitend op diergeneeskundig verkrijgbaar diergeneesmiddel

14. VERMELDING ‘BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN’

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

VIRBAC

1ère avenue – 2065 m – L.I.D. 06516 Carros

Frankrijk

16. NUMMER(S) IN HET COMMUNAUTAIRE GENEEMIDDELENREGISTER

EU/2/11/121/005

EU/2/11/121/006

EU/2/11/121/007

EU/2/11/121/008

EU/2/11/121/009

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot {nummer}

14/23

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD

Flesje met 1 dosis lyofilisaat

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

CaniLeish lyofilisaat

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

L. infantum ESP ≥ 100 µg

3.SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN

1 dosis

4.TOEDIENINGSWEG(EN)

SC

5.WACHTTERMIJN

6.PARTIJNUMMER

Lot: {nummer}

7.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP: {maand/jaar}

Onmiddellijk na reconstitutie gebruiken.

8.VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

15/23

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD

Flesje met 1 dosis oplosmiddel

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

CaniLeish oplosmiddel

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

Natriumchloride 9 mg/ml (0,9%)

3. SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN

1 ml

4. TOEDIENINGSWEG(EN)

5. WACHTTERMIJN

Niet van toepassing.

6. PARTIJNUMMER

Lot: {nummer}

7. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP: {maand/jaar}

8. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

16/23

Commentaar