Canigen L4 (Inactivated Leptospira strains:L. interrogans...) - QI07AB01

Updated on site: 08-Feb-2018

Naam van geneesmiddel: Canigen L4
ATC: QI07AB01
Werkzame stof: Inactivated Leptospira strains:L. interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere (strain Ca-12-000); L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001); L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain A
Producent: Intervet International B.V.

Inhoud van artikel

Canigen L4

Vaccin tegen canine leptospirose (geïnactiveerd)

Dit document is een samenvatting van het Europees openbaar beoordelingsrapport (EPAR) voor Canigen L4. Het geeft uitleg over de wijze waarop het Geneesmiddelenbureau dit diergeneeskundig geneesmiddel met het oog op vergunningverlening in de Europese Unie (EU) en vaststelling van de gebruiksvoorwaarden heeft beoordeeld. Het is niet bedoeld als praktisch advies voor het gebruik van Canigen L4.

Voor praktische informatie over het gebruik van Canigen L4 dienen eigenaren of houders van dieren de bijsluiter te lezen of contact op te nemen met hun dierenarts of apotheker.

Wat is Canigen L4 en wanneer wordt het voorgeschreven?

Canigen L4 is een diergeneeskundig vaccin dat wordt gebruikt om honden vanaf zes weken oud te vaccineren ter bescherming tegen leptospirose veroorzaakt door een van de vier specifieke soorten Leptospira-bacteriën. Leptospirose bij honden leidt tot bloedingen, hepatitis (leverinfectie) en geelzucht (gele verkleuring van de huid en de ogen) of nefritis (nierontsteking). De bacteriën verspreiden zich via de urine van geïnfecteerde dieren. Voor sommige Leptospira-stammen vermindert het vaccin ook de uitscheiding van de bacteriën in de urine van geïnfecteerde honden, wat het risico van overdracht beperkt.

Dit vaccin is hetzelfde als het reeds in de Europese Unie (EU) goedgekeurde Nobivac L4. De fabrikant van Nobivac L4 heeft ermee ingestemd dat de wetenschappelijke gegevens met betrekking tot Nobivac L4 voor Canigen L4 worden gebruikt (‘geïnformeerde toestemming’).

Canigen L4 bevat vier soorten geïnactiveerde (gedode) Leptospira-stammen: L. interrogans serogroep Canicola serovar Portland-vere, L. interrogans serogroep Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni, L. interrogans serogroep Australis serovar Bratislava, L. kirschneri serogroep Grippotyphosa serovar Dadas.

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Hoe wordt Canigen L4 gebruikt?

Canigen L4 is verkrijgbaar in de vorm van een suspensie voor injectie en is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar. Het vaccin wordt aan honden toegediend in de vorm van twee injecties onder de huid met een tussenpoos van vier weken. De eerste injectie kan worden gegeven wanneer de hond zes tot negen weken oud is, en de tweede vier weken later. Als bekend is dat de puppy's een hoog gehalte aan antilichamen van de moeder hebben (specifieke eiwitten die ze via de moedermelk binnenkrijgen en die het lichaam helpen infecties te bestrijden) wordt aanbevolen de eerste vaccinatie toe te dienen wanneer de puppy's negen weken oud zijn. Daarna dient jaarlijks een ‘booster’-injectie van één enkele dosis te worden gegeven om de werking van het vaccin te handhaven.

De bescherming begint drie weken na vaccinatie en duurt één jaar.

Hoe werkt Canigen L4?

Canigen L4 is een vaccin. Vaccins werken door het immuunsysteem (de natuurlijke afweer van het lichaam) te ‘leren’ zich tegen een ziekte te verdedigen. De stammen van Leptospira-bacteriën in Canigen L4 zijn gedood (geïnactiveerd), zodat ze geen ziekte veroorzaken. Wanneer honden Canigen L4 krijgen toegediend, herkent het immuunsysteem van de dieren de bacteriën als ‘lichaamsvreemd’ en maakt het er afweerstoffen tegen aan. Na de vaccinatie is het immuunsysteem voortaan in staat sneller te reageren wanneer de dieren aan deze Leptospira-bacteriën worden blootgesteld. Dit zal helpen hen te beschermen tegen leptospirose.

Welke voordelen bleek Canigen L4 tijdens de studies te hebben?

De firma heeft gegevens overgelegd van laboratorium- en veldonderzoeken om de veiligheid en werkzaamheid van het vaccin vast te stellen, onder andere hoe lang het duurde voordat de honden volledig beschermd waren en hoe lang het vaccin bescherming kon bieden.

Uit de onderzoeken bleek dat het vaccin Leptospira-infecties en de uitscheiding van de bacteriën in de urine beperkt. Ook werd aangetoond dat het vaccin veilig is voor drachtige teven.

Welke risico’s houdt het gebruik van Canigen L4 in?

Tot enkele dagen na de vaccinatie kan een geringe tijdelijke verhoging van de lichaamstemperatuur (ten hoogste 1°C) optreden, waarbij enkele puppy's dan wat minder actief zijn en/of een verminderde eetlust hebben. Op de plaats van injectie kan een kleine tijdelijke zwelling optreden, die binnen twee weken weer verdwijnt of kleiner wordt. Soms doet zich een tijdelijke acute (kortdurende) overgevoeligheidsreactie (allergische reactie) voor.

Waarom is Canigen L4 goedgekeurd?

Het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CVMP) van het Geneesmiddelenbureau heeft geconcludeerd dat de voordelen van Canigen L4 groter zijn dan de risico's en heeft geadviseerd dit middel voor gebruik in de EU goed te keuren.

Overige informatie over Canigen L4

De Europese Commissie heeft op 3 juli 2015 een in de hele Europese Unie geldige vergunning voor het in de handel brengen van Canigen L4 verleend.

Het volledige EPAR voor Canigen L4 is te vinden op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public

assessment reports. Voor meer informatie over de behandeling met Canigen L4 dienen eigenaren of houders van dieren de bijsluiter te lezen of contact op te nemen met hun dierenarts of apotheker.

Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt in mei 2015.

Commentaar