Canigen L4 (Inactivated Leptospira strains:L. interrogans...) – Etikettering - QI07AB01

Updated on site: 08-Feb-2018

Naam van geneesmiddel: Canigen L4
ATC: QI07AB01
Werkzame stof: Inactivated Leptospira strains:L. interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere (strain Ca-12-000); L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001); L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain A
Producent: Intervet International B.V.

Inhoud van artikel

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

DOOS

Kunststof doos met 10 of 50 flacons à 1 ml

Kartonnen doos met 1 flacon à 10 ml

1.BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Canigen L4 suspensie voor injectie voor honden

2.GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

3.FARMACEUTISCHE VORM

Suspensie voor injectie.

4.VERPAKKINGSGROOTTE

10x 1 ml (1 dosis)

50x 1ml (1 dosis)

1 x 10 ml (10 doses)

5.DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Hond

6.INDICATIE(S)

7.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Subcutaan gebruik.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8.WACHTTIJD(EN)

Niet van toepassing.

9.SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

10.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

Na aanbreken binnen 10 uur gebruiken.

11.BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren in een koelkast.

Beschermen tegen bevriezing.

Beschermen tegen licht.

12.SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

13.VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift.

14.VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

15.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nederland

16.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/2/15/183/001 – 10 flacons (1 ml)

EU/2/15/183/002 – 50 flacons (1 ml)

EU/2/15/183/003 – 1 flacon (10 ml)

17.PARTIJNUMMER FABRIKANT

Batch/Lot {nummer}

MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET

1 ml en 10 ml flacon

1.BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Canigen L4

2.GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Zie de bijsluiter.

3.SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN

1 ml (1 dosis)

10 ml (10 doses)

4.TOEDIENINGSWEG(EN)

SC

5.WACHTTIJD(EN)

Niet van toepassing

6.PARTIJNUMMER

Batch/Lot {nummer}

7.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

Na aanbreken binnen 10 uur gebruiken. (alleen voor de 10 ml flacon).

8.VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Commentaar