Dutch
Kies uw taal

Coliprotec F4 (live non-pathogenic Escherichia coli...) – Etikettering - QI09AE03

Updated on site: 09-Feb-2018

Naam van geneesmiddel: Coliprotec F4
ATC: QI09AE03
Werkzame stof: live non-pathogenic Escherichia coli O8:K87
Producent: Prevtec Microbia GmbH

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Kartonnen doos

1.BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Coliprotec F4 lyofilisaat voor orale suspensie voor varkens.

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)

Levende niet-pathogene Escherichia coli O8:K87: 1,3∙108 tot 9,0∙108 CFU/dosis

3.FARMACEUTISCHE VORM

Lyofilisaat voor orale suspensie

4.VERPAKKINGSGROOTTE

50 doses

4 x 50 doses

200 doses

5.DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Varkens

6.INDICATIE(S)

7.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal gebruik

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8.WACHTTERMIJN

Wachttermijn: 0 dagen.

9.SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

10.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

11.SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Gekoeld bewaren en transporteren.

Bescherm tegen licht.

12.SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Verwijderen: lees de bijsluiter.

13.VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN

VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel.

14.VERMELDING “BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

15.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Prevtec Microbia GmbH

80689 München

DUITSLAND

16.NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/2/14/180/001–003

17.PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD

Flacons (50 of 200 doses)

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Coliprotec F4 lyofilisaat voor orale suspensie voor varkens.

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Levende E.coli, O8:K87.

3.SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN

50 doses

200 doses

4.TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal gebruik

5.WACHTTERMIJN

Wachttermijn: 0 dagen.

6.BATCHNUMMER

Lot {nummer}

7.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

8.VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Commentaar