Leucogen (purified p45 FeLV-envelope antigen) – Etikettering - QI06AA01

Updated on site: 09-Feb-2018

Naam van geneesmiddel: Leucogen
ATC: QI06AA01
Werkzame stof: purified p45 FeLV-envelope antigen
Producent: Virbac S.A.

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD Doos van 10 of 50 flacons

1.NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Leucogen suspensie voor injectie.

2.GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Minimum hoeveelheid gezuiverd p45 FeLV-envelop antigen: 102 µg/ml

3.FARMACEUTISCHE VORM

Suspensie voor injectie.

4.VERPAKKINGSGROOTTE

10 x 1 ml

50 x 1 ml

5.DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Voor katten

6.INDICATIE(S)

7.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Subcutane toediening

8.WACHTTIJD

9.SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Lees vóór gebruik de bijsluiter

10.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP (maand/jaar)

Na opening onmiddellijk gebruiken.

11.SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Gekoeld bewaren en vervoeren.

Beschermen tegen vorst.

Beschermen tegen licht.

12.SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-

GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN ERVAN

Verwijdering: zie de bijsluiter.

13.DE VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN

VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN LEVERING EN GEBRUIK, indien van toepassing

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik – Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel.

14.VERMELDING “BUITEN BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

15.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

HANDEL BRENGEN

Virbac

1ère avenue – 2065 m – L.I.D. 06516 Carros Cedex Frankrijk

16.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/2/09/096/001

EU/2/09/096/002

17.PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD

Etiket flacon

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

LEUCOGEN suspensie voor injectie voor katten

2.GEHALTE AAN WERKZAAM(ZAME) BESTANDDEEL(DELEN)

102 µg FeLV antigen

3.SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF PER AANTAL DOSES

1ml

4.TOEDIENINGSWEG(EN)

SC

5.WACHTTIJD

6.PARTIJNUMMER

Partij (nummer)

7.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP (maand/jaar) >

8.VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Commentaar