Masivet (masitinib mesylate) – Etikettering - QL01XE90

Updated on site: 09-Feb-2018

Naam van geneesmiddel: Masivet
ATC: QL01XE90
Werkzame stof: masitinib mesylate
Producent: AB Science S.A.

Inhoud van artikel

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Kartonnen doos

1.BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

MASIVET 50 mg filmomhulde tabletten voor honden.

Masitinib

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDELEN

Masitinib 50 mg

3.FARMACEUTISCHE VORM

Filmomhulde tabletten

4.VERPAKKINGSGROOTTE

30 tabletten

5.DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Honden

6.INDICATIE(S)

7.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8.WACHTTIJD

Niet van toepassing

9.SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

10.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

11.SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

De fles zorgvuldig gesloten houden.

12.SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN ERVAN

Verwijdering: lees de bijsluiter.

13.VERMELDING "UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK" EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, indien van toepassing

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik – uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel

14.DE VERMELDING “BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

15.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

AB Science

3 avenue George V FR-75008

Parijs Frankrijk

16.NUMMER(S) IN HET COMMUNAUTAIRE GENEESMIDDELENREGISTER

EU/2/08/087/001

EU/2/08/087/003

17.PARTIJNUMMER FABRIKANT

Partij {nummer}

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN

WORDEN VERMELD

Flesetiket

1.BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

MASIVET 50 mg filmomhulde tabletten voor honden.

Masitinib

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Masitinib 50 mg

3.SAMENSTELLING PER AANTAL EENHEDEN

30 tabletten

4.TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

5.WACHTTIJD

Niet van toepassing

6.PARTIJNUMMER

Partij {nummer}

7.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

9.VERMELDING "UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK"

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Kartonnen doos

1.BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

MASIVET 150 mg filmomhulde tabletten voor honden.

Masitinib

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDELEN

Masitinib 150 mg

3.FARMACEUTISCHE VORM

Filmomhulde tabletten

4.VERPAKKINGSGROOTTE

30 tabletten

5.DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Honden

6.INDICATIE(S)

7.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8.WACHTTIJD

Niet van toepassing

9.SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

10.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

11.SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

De fles zorgvuldig gesloten houden.

12.SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN ERVAN

Verwijdering: lees de bijsluiter.

13.VERMELDING "UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK" EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, indien van toepassing

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik – uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel

14.DE VERMELDING “BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

15.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

AB Science

3 avenue George V FR-75008

Parijs Frankrijk

16.NUMMER(S) IN HET COMMUNAUTAIRE GENEESMIDDELENREGISTER

EU/2/08/087/002

17.PARTIJNUMMER FABRIKANT

Partij {nummer}

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN

WORDEN VERMELD

Flesetiket

1.BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

MASIVET 150 mg filmomhulde tabletten voor honden.

Masitinib

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Masitinib 150 mg

3.SAMENSTELLING PER AANTAL EENHEDEN

30 tabletten

4.TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

5.WACHTTIJD

Niet van toepassing

6.PARTIJNUMMER

Partij {nummer}

7.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

8.VERMELDING "UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK"

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Commentaar