Masivet (masitinib mesylate) – Bijsluiter - QL01XE90

Updated on site: 09-Feb-2018

Naam van geneesmiddel: Masivet
ATC: QL01XE90
Werkzame stof: masitinib mesylate
Producent: AB Science S.A.

Inhoud van artikel

BIJSLUITER

MASIVET 50 mg filmomhulde tabletten voor honden.

MASIVET 150 mg filmomhulde tabletten voor honden.

1.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

AB Science S.A. 3 avenue George V FR-75008 Parijs Frankrijk

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Centre Spécialités Pharmaceutiques Avenue du Midi

63800 Cournon d’Auvergne Frankrijk

De gedrukte bijsluiter van het diergeneesmiddel dient de naam en het adres te bevatten van de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte van het betreffende lot

2.BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

MASIVET 50 mg filmomhulde tabletten voor honden.

MASIVET 150 mg filmomhulde tabletten voor honden.

3.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)

MASIVET is een lichtoranje, ronde, filmomhulde tablet.

Elke tablet bevat 50mg of 150 mg masitinib, het werkzame bestanddeel. Elke tablet bevat eveneens zonnegeel FCF (E 110) aluminiumlak en titaniumdioxide (E171) als kleurstof.

Op de tabletten is op de ene zijde “50” of “150”, en op de andere zijde het bedrijfslogo gedrukt.

4.INDICATIE(S)

Masivet is bestemd voor de behandeling van inoperabele mestceltumoren bij honden (graad 2 of 3) met aangetoonde aanwezigheid van gemuteerde c-KIT-tyrosine-kinasereceptor.

5.CONTRA-INDICATIES

Uw hond mag geen Masivet toegediend krijgen als:

zij drachtig is of puppies zoogt;

hij/zij jonger dan 6 maanden is of minder dan 4 kg weegt;

een slechte lever- of nierfunctie heeft.;

lijdt aan anemie of een lage concentratie neutrofielen;

allergisch reageert op masitinib, het werkzame bestanddeel van Masivet of een van de hulpstoffen die in dit geneesmiddel worden gebruikt.

6.BIJWERKINGEN

Moet ik rekening houden met de mogelijkheid dat mijn hond bijwerkingen vertoont wanneer hij wordt behandeld met Masivet?

Zoals elk geneesmiddel kan Masivet bijwerkingen veroorzaken. Uw dierenarts kan u deze het best beschrijven.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen:

Lichte tot matig-ernstige gastro-intestinale reacties (diarree en braken) met een gemiddelde duur van respectievelijk ongeveer 21 en 9 dagen.

Lichte tot matig-ernstige haaruitval met een gemiddelde duur van ongeveer 26 dagen.

Vaak voorkomende bijwerkingen:

Als volgende bijwerkingen optreden, dient uw dierenarts gepaste maatregelen te nemen (zie rubriek 8):

Ernstige niervergiftiging kan optreden bij honden die lijden aan nierfunctiestoornissen bij aanvang van de behandeling (waaronder hoge creatinineconcentratie in het bloed of proteïnurie).

Matig-ernstige tot ernstige anemie (aplastisch/hemolytisch) met een gemiddelde duur van ongeveer 7 dagen.

Proteïneverliessyndroom (voornamelijk als gevolg van een daling van de albumineconcentratie in het serum).

Lichte of matig-ernstige neutropenie met een gemiddelde duur van ongeveer 24 dagen.

Verhoging van het aminotransferase (ALT of AST) met een gemiddelde duur van ongeveer 29 dagen.

Andere vaak vastgestelde bijwerkingen waren in de meeste gevallen licht tot matig-ernstig:

Lethargie en asthenie met een gemiddelde duur van respectievelijk ongeveer 8 en 40 dagen.

Verminderde eetlust of anorexie met een gemiddelde duur van respectievelijk 45 dagen en 18 dagen.

Hoest (gemiddelde duur 23 dagen).

Lymfadenopathie (gemiddelde duur 47 dagen).

Oedeem (gemiddelde duur 7 dagen).

Lipoom (gemiddelde duur 53 dagen).

Wat moet ik doen als mijn hond bijwerkingen vertoont tijdens de behandeling met Masivet?

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.In geval van bijwerkingen kan uw dierenarts besluiten om de dosis te verlagen of de behandeling te staken.

7.DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Honden.

8.DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Masivet is bestemd voor oraal gebruik bij honden en dient te worden toegediend in overeenstemming met de instructies van uw dierenarts. Uw dierenarts zal u zeggen welke hoeveelheid geschikt is voor uw hond.

De aanbevolen dosis bedraagt 12,5 mg/kg (met een dosisbereik van 11 – 14 mg/kg) eenmaal daags, zoals weergegeven in onderstaande tabel. Bij honden met een lichaamsgewicht van minder dan 15 kg is nauwkeurige dosering niet altijd mogelijk. Deze honden kunnen worden behandeld met 50, 100 of 150 mg, als het haalbaar is om een gewenste dosis van 11 – 14 mg/kg lichaamsgewicht te bereiken.

12,5 mg/kg lw

Aantal tabletten per dag

 

 

Dosis mg/kg

 

 

 

 

 

 

 

Lichaams-gewicht van de

 

 

 

 

 

onder

boven

 

hond in kg

 

50 mg

 

150 mg

 

gewicht

gewicht

 

> 15

 

plus

 

 

13,7

11,1

 

> 18

 

plus

 

13,9

11,4

 

> 22

 

-

-

 

13,6

11,5

 

> 26

 

plus

 

13,5

11,7

 

> 30

 

plus

 

13,3

11,8

 

> 34

 

-

-

 

13,2

11,8

 

> 38

 

plus

 

13,2

11,9

 

> 42

 

plus

 

13,1

12,0

 

> 46

 

-

-

 

13,0

12,0

 

> 50

 

plus

 

13,0

12,0

 

> 54

 

plus

 

13,0

12,1

 

> 58

 

-

-

 

12,9

12,1

 

> 62

 

plus

 

12,9

12,1

 

> 66

 

plus

 

12,9

12,1

 

> 70

 

-

-

 

12,9

12,2

 

> 74

 

plus

 

12,8

12,2

 

> 78

 

-

plus

 

12,8

-

 

Als de tablet binnen 10 minuten na toediening wordt uitgebraakt, dient de behandeling te worden herhaald. Als de tablet wordt uitgebraakt langer dan 10 minuten na toediening dient de behandeling niet te worden herhaald.

9.AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Hoe moet ik Masivet toedienen aan mijn hond en hoe lang?

De tabletten moeten altijd op dezelfde manier worden toegediend, met voedsel. De tabletten moeten in hun geheel worden gegeven en mogen niet verdeeld, gebroken of geplet worden. Gebroken tabletten die na het kauwen door de hond worden uitgespuwd, moeten worden weggegooid.

Als u een dosis vergeet, moet u de volgendedosis toedienen zoals is voorgeschreven. De dosis niet verhogen of verdubbelen. Als u meer dan het voorgeschreven aantal tabletten hebt toegediend, moet u contact opnemen met uw dierenarts.

De duur van de behandeling is afhankelijk van hoe uw hond op de behandeling reageert. De behandeling dient te worden aangehouden in geval van stabiele ziekte, dat wil zeggen in geval van

statische, gedeeltelijke of volledige respons van de tumor, op voorwaarde dat het product voldoende goed verdragen wordt. Als de tumor groter wordt, slaat de behandeling waarschijnlijk niet aan en dient deze te worden herzien.

De behandeling moet na 4 tot 6 weken worden geëvalueerd om de eerste respons te beoordelen. Langdurige behandeling mag alleen geschieden onder strikt toezicht (tenminste maandelijks) van uw dierenarts.

10.WACHTTIJD

Niet van toepassing

11.SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

De fles zorgvuldig gesloten houden.

Niet gebruiken na het verstrijken van de datum vermeld op het etiket na “EXP”.

12. SPECIALE WAARSCHUWING(EN)

12.1 Bijzondere voorzorgen bij gebruik:

Speciale waarschuwingen:

Voor elke mestceltumor die operatief kan behandeld worden dient een operatie de eerste behandelingskeuze te zijn. Mastinib behandeling dient enkel gebruikt te worden bij honden met inoperabele mestceltumoren en die de gemuteerde c-kit tyrosine kinasereceptor vertonen. De aanwezigheid van een gemuteerde c-kit tyrosine kinasereceptor dient bevestigd te worden voor de behandeling.

Bijzondere voorzorgen bij gebruik bij dieren:

Wat zijn de bijzondere voorzorgen voor mijn hond?

Honden moeten nauwkeurig worden gevolgd door uw dierenarts (ten minste eenmaal per maand) en de behandeling dient eventueel te worden aangepast of gestaakt.

De behandeling moet worden gestaakt als u een van deze tekenen waarneemt: anemie, ernstige

neutropenie, ernstige niervergiftiging, leververgiftiging en/of

ernstige diarree

en braken,

die

aanhouden nadat de dosis is verlaagd.

 

 

 

Met de honden mag niet gefokt worden zolang ze onder behandeling zijn.

 

 

 

Niet gebruiken bij drachtige of zogende teven.

 

 

 

Welke speciale voorzorgsmaatregelen moet de persoon die Masivet toedient, nemen?

 

 

Herhaaldelijk contact van de huid met Masitinib kan de

vruchtbaarheid bij

vrouwen

en de

ontwikkeling van de foetus nadelig beïnvloeden.

 

 

 

Het werkzame bestanddeel van Masivet kan sensibilisatie van de huid veroorzaken.

Vermijd contact van de huid met de ontlasting, de urine en het braaksel van behandelde honden.

Draag beschermende handschoenen als u braaksel, urine of ontlasting van behandeldhonden verwijdert.

Als gebroken tabletten, braaksel, urine of ontlasting van behandelde honden in contact komen met de huid, onmiddellijk spoelen met veel water.

Het werkzame bestanddeel van Masivet kan ernstige oogirritatie en ernstige schade aan de ogen veroorzaken.

Vermijd contact met de ogen.

Raak uw ogen niet aan voordat u uw handschoenen hebt uitgetrokken en weggegooid en u uw handen grondig hebt gewassen.

Als het product in contact komt met de ogen, onmiddellijk spoelen met veel water.

Mensen van wie bekend is dat zij overgevoelig zijn voor masitinib, mogen het product niet hanteren of toedienen.

In geval van onbedoelde inname moet u onmiddellijk een arts raadplegen en hem de bijsluiter of het etiket tonen. Niet eten, drinken of roken wanneer u de hond behandelt.

Kinderen mogen geen nauw contact hebben met behandelde honden, of met de ontlasting of het braaksel van de behandelde honden.

Kan ik mijn hond nog andere geneesmiddelen toedienen terwijl het Masivet krijgt?

Bepaalde geneesmiddelen mag u niet aan uw hond geven tijdens de behandeling omdat de combinatie ervan met Masivet ernstige bijwerkingen kan veroorzaken.

Gelijktijdig gebruik van andere stoffen met een hoge graad van eiwitbinding kan concurreren met de binding van masitinib en op die manier bijwerkingen veroorzaken.

Gelijktijdig gebruik van stoffen die worden gemetaboliseerd (door het lichaam verwerkt) door CYP450-iso-vormen kan aanleiding geven tot een verhoogde of verlaagde plasmaconcentratie van masitinib of van deze stoffen.

Informeer uw dierenarts over alle geneesmiddelen, inclusief vrij verkrijgbare producten, die u aan uw hond wilt toedienen.

De werkzaamheid van Masivet kan verminderd zijn bij honden die eerder werden behandeld met chemotherapie en/of bestraling. Er is geen informatie beschikbaar over potentiële kruisresistentie met andere cytostatische producten.

Overdosering:

De aanbevolen dagelijkse dosis van 12,5 mg/kg lichaamsgewicht komt overeen met de maximaal te verdragen dosis (MTD).

De voornaamste aangetaste organen bij honden zijn het spijsverteringskanaal, het hematopoëtisch systeem, de nieren en de lever.

In geval van nadelige medische voorvallen na overdosering dient de behandeling te worden gestaakt tot de toestand van het dier is genormaliseerd en vervolgens te worden hervat in het aanbevolen therapeutische dosisniveau. Contacteer uw dierenarts.

13.SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN ERVAN

Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via het afvalwater of het huishoudelijk afval. Vraag aan

uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen tevens ter bescherming van het milieu.

14.DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

Zie voor nadere bijzonderheden over dit diergeneesmiddel de website van het Europees

Geneesmiddelenbureau: http://www.ema.europa.eu.

15.OVERIGE INFORMATIE

Uitsluitend voor de behandeling van dieren.

De tabletten zijn verkrijgbaar in verpakkingsgrootten van 30 tabletten.

Masivet is een geneesmiddel dat uitsluitend op medisch voorschrift verkrijgbaar is voor de behandeling van mestcelkanker bij honden. Mestceltumoren zijn kwaadaardige woekeringen van mestcellen. Het is een heterogene ziekte, die zowel vrij onschuldig als agressief en kwaadaardig kan

zijn. In bepaalde omstandigheden kunnen mestceltumoren levensbedreigend zijn voor uw hond. Masivet verlengt mogelijk de tijd totdat de tumor verergert.

Speciale informatie voor de dierenarts

De honden dienen nauwkeurig te worden gevolgd. De noodzaak van een dosisverlaging in geval van mogelijke significante bijwerkingen dient door een dierenarts te worden beoordeeld.

Bewaking van de nierfunctie

De nierfunctie moet maandelijks nauwkeurig worden gecontroleerd aan de hand van een urinetest met een teststrip.

In geval van positieve

semikwantitatieve

teststripresultaten (eiw>itten30

mg/dl) dient een

urineonderzoek te worden

uitgevoerd om de

proteïne-cr atinineverhouding in

de urine (UPC) te

meten. Eveneens dient een bloedmonster te worden genomen om het creatinine, albumine en ureumgebonden stikstof in het bloed (BUN) te meten.

Als de UPC-verhouding > 2 bedraagt, of creatinine > 1,5 de bovengrens van het normale bereik (ULN) of albumine < 0,75 de ondergrens van het normale bereik (LLN) of het ureumgebonden stikstof in het bloed (BUN) > 1,5 ULN, dient de behandeling te worden gestaakt.

Bewaking van urinair proteïneverliessyndroom

Voer maandelijks een urineonderzoek met een teststrip uit. In geval van een positief semikwantitatief peilstokresultaat (proteïne ≥30 mg/dl), verricht dan een urineonderzoek om de proteïne- creatinineverhouding in de urine (UPC) te bepalen.

Meet maandelijks de albumineconcentratie in het bloed.

In geval van een UPC-verhouding > 2 of albumine < 0,75 de ondergrens van het normale bereik (LLN) dient de behandeling te worden gestaakt tot de albumine- en UPC-waarden weer binnen de grenzen van het normale bereik liggen (UPC-verhouding < 2 en albumine > 0,75 LLN). Dan kan de behandeling worden voortgezet in dezelfde dosis.

Als een van deze gebeurtenissen (UPC-verhouding > 2 of albumine < 0,75 LLN) nogmaals optreedt, dient de behandeling definitief te worden gestaakt.

Anemie en/of hemolyse

De honden dienen nauwkeurig te worden gecontroleerd op tekenen van (hemolytische) anemie. In geval van klinische tekenen van anemie of hemolyse dienen hemoglobine, vrij bilirubine en haptoglobine te worden gemeten en bloedtellingen te worden uitgevoerd (inclusief reticulocyten). De behandeling dient te worden gestaakt in geval van:

hemolytische anemie, gekenmerkt door hemoglobine < 10 g/dl en hemolyse, · gekenmerkt door vrij bilirubine > 1,5 ULN en haptoglobine < 0,1 g/dl;

anemie als gevolg van een gebrek aan regeneratie, gekenmerkt door hemoglobine< 10 g/dl en reticulocyten < 80.000/mm3.

Levertoxiciteit (verhoging van ALT of AST), neutropenie

In geval van een verhoging van ALT of AST > 3 ULN, daling van de neutrofielenconcentratie < 2.000/mm3 of andere ernstige, nadelige medische voorvallen dient de behandeling als volgt te worden gewijzigd:

Als dergelijke voorvallen een eerste maal optreden, dient de behandeling te worden gestaakt tot de toestand van het dier is genormaliseerd. Vervolgens kan de behandeling worden hervat met dezelfde dosis.

Als dergelijke voorvallen zich een tweede maal voordoen, dient de behandeling te worden gestaakt tot de toestand van het dier is genormaliseerd. Vervolgens dient de behandeling te worden voortgezet met een lagere dosis van 9 mg/kg lichaamsgewicht/dag.

Als dergelijke voorvallen een derde maal optreden, dient de behandeling te worden gestaakt tot de toestand van het dier is genormaliseerd. Vervolgens dient de behandeling te worden voortgezet met een nog lagere dosis van 6 mg/kg lichaamsgewicht/dag.

De behandeling dient volledig te worden gestaakt indien ernstige bijwerkingen blijven optreden bij een dosis van 6 mg/kg/dag.

Overzicht van de drempelwaarden voor laboratoriumevaluaties die aanleiding geven tot contra- indicatie of wijziging van de behandeling (tijdelijk staken van de behandeling, dosisverlaging of definitieve stopzetting van de behandeling)

LEVERTOXICITEIT (ALT of AST)

 

Contra-indicatie

 

 

Onderbreking van de

 

Dosisverlaging

 

Staking van de

 

 

 

 

behandeling

 

 

behandeling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 3 ULN

 

 

> 3ULN

 

> 3 ULN

 

> 3ULN

 

 

 

 

(1ste maal)

 

(2de /3de maal)

 

(4de maal)

 

 

 

 

 

NEUTROPENIE (neutrofielentelling)

 

 

 

 

Contra-indicatie

 

 

Onderbreking van de

 

Dosisverlaging

 

Staking van de

 

 

 

 

behandeling

 

 

behandeling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 2.000 / mm3

 

< 2.000 / mm3

 

< 2.000 / mm3

 

 

< 2.000 / mm

 

 

(1ste maal)

 

(2de /3de maal)

 

(4de maal)

 

 

PROTEÏNEVERLIESSYNDROOM (albuminemie en/of UPC)

 

 

Contra-indicatie

 

 

Onderbreking van de

 

Dosisverlaging

 

Staking van de

 

 

 

 

behandeling

 

 

behandeling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albumine < 1 LLN

 

 

Albumine < 0,75 LLN

 

 

 

Albumine < 0,75 LLN

 

 

 

 

of UPC > 2

 

Niet van toepassing

 

of UPC > 2

 

 

of UPC > 2

 

 

 

 

 

 

 

 

(1ste maal)

 

 

 

(2de maal)

 

 

 

 

 

HEMOLYTISCHE EN AREGENERATIEVE ANEMIE

 

 

 

 

 

(hemoglobine, bilirubine, haptoglobine, reticulocyten)

 

 

Contra-indicatie

 

 

Onderbreking van de

 

Dosisverlaging

 

Staking van de

 

 

 

 

behandeling

 

 

behandeling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemoglobine < 10g/dl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en ofwel

 

 

Hemoglobine < 10g/dl

 

 

Niet van toepassing

 

Niet van toepassing

 

vrij bilirubine > 1,5 ULN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en haptoglobine <0,1g/dl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

of reticulocyten <

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.000/mm3

 

 

Dosisaanpassing

 

 

 

 

 

 

 

 

De aanbevolen dagelijkse dosis van 12,5 mg/kg lichaamsgewicht komt overeen met de maximaal te verdragen dosis (MTD), die werd afgeleid uit studies naar de toxiciteit bij herhaalde toediening aan gezonde Beagles. In geval van bijwerkingen, kan de dosis worden verlaagd tot 9 mg/kg lichaamsgewicht (bereik 7,5 – 10,5 mg/kg) of 6 mg/kg lw (bereik 4,5 – 7,5 mg/kg) in overeenstemming met onderstaande tabellen.

Dosis van 9 mg per kg lichaamsgewicht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal tabletten per dag

 

Dosis mg/kg

 

Lichaams-gewicht van

50 mg

 

-

150 mg

 

onder

 

 

boven

 

 

de hond in kg

 

 

gewicht

 

 

gewicht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 15,0

19,4

 

-

 

 

-

10,0

 

7,7

 

 

> 19,4

25,0

 

 

 

plus

10,3

 

8,0

 

 

> 25,0

30,6

 

 

 

plus

10,0

 

8,2

 

 

> 30,6

36,1

 

-

 

 

-

9,8

 

8,3

 

 

> 36,1

41,7

 

 

 

plus

9,7

 

8,4

 

 

> 41,7

47,2

 

 

 

plus

9,6

 

8,5

 

 

> 47,2

52,8

 

-

 

 

-

9,5

 

8,5

 

 

> 52,8

58,3

 

 

 

plus

9,5

 

8,6

 

 

> 58,3

63,9

 

 

 

plus

9,4

 

8,6

 

 

> 63,9

69,4

 

-

 

 

-

9,4

 

8,6

 

 

> 69,4

75,0

 

 

 

plus

9,4

 

8,7

 

 

> 75,0

80,6

 

 

 

plus

9,3

 

8,7

 

Dosis van 6 mg per kg lichaamsgewicht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal tabletten per dag

 

Dosis mg/kg

 

Lichaams-gewicht van

 

50 mg

 

 

 

150 mg

 

onder

 

 

boven

 

 

de hond in kg

 

 

 

 

gewicht

 

 

gewicht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 15,0

20,8

 

 

 

 

 

 

6,6

 

 

4,8

 

 

> 20,8

29,2

 

 

 

 

 

7,2

 

5,1

 

 

> 29,2

37,5

 

 

 

plus

6,9

 

5,3

 

 

> 37,5

45,8

 

 

 

plus

6,7

 

5,5

 

 

> 45,8

54,2

 

 

 

 

 

6,5

 

5,5

 

 

> 54,2

62,5

 

 

 

plus

6,5

 

5,6

 

 

> 62,5

70,8

 

 

 

plus

6,4

 

5,6

 

 

> 70,8

79,2

 

 

 

 

 

6,4

 

5,7

 

 

> 79,2

 

 

 

 

plus

6,3

 

 

 

 

Commentaar