Meloxoral (meloxicam) – Bijsluiter - QM01AC06

BIJSLUITER

Meloxoral 1,5 mg/ml suspensie voor oraal gebruik voor honden

1. NAAM EN HET ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN VAN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR DE VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Registratiehouder:

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Nederland

Fabrikant voor de afgifte van partijen: Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

4941 SJ Raamsdonksveer Nederland

2.BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Meloxoral 1,5 mg/ml suspensie voor oraal gebruik voor honden

Meloxicam

3.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDD(E)L(EN)

Eén ml bevat:

Meloxicam 1,5 mg

Geelgroene suspensie.

4.INDICATIE(S)

Verlichting van ontsteking en pijn bij zowel acute als chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat bij honden.

5.CONTRA-INDICATIES

Niet voor gebruik bij honden die lijden aan gastro-intestinale afwijkingen zoals irritatie en bloedingen, verminderde lever-, hart- of nierfunctie en stollingsstoornissen.

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of een van de hulpstoffen. Niet gebruiken bij honden jonger dan 6 weken.

6.BIJWERKINGEN

Typische bijwerkingen van niet steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) zoals vermindering van de eetlust, braken, diarree, occult fecaal bloed, apathie en nierfalen werden af en toe gemeld. In zeer zeldzame gevallen is melding gemaakt van hemorragische diarree, hematemesis, gastro-intestinale ulcera en verhoogde leverenzymen. Deze bijwerkingen komen gewoonlijk in de eerste behandelingsweek voor en zijn in de meeste gevallen van voorbijgaande aard en verdwijnen na het staken van de behandeling, maar kunnen in zeer zeldzame gevallen ernstig of fataal zijn.

Als er bijwerkingen optreden, moet de behandeling worden gestaakt en moet een dierenarts worden geraadpleegd.

Alle bijwerkingen dienen te zijn gerangschikt op “frequentie” aan de hand van de volgende indeling:

-zeer vaak (meer dan 1 op de 10 dieren vertonen bijwerking(en) gedurende de duur van één behandeling)

-vaak (1 tot 10 van de 100 dieren)

-soms (1 tot 10 van de 1.000 dieren)

-zelden (1 tot 10 van de 10.000 dieren)

-zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 dieren, inclusief geïsoleerde rapporten).

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7.DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Honden

8. DOSERING VOOR ELK DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal gebruik

Toedienen gemengd met voer of direct in de bek.

Dosering

De aanvangsbehandeling is een éénmalige dosis van 0,2 mg meloxicam per kg lichaamsgewicht op de eerste dag. De dagelijkse behandeling dient, met een interval van 24 uur, te worden voortgezet met een orale onderhoudsdosis van 0,1 mg meloxicam per kg lichaamsgewicht, éénmaal per dag.

Naarmate de behandeling langer duurt, nadat een klinisch effect is waargenomen (na ≥ 4 dagen), kan de dosis Meloxoral worden aangepast aan de laagste, nog werkzame individuele dosis. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat de mate van pijn en ontsteking bij chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat kan variëren met de tijd.

Een klinisch effect wordt meestal binnen 3-4 dagen waargenomen. De behandeling dient te worden gestaakt wanneer er na uiterlijk 10 dagen geen klinische verbetering optreedt.

9.AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Goed schudden voor gebruik.

De suspensie kan worden toegediend met het Meloxoral-maatspuitje dat is meegeleverd in de verpakking.

De spuit past op het druppelopzetstuk van het flesje en heeft een verdeling op basis van het kg lichaamsgewicht dat overeenkomt met de onderhoudsdosering. Dus voor aanvang van de therapie op de eerste dag is tweemaal de onderhoudsdosering nodig.

Na iedere toediening dient de spuit te worden afgeveegd en de dop weer stevig worden vastgeschroefd. De spuit wordt bewaard in de kartonnen doos.

Vermijd contaminatie tijdens het gebruik en gebruik de spuit alleen voor dit geneesmiddel.

Nauwkeurig doseren verdient speciale aandacht. Volg de instructies van de dierenarts nauwkeurig op.

10.WACHTTIJD

Niet van toepassing.

11.SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Geen speciale voorzorgen voor de bewaring van dit diergeneesmiddel.

Houdbaarheid na eerste opening van de container: 6 maanden.

Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de doos en de fles na EXP.

12.SPECIALE WAARSCHUWING(EN)

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:

Vermijd het gebruik bij gedehydrateerde, hypovolemische of hypotensieve dieren; in deze gevallen is er een potentieel risico op toename van de nefrotoxiciteit.

Dit product voor honden mag niet bij katten worden gebruikt, omdat het niet geschikt is voor gebruik bij deze soort. Bij katten moet Meloxoral 0,5 mg/ml suspensie voor oraal gebruik voor katten worden gebruikt.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient: Personen met bekende overgevoeligheid voor NSAID’s moeten het contact met dit diergeneesmiddel vermijden.

Zoek bij accidentele inname direct medische hulp en toon deze bijsluiter of het etiket aan de arts.

Gebruik tijdens dracht of lactatie:

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en lactatie. Niet gebruiken bij drachtige of melkgevende dieren.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:

Andere NSAID’s, diuretica, anticoagulantia, aminoglycoside-antibiotica en stoffen met een hoge eiwitbinding kunnen concurreren voor die binding en dit kan derhalve leiden tot toxische effecten. Meloxoral mag niet samen met andere NSAID’s of glucocorticosteroiden worden toegediend. Vóórbehandeling met ontstekingsremmende stoffen kan bijkomende of toegenomen bijwerkingen veroorzaken. Met dit type diergeneesmiddelen moet een behandelingsvrije periode van tenminste 24 uur voor aanvang van de behandeling in acht worden genomen. Echter, voor het bepalen van de behandelingsvrije periode dient rekening te worden gehouden met de farmacokinetische eigenschappen van de eerder gebruikte producten.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):

In geval van overdosering is een symptomatische behandeling aangewezen.

13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen tevens ter bescherming van het milieu.

14.DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

Zie voor nadere bijzonderheden over dit diergeneesmiddel de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: http://www.ema.europa.eu/

15.OVERIGE INFORMATIE

Flesje van 10 ml, 25ml, 50 ml, 125 ml of 180 ml.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Gelieve voor alle informatie over dit diergeneesmiddel contact op te nemen met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Kela Veterinaria N.V./S.A.

Kela Veterinaria N.V./S.A.

Industriepark west 68

Industriepark west 68

9100 Sint-Niklaas

9100 Sint-Niklaas

Tél/Tel: + 32 (0)3-7806390

BELGIUM

info@kelavet.be

Tél/Tel: + 32 (0)3-7806390

 

info@kelavet.be

Република България

Magyarország

Le Vet B.V.

Medicus Partner Kft.

Wilgenweg 7

Vendel Park,

3421 TV Oudewater

Tormasrét u. 12

THE NETHERLANDS

2051 Biatorbagy

Tel: +31-(0)348-565858

Tel.: +36-(0) 23530540

info@levetpharma.com

medicus@vetcentre.com

Česká republika

Malta

Sevaron, Ltd.

Agrimed Ltd.

Palackého trída 163a

Mdina Road

612 00 Brno

Zebbug ZBG-06

Tel: +420 541426379

Tel.: +356 –(0)21-465797

info@sevaron.cz

info@agrimedltd.com

Danmark

Nederland

Sogeval ApS

Le Vet B.V.

Strømmen 6

Wilgenweg 7

9400 Nørresundby

3421 TV Oudewater

Tel: +45-(0)30-460 550

Tel: +31-(0)348-565858

info@sogeval.dk

info@levetpharma.com

Deutschland

Norge

Le Vet B.V.

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

3421 TV Oudewater

Tel: +31-(0)348-565858

Tel: +31-(0)348-565858

info@levetpharma.com

info@levetpharma.com

Eesti

Österreich

AS Dimedium

VANA GmbH

Emajõe 1a,

Wolfgang Schmälzl-Gasse 6

Tartu 51008

1020 Wien

Tel: +372 (0)739 0660

Tel: +43-(01)-728 03670

 

office@vana.at

Ελλάδα

Polska

Petline S.A.

Fatro Polska Sp.z o.o

Finos Film Road, Thesi Xousmiza

ul. Bolońska 1

19004 Spata-Attikis

55 040 Kobierzyce

Τηλ: +30-(0)210 6069800

Tel.: +48-(0)71-311 11 11

info@petline.gr

office@fatro-polska.com.pl

España

Portugal

Fatro Iberica S.L.

Fatro Iberica S.L.

Constitución 1, Planta Baja 3

Constitución 1, Planta Baja 3

08960 Sant Just Desvern (Barcelona)

08960 Sant Just Desvern (Barcelona)

Tel: + 34-(0)93-473 55 44

SPAIN

info@fatroiberica.es

Tel: + 34-(0)93-473 55 44

 

info@fatroiberica.es

France

România

Osalia

Medicus Partner Kft.

Rue Raffet 27-29

Vendelpark, Tormasrét u. 12

75016 Paris

2051 Biatorbagy

Tel : +33 (0) 1 40505410

HUNGARY

 

Tel: +36-(0) 23530540

 

medicus@vetcentre.com

Ireland

Slovenija

NutriScience Ltd

TPR d.o.o.

Unit 622

Litostrojska c. 44E

Northern Extension IDA Industrial Estate

1000 Ljubljana

Waterford

Tel: + 386 1 505 58 82

Tel: +353 51 304010

 

Ísland

Slovenská republika

Icevet

Sevaron, Ltd.

Krokhalsi 14

Palackého trída 163a

110 Reykjavik

612 00 Brno

Sími: +354 5344030

CZECH REPUBLIC

 

Tel: +420 541426379

 

info@sevaron.cz

Italia

Suomi/Finland

Fatro S.p.A.

FaunaPharma Oy

Via Emilia, 285

PO Box 12

40064 Ozzano Emilia (Bologna)

FIN-02211 Espoo

Tel: +39 051 6512711

Puh/Tel: +358 45 2300 665

info@fatro.it

info@faunapharma.fi

Κύπρος

Sverige

Petline S.A.

VM Pharma AB

Finos Film Road, Thesi Xousmiza

Box 45010

19004 Spata-Attikis

SE-104 30 Stockholm

GREECE

Tel: +358 (0) 3 630 3100

Τηλ: +30-(0)210 6069800

info@vetmedic.se

info@petline.gr

 

Latvija

United Kingdom

AS Dimedium

NutriScience Ltd

Emajõe 1a,

Unit 622

Tartu 51008

Northern Extension IDA Industrial Estate

Tel: +372 (0)739 0660

Waterford

 

Tel: +353 51 304010

Lietuva

Hrvatska

AS Dimedium

Genera

Emajõe 1a,

Svetonedeljska 2

Tartu 51008

Kalinovica

Tel: +372 (0)739 0660

HR-10436 Rakov Potok

 

Tel: +385 1 33 88 602

 

info@genera.hr

BIJSLUITER

Meloxoral 0,5 mg/ml suspensie voor oraal gebruik voor katten

1. NAAM EN HET ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN VAN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR DE VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Registratiehouder:

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Nederland

Fabrikant voor de afgifte van partijen: Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

4941 SJ Raamsdonksveer Nederland

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Meloxoral 0,5 mg/ml suspensie voor oraal gebruik voor katten

Meloxicam

3. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDD(E)L(EN)

Eén ml bevat:

Meloxicam 0,5 mg

Geelgroene suspensie

4. INDICATIE(S)

Verlichting van pijn en ontsteking bij chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat bij katten.

5.CONTRA-INDICATIE(S)

Niet voor gebruik bij katten die lijden aan gastro-intestinale afwijkingen zoals irritatie en bloedingen, verminderde lever-, hart- of nierfunctie en stollingsstoornissen.

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of een van de hulpstoffen. Niet gebruiken bij katten jonger dan 6 weken.

6. BIJWERKINGEN

Typische bijwerkingen van niet steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) zoals vermindering van de eetlust, braken, diarree, occult fecaal bloed, apathie en nierfalen werden af en toe gemeld. In zeer zeldzame gevallen zijn verhoogde leverenzymen gemeld. Deze bijwerkingen zijn in de meeste gevallen van voorbijgaande aard en verdwijnen na het staken van de behandeling, maar kunnen in zeer zeldzame gevallen ernstig of fataal zijn.

Als er bijwerkingen optreden, moet de behandeling worden gestaakt en moet een dierenarts worden geraadpleegd.

Alle bijwerkingen dienen te zijn gerangschikt op “frequentie” aan de hand van de volgende indeling:

-zeer vaak (meer dan 1 op de 10 dieren vertonen bijwerking(en) gedurende de duur van één behandeling)

-vaak (1 tot 10 van de 100 dieren)

-soms (1 tot 10 van de 1.000 dieren)

-zelden (1 tot 10 van de 10.000 dieren)

-zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 dieren, inclusief geïsoleerde rapporten)

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Katten

8. DOSERING VOOR ELK DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal gebruik.

Toedienen gemengd met voer of direct in de bek.

Dosering

De aanvangsbehandeling is een éénmalige orale dosis van 0,1 mg meloxicam per kg lichaamsgewicht op de eerste dag. De dagelijkse behandeling dient, met een interval van 24 uur, te worden voortgezet met een orale onderhoudsdosis van 0,05 mg meloxicam per kg lichaamsgewicht, éénmaal per dag.

Een klinisch effect wordt meestal binnen 7 dagen waargenomen. De behandeling dient te worden gestaakt wanneer er na uiterlijk 14 dagen geen klinische verbetering optreedt.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Voor gebruik goed schudden.

De suspensie kan worden toegediend met het Meloxoral-maatspuitje dat is meegeleverd in de verpakking.

De spuit past op het druppelopzetstukje van het flesje en heeft een verdeling op basis van kg lichaamsgewicht dat overeenkomt met de onderhoudsdosering. Dus voor de aanvang met de behandeling op de eerste dag is tweemaal de onderhoudsdosering nodig.

Na iedere toediening dient de spuit te worden afgeveegd en de dop weer stevig worden vastgeschroefd. De spuit wordt bewaard in de kartonnen doos.

Vermijd contaminatie tijdens het gebruik en gebruik de spuit alleen voor dit geneesmiddel.

De nauwkeurigheid van doseren verdient speciale aandacht. Volg de instructies van de dierenarts nauwkeurig op.

10. WACHTTIJD

Niet van toepassing.

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Geen speciale voorzorgen voor de bewaring van dit diergeneesmiddel.

Houdbaarheid na eerste opening van de container: 6 maanden.

Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de doos en de fles na EXP.

12. SPECIALE WAARSCHUWING(EN)

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:

Vermijd het gebruik bij gedehydrateerde, hypovolemische of hypotensieve dieren; in deze gevallen is er een potentieel risico op toename van de nefrotoxiciteit.

De reactie op een langetermijnbehandeling dient regelmatig gecontroleerd te worden door een dierenarts.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient: Personen met bekende overgevoeligheid voor NSAID’s moeten het contact met dit diergeneesmiddel vermijden.

Zoek bij accidentele inname direct medische hulp en toon deze bijsluiter of het etiket aan de arts.

Gebruik tijdens dracht of lactatie:

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en lactatie. Niet gebruiken bij drachtige of melkgevende dieren.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:

Andere NSAID’s, diuretica, anticoagulantia, aminoglycoside-antibiotica en stoffen met een hoge eiwitbinding kunnen concurreren voor deze binding en dit kan leiden tot toxische effecten. Meloxoral mag niet samen met andere NSAID’s of glucocorticosteroïden worden toegediend. Gelijktijdig gebruik van potentieel nefrotoxische diergeneesmiddelen moet vermeden worden.

Voorbehandeling met ontstekingsremmende stoffen kan bijkomende of toegenomen bijwerkingen veroorzaken. Met zulke diergeneesmiddelen moet een behandelingsvrije periode van tenminste 24 uur voor aanvang van de behandeling in acht worden genomen. Echter, voor het bepalen van de behandelingsvrije periode dient rekening te worden gehouden met de farmacologische eigenschappen van de eerder gebruikte producten.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):

Meloxicam heeft bij katten een nauwe therapeutische veiligheidsmarge en klinische verschijnselen van overdosering kunnen al gezien worden bij relatief kleine overdoseringen.

In geval van overdosering kan verwacht worden dat de bijwerkingen, zoals beschreven in rubriek 6 ‘Bijwerkingen’, ernstiger zijn en vaker voorkomen. In geval van overdosering is een symptomatische behandeling aangewezen.

13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen tevens ter bescherming van het milieu.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

Zie voor nadere bijzonderheden over dit diergeneesmiddel de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: http://www.ema.europa.eu/

15. OVERIGE INFORMATIE

Flesjes van 5 ml, 10 ml of 25 ml.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Gelieve voor alle informatie over dit diergeneesmiddel contact op te nemen met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Kela Veterinaria N.V./S.A.

Kela Veterinaria N.V./S.A.

Industriepark west 68

Industriepark west 68

9100 Sint-Niklaas

9100 Sint-Niklaas

Tél/Tel: + 32 (0)3-7806390

BELGIUM

info@kelavet.be

Tél/Tel: + 32 (0)3-7806390

 

info@kelavet.be

Република България

Magyarország

Le Vet B.V.

Medicus Partner Kft.

Wilgenweg 7

Vendel Park,

3421 TV Oudewater

Tormasrét u. 12

THE NETHERLANDS

2051 Biatorbagy

Tel: +31-(0)348-565858

Tel.: +36-(0) 23530540

info@levetpharma.com

medicus@vetcentre.com

Česká republika

Malta

Sevaron, Ltd.

Agrimed Ltd.

Palackého trída 163a

Mdina Road

612 00 Brno

Zebbug ZBG-06

Tel: +420 541426379

Tel.: +356 –(0)21-465797

info@sevaron.cz

info@agrimedltd.com

Danmark

Nederland

Sogeval ApS

Le Vet B.V.

Strømmen 6

Wilgenweg 7

9400 Nørresundby

3421 TV Oudewater

Tel: +45-(0)30-460 550

Tel: +31-(0)348-565858

info@sogeval.dk

info@levetpharma.com

Deutschland

Norge

Le Vet B.V.

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

3421 TV Oudewater

Tel: +31-(0)348-565858

Tel: +31-(0)348-565858

info@levetpharma.com

info@levetpharma.com

Eesti

Österreich

AS Dimedium

VANA GmbH

Emajõe 1a,

Wolfgang Schmälzl-Gasse 6

Tartu 51008

1020 Wien

Tel: +372 (0)739 0660

Tel: +43-(01)-728 03670

 

office@vana.at

Ελλάδα

Polska

Petline S.A.

Fatro Polska Sp.z o.o

Finos Film Road, Thesi Xousmiza

ul. Bolońska 1

19004 Spata-Attikis

55 040 Kobierzyce

Τηλ: +30-(0)210 6069800

Tel.: +48-(0)71-311 11 11

info@petline.gr

office@fatro-polska.com.pl

España

Portugal

Fatro Iberica S.L.

Fatro Iberica S.L.

Constitución 1, Planta Baja 3

Constitución 1, Planta Baja 3

08960 Sant Just Desvern (Barcelona)

08960 Sant Just Desvern (Barcelona)

Tel: + 34-(0)93-473 55 44

SPAIN

info@fatroiberica.es

Tel: + 34-(0)93-473 55 44

 

info@fatroiberica.es

France

România

Osalia

Medicus Partner Kft.

Rue Raffet 27-29

Vendelpark, Tormasrét u. 12

75016 Paris

2051 Biatorbagy

Tel : +33 (0) 1 40505410

HUNGARY

 

Tel: +36-(0) 23530540

 

medicus@vetcentre.com

Ireland

Slovenija

NutriScience Ltd

TPR d.o.o.

Unit 622

Litostrojska c. 44E

Northern Extension IDA Industrial Estate

1000 Ljubljana

Waterford

Tel: + 386 1 505 58 82

Tel: +353 51 304010

 

Ísland

Slovenská republika

Icevet

Sevaron, Ltd.

Krokhalsi 14

Palackého trída 163a

110 Reykjavik

612 00 Brno

Sími: +354 5344030

CZECH REPUBLIC

 

Tel: +420 541426379

 

info@sevaron.cz

Italia

Suomi/Finland

Fatro S.p.A.

FaunaPharma Oy

Via Emilia, 285

PO Box 12

40064 Ozzano Emilia (Bologna)

FIN-02211 Espoo

Tel: +39 051 6512711

Puh/Tel: +358 45 2300 665

info@fatro.it

info@faunapharma.fi

Κύπρος

Sverige

Petline S.A.

VM Pharma AB

Finos Film Road, Thesi Xousmiza

Box 45010

19004 Spata-Attikis

SE-104 30 Stockholm

GREECE

Tel: +358 (0) 3 630 3100

Τηλ: +30-(0)210 6069800

info@vetmedic.se

info@petline.gr

 

Latvija

United Kingdom

AS Dimedium

NutriScience Ltd

Emajõe 1a,

Unit 622

Tartu 51008

Northern Extension IDA Industrial Estate

Tel: +372 (0)739 0660

Waterford

 

Tel: +353 51 304010

Lietuva

Hrvatska

AS Dimedium

Genera

Emajõe 1a,

Svetonedeljska 2

Tartu 51008

Kalinovica

Tel: +372 (0)739 0660

HR-10436 Rakov Potok

 

Tel: +385 1 33 88 602

 

info@genera.hr

Commentaar