Dutch
Kies uw taal

Oncept IL-2 (vCP1338 virus) – Etikettering - QL03AX

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Kartonnen doos met 6 flacons lyofilisaat en 6 flacons suspendeermiddel

1.BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Oncept IL-2 lyofilisaat en suspendeervloeistof voor suspensie voor injectie voor katten

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)

Feliene interleukine-2 recombinant kanariepokkenvirus (vCP1338)..............................

≥ 106.0 EAID*50

3.FARMACEUTISCHE VORM

Lyofilisaat en suspendeervloeistof voor suspensie voor injectie

4.VERPAKKINGSGROOTTE

Lyofilisaat: 6 x 1 dosis

Suspendeervloeistof: 6 x 1 ml

5.DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Katten

6.INDICATIE(S)

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

7.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Subcutane toediening

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8.WACHTTERMIJN

9.SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

10.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

Na reconstitutie direct gebruiken.

11.SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Bewaren en transporteren bij 2°C - 8°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Vrijwaren tegen bevriezing.

12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel - UDD.

14.VERMELDING “BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 LYON FRANKRIJK

16.NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/2/13/150/001

17.PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD

Lyofilisaat flacon

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Oncept IL-2 lyofilisaat

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

3.SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN

1dosis

4.TOEDIENINGSWEG(EN)

SC

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

5.WACHTTERMIJN

6.PARTIJNUMMER

Lot. {nummer}

7.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

8.VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD

Flacon suspendeervloeistof

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Suspendeervloeistof voor Oncept IL-2

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

3. SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN

1 ml

4. TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

5. WACHTTERMIJN

6. PARTIJNUMMER

Lot. {nummer}

7. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

8. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Commentaar