Dutch
Kies uw taal

Panacur AquaSol (fenbendazole) - QP52AC13

Updated on site: 09-Feb-2018

Naam van geneesmiddel: Panacur AquaSol
ATC: QP52AC13
Werkzame stof: fenbendazole
Producent: Intervet International BV

Panacur AquaSol

fenbendazol

Dit document is een samenvatting van het Europees openbaar beoordelingsrapport (EPAR). Doel ervan is uit te leggen hoe de op de ingediende documentatie gebaseerde beoordeling van het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CVMP) heeft geleid tot de aanbevelingen wat betreft de gebruiksvoorwaarden.

Dit document vormt geen vervanging voor rechtstreeks overleg met uw dierenarts. Neem contact op met uw dierenarts als u meer informatie wilt over de aandoening of behandeling van uw dier. De wetenschappelijke discussie waarop de aanbevelingen van het CVMP zijn gebaseerd, is eveneens in het EPAR opgenomen.

Wat is Panacur AquaSol?

Panacur AquaSol is een geneesmiddel dat de werkzame stof fenbendazol bevat. Het is verkrijgbaar als orale suspensie (200 mg/ml) voor gebruik in het drinkwater van varkens en kippen.

Wanneer wordt Panacur AquaSol voorgeschreven?

Panacur AquaSol wordt gebruikt voor de behandeling en beheersing van drie soorten rondworminfecties in de darmen van varkens:

- Ascaris suum (volwassen, intestinale en migrerende larvenstadia);

Oesophagostomum-wormen (volwassen stadia);

Trichuris suis (volwassen stadia).

Panacur AquaSol wordt ook gebruikt voor de behandeling van twee soorten rondworminfecties in de darmen van kippen:

Ascaridia galli (L5- en volwassen stadia); Heterakis gallinarum (L5- en volwassen stadia).

Voor varkens wordt Panacur AquaSol toegevoegd aan het drinkwater in een hoeveelheid die ieder varken moet voorzien van 2,5 mg fenbendazol per kg lichaamsgewicht per dag; dit wordt gedaan

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

gedurende twee achtereenvolgende dagen voor de behandeling en beheersing van infecties met Ascaris suum en Oesophagostomum, en gedurende drie achtereenvolgende dagen voor de behandeling en beheersing van Trichuris suis. De toegevoegde hoeveelheid wordt berekend aan de hand van het totaal geschatte lichaamsgewicht van alle te behandelen varkens, en bedraagt 2,5 mg per kg lichaamsgewicht per behandelingsdag (gedurende twee respectievelijk drie achtereenvolgende dagen).

Voor kippen wordt Panacur AquaSol toegevoegd aan het drinkwater in een hoeveelheid die iedere kip moet voorzien van 1 mg fenbendazol per kg lichaamsgewicht per dag; dit wordt gedaan gedurende vijf achtereenvolgende dagen.

Voordat de dieren toegang krijgen tot het gemedicineerde water dient men het waterleidingsysteem leeg te laten lopen en door te spoelen met het gemedicineerde water.

Hoe werkt Panacur AquaSol?

Fenbendazol, het werkzame bestanddeel van Panacur AquaSol, is een bekend anthelminticum, een werkzame stof tegen parasitaire wormen. Het werkt in op de buisvormige structuren in de cellen van wormen, de zogenoemde ‘microtubuli’, die nodig zijn voor vitale functies zoals groei en celdeling. Als gevolg daarvan kunnen de cellen zich niet delen en sterven ze uiteindelijk af.

Het geneesmiddel is werkzaam tegen de wormen en de eitjes ervan.

Hoe is Panacur AquaSol onderzocht?

Panacur AquaSol werd in drie veldstudies onder varkens beproefd. De eerste studie vond plaats onder 432 varkens die met Ascaris suum besmet waren en de tweede onder 102 varkens die met Oesophagostomum waren geïnfecteerd. In beide studies kregen de dieren een behandeling met Panacur AquaSol of geen enkele behandeling. In een derde studie kregen 254 varkens die met Trichuris suis besmet waren een behandeling met Panacur AquaSol of geen enkele behandeling. De werkzaamheid werd beoordeeld aan de afwezigheid van eitjes in de ontlasting van de dieren.

De werkzaamheid van Panacur AquaSol werd ook onderzocht in een veldstudie onder legkippen en vleeskippen, die geïnfecteerd waren met Ascaridia galli of Heterakis gallinarum. De werkzaamheid werd gemeten aan de vermindering van de wormen in de ingewanden van een representatief aantal kippen.

Welke voordelen bleek Panacur AquaSol tijdens de studies te hebben?

Na behandeling met Panacur AquaSol werden geen eitjes van Ascaris suum of Oesophagostomum meer in de ontlasting van de varkens gevonden. In de derde studie onder varkens bleek na behandeling met Panacur AquaSol dat het aantal eitjes van Trichuris suis met 90% was verminderd.

De behandeling van kippen met Panacur Aquasol leidde tot 91% minder Ascaridia galli-wormen en 98% minder Heterakis gallinarum-wormen.

Welke risico’s houdt het gebruik van Panacur AquaSol in?

Er zijn momenteel geen bijwerkingen bekend in verband met het gebruik van Panacur AquaSol. Herhaald gebruik van Panacur AquaSol of een vergelijkbaar anthelminticum kan leiden tot resistentie. Het middel mag niet in contact komen met oppervlaktewater, daar het schade kan toebrengen aan waterorganismen.

Welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen door degene die het geneesmiddel toedient of met het dier in contact komt?

Panacur AquaSol kan giftig zijn indien het door mensen wordt ingenomen. Degene die Panacur AquaSol toedient, moet huid-, oog- of slijmvliescontact met het middel vermijden, aangezien het middel reacties kan veroorzaken, zoals huidirritatie. Bij de omgang met het product en het schoonmaken van de maatbeker moeten altijd beschermende handschoenen worden gedragen. Na gebruik moeten de handen worden gewassen. In geval van huid- of oogcontact moet het blootgestelde gebied onmiddellijk met water worden gespoeld en moet alle besmette kleding worden verwijderd. Zwangere vrouwen moeten extra voorzichtig zijn wanneer zij met Panacur AquaSol omgaan, omdat niet kan worden uitgesloten dat dit middel gevolgen heeft voor de ontwikkeling van de baby.

Hoe lang is de wachttijd?

De wachttijd is de tijd tussen de toediening van het geneesmiddel en de tijd dat het dier kan worden geslacht en het vlees kan worden gebruikt voor menselijke consumptie. Het is ook de tijd na de toediening van het geneesmiddel voordat de eieren voor menselijke consumptie kunnen worden gebruikt.

De wachttijd voor varkensvlees en -slachtafval bij gebruik van Panacur AquaSol is vier dagen. De wachttijd voor kippenvlees en –slachtafval is zes dagen en voor eieren nul dagen.

Waarom is Panacur AquaSol goedgekeurd?

Het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CVMP) heeft geconcludeerd dat de voordelen van Panacur AquaSol groter zijn dan de risico’s van de behandeling wanneer het middel gebruikt wordt voor de goedgekeurde indicaties en heeft geadviseerd een vergunning te verlenen voor het in de handel brengen van Panacur AquaSol. Een overzicht van de voordelen en risico’s wordt gegeven in de wetenschappelijke discussie (ook onderdeel van het EPAR).

Overige informatie over Panacur AquaSol:

De Europese Commissie heeft op 9 december 2011 een in de hele Europese Unie geldige vergunning voor het in de handel brengen van Panacur AquaSol verleend. Op het etiket of de buitenverpakking staat of dit geneesmiddel al dan niet uitsluitend op voorschrift verkrijgbaar is.

Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt in 1-2014.

Commentaar