ProteqFlu (iInfluenza A/eq/Ohio/03 [H3N8] recombinant...) – Etikettering - QI05AD02

Updated on site: 09-Feb-2018

Naam van geneesmiddel: ProteqFlu
ATC: QI05AD02
Werkzame stof: iInfluenza A/eq/Ohio/03 [H3N8] recombinant canarypox virus (vCP2242) and influenza A/eq/Richmond/1/07 [H3N8] recombinant canarypox virus (vCP3011)
Producent: Merial

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Buitenverpakking voor de 10 doses : 10 flacons à 1 dosis

1.BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

ProteqFlu

Suspensie voor injectie voor paarden

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)

 

Eén dosis van 1 ml bevat:

 

 

Werkzame bestanddelen:

 

 

Influenza A/eq/Ohio/03 [H3N8] (vCP2242) .............................................................

≥ 5.3 log10 FAID50

 

Influenza A/ eq/Richmond/1/07 [H3N8] (vCP3011) .................................................

≥ 5.3 log10 FAID50

 

Adjuvans:

 

 

Carbomeer .........................................................................................................................................

4 mg

 

 

 

 

 

3.

FARMACEUTISCHE VORM

 

 

 

 

 

 

Suspensie voor injectie.

 

 

 

 

4.

VERPAKKINGSGROOTTE

 

 

10 x 1 ml (10 doses)

 

5.DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Paarden.

6.INDICATIE(S)

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

7.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Intramusculaire toediening.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8.WACHTTERMIJN

Wachttermijn: nul dagen.

9.SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

10.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

Onmiddellijk gebruiken na aanprikken.

11.SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Bewaren en transporteren bij 2 °C - 8 °C. Vrijwaren tegen bevriezing. Bescherm tegen licht.

12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, indien van toepassing

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik – Levering uitsluitend op voorschrift van een dierenarts

14. VERMELDING “BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

MERIAL

29 Avenue Tony Garnier

69007 Lyon

FRANKRIJK

16.NUMMER(S) IN HET COMMUNAUTAIRE GENEESMIDDELENREGISTER

EU/2/03/037/005

17.PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD

Flacon

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

ProteqFlu

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

3. SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN

1 dosis

4. TOEDIENINGSWEG(EN):

Intramusculair

5.WACHTTERMIJN

Wachttermijn: Nul dagen.

6.PARTIJNUMMER

Lot

7.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

8.VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Commentaar