SevoFlo (sevoflurane) – Etikettering - QN01AB08

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD KARTONNEN DOOS

1.BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

SevoFlo 100% vloeistof voor inhalatie voor honden en katten. sevofluraan

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

100% sevofluraan

3.FARMACEUTISCHE VORM

Vloeistof voor inhalatie

4.VERPAKKINGSGROOTTE

250 ml

5.DOELDIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Hond en kat

6.INDICATIE(S)

Voor inductie en instandhouden van anesthesie.

7.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees vóór gebruik de bijsluiter. Toedienen door middel van inhalatie met behulp van een vaporisator gekalibreerd voor sevofluraan.

8.WACHTTIJD(EN)

9.SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

Niet gebruiken bij dieren met bekende overgevoeligheid voor sevofluraan of andere gehalogeneerde anaesthetica.

Niet gebruiken bij dieren met een bekende of vermoedelijke genetische gevoeligheid voor maligne hyperthermie.

Lees vóór gebruik de bijsluiter voor waarschuwingen voor de gebruiker.

10.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP: {maand/jaar}

11.BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Niet bewaren boven 25° C.

Niet in de koelkast bewaren

Houd de fles zorgvuldig gesloten.

12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Verwijdering: lees de bijsluiter.

13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik – uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift

14.VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIE

16.NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/2/02/035/007

17.PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

FLES

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

SevoFlo 100% vloeistof voor inhalatie voor honden en katten. sevofluraan

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

100% sevofluraan

3. FARMACEUTISCHE VORM

Vloeistof voor inhalatie

4. VERPAKKINGSGROOTTE

250 ml

5. DOELDIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Hond en kat

6. INDICATIE(S)

Voor inductie en instandhouden van anesthesie.

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8. WACHTTIJD(EN)

9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

Lees vóór gebruik de bijsluiter voor waarschuwingen voor de gebruiker.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Niet bewaren boven 25° C.

Niet in de koelkast bewaren.

Houd de fles zorgvuldig gesloten.

12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik – uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift

14. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIE

16. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/2/02/035/007

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot {nummer}

Commentaar