SevoFlo (sevoflurane) – Etikettering - QN01AB08

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD KARTONNEN DOOS

1.BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

SevoFlo 100% vloeistof voor inhalatie voor honden. sevofluraan

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)

100% sevofluraan

3.FARMACEUTISCHE VORM

Vloeistof voor inhalatie

4.VERPAKKINGSGROOTTE

250 ml

5.DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Honden

6.INDICATIE(S)

Voor inductie en instandhouden van anesthesie.

7.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees vóór gebruik de bijsluiter. Toedienen door middel van inhalatie met behulp van een vaporisator gekalibreerd voor sevofluraan.

8.WACHTTERMIJN

9.SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

Niet gebruiken bij honden met bekende overgevoeligheid voor sevofluraan of andere gehalogeneerde anaesthetica.

Niet gebruiken bij drachtige en zogende teven.

Niet gebruiken bij honden met een bekende of vermoedelijke genetische gevoeligheid voor maligne hypothermie.

Niet gebruiken bij honden die jonger zijn dan 12 weken.

Lees vóór gebruik de bijsluiter voor waarschuwingen voor de gebruiker.

10.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP: {maand/jaar}

11.SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Niet bewaren boven 25° C.

Niet in de koelkast bewaren

Houd de fles zorgvuldig gesloten.

12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Verwijdering: lees de bijsluiter.

13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik – uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel.

14.VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIE

16.NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/2/02/035/007

17.PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

FLES

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

SevoFlo 100% vloeistof voor inhalatie voor honden. sevofluraan

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)

100% sevofluraan

3. FARMACEUTISCHE VORM

Vloeistof voor inhalatie

4. VERPAKKINGSGROOTTE

250 ml

5. DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Honden

6. INDICATIE(S)

Voor inductie en instandhouden van anesthesie.

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8. WACHTTERMIJN

9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

Niet gebruiken bij drachtige en zogende teven of bij honden die jonger dan 12 weken zijn. Lees vóór gebruik de bijsluiter voor waarschuwingen voor de gebruiker.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Niet bewaren boven 25° C.

Niet in de koelkast bewaren.

Houd de fles zorgvuldig gesloten.

12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

13.VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN

VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik – uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel.

14. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIE

16. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot {nummer}

Commentaar