Stronghold (selamectin) – Samenvatting van de productkenmerken - QP54AA05

Inhoud van artikel

1.NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Stronghold 15 mg spot-on oplossing voor katten en honden < 2,5 kg

Stronghold 30 mg spot-on oplossing voor honden 2,6 - 5,0 kg

Stronghold 45 mg spot-on oplossing voor katten 2,6 – 7,5 kg

Stronghold 60 mg spot-on oplossing voor katten 7,6 – 10,0 kg

Stronghold 60 mg spot-on oplossing voor honden 5,1 - 10,0 kg

Stronghold 120 mg spot-on oplossing voor honden 10,1 – 20,0 kg

Stronghold 240 mg spot-on oplossing voor honden 20,1 – 40,0 kg

Stronghold 360 mg spot on oplossing voor honden 40,1 – 60,0 kg

2.KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Elke enkelvoudige dosis (pipet) bevat:

 

 

 

Werkzaam bestanddeel

 

 

 

Stronghold 15 mg voor katten en honden

6% w/v solution

Selamectine

15 mg

Stronghold 30 mg voor honden

12% w/v solution

Selamectine

30 mg

Stronghold 45 mg voor katten

6% w/v solution

Selamectine

45 mg

Stronghold 60 mg voor katten

6% w/v solution

Selamectine

60 mg

Stronghold 60 mg voor honden

12% w/v solution

Selamectine

60 mg

Stronghold 120 mg voor honden

12% w/v solution

Selamectine

120 mg

Stronghold 240 mg voor honden

12% w/v solution

Selamectine

240 mg

Stronghold 360 mg voor honden

12% w/v solution

Selamectine

360 mg

Hulpstof(fen):

 

Gebutyleerd hydroxytolueen

0,08 %.

Zie rubriek 6.1 voor de volledige lijst van hulpstoffen.

3.FARMACEUTISCHE VORM

Spot-on oplossing.

Kleurloze tot gele oplossing

4.KLINISCHE GEGEVENS

4.1Doeldiersoort(en)

Honden en katten

4.2 Indicaties voor gebruik met specificatie van de doeldiersoort(en)

Katten en honden:

Behandeling en preventie van besmettingen door vlooien veroorzaakt door

Ctenocephalides spp. gedurende 1 maand volgend op een éénmalige behandeling. Dit is het gevolg van de adulticide, larvicide en ovicide eigenschappen van het product. Het product heeft een ovicide werking gedurende 3 weken na toediening. Maandelijkse behandeling van drachtige en lacterende dieren zal, door reductie van de vlooienpopulatie, ook een hulp zijn bij de preventie van een vlooienbesmetting in het nest tot een leeftijd van zeven weken. Het

product kan gebruikt worden als onderdeel van de behandelingsstrategie bij vlooienallergie- dermatitis en het kan door de ovicide en larvicide werking een hulpmiddel zijn om een in de omgeving aanwezige vlooienbesmetting te bestrijden in ruimtes waar het dier mag komen.

Preventie van hartwormziekte veroorzaakt door Dirofilaria immitis, indien maandelijks toegediend.

Stronghold kan veilig aan met volwassen hartworm geïnfecteerde dieren worden toegediend. Maar in overeenstemming met "Good Veterinary Practice" (GVP), wordt aanbevolen alle dieren die 6 maanden of ouder zijn en in endemische gebieden wonen, op bestaande besmettingen met hartwormen te testen voordat met toediening van Stronghold wordt begonnen. Bij honden wordt tevens periodiek onderzoek op infecties met volwassen hartwormen aanbevolen als integraal onderdeel van een hartwormpreventie strategie, ook als Stronghold maandelijks is toegediend. Dit product is niet effectief tegen volwassen

Dirofilaria immitis.

Behandeling van infecties met oormijt (Otodectes cynotis).

Katten:

Behandeling van besmetting met bijtende luizen (Felicola subrostratus).

Behandeling van infecties met volwassen spoelwormen (Toxocara cati)

Behandeling van volwassen intestinale haakwormen (Ancylostoma tubaeforme).

Honden:

Behandeling van besmetting met bijtende luizen (Trichodectes canis).

Behandeling van sarcoptesschurft (veroorzaakt door Sarcoptes scabiei).

Behandeling van infecties met volwassen intestinale spoelwormen (Toxocara canis).

4.3Contra-indicaties

Niet gebruiken bij dieren jonger dan 6 weken. Niet gebruiken bij zieke katten of bij verzwakte katten met een naar grootte en leeftijd te laag gewicht

4.4Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Dieren kunnen vanaf 2 uur na behandeling gebaad worden zonder vermindering van de werkzaamheid. Breng het product niet aan als de vacht van het dier nat is. Vanaf 2 uur na de behandeling zal echter wassen of onderdompelen van het dier de werkzaamheid van het product niet verminderen.

Voor de behandeling tegen oormijt: niet direct in het oorkanaal toedienen.

Het is belangrijk de dosis toe te dienen zoals voorgeschreven om de hoeveelheid die het dier kan oplikken tot een minimum te beperken. Wanneer veel likken optreedt, kan een zelden voorkomende korte periode van hypersalivatie worden waargenomen bij katten.

4.5Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Dit diergeneesmiddel mag alleen op de huid worden aangebracht. Niet oraal of parenteraal toedienen.

Houd behandelde dieren weg bij open vuur en andere ontstekingsbronnen gedurende een periode van tenminste 30 minuten of tot de vacht is opgedroogd .

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Het product is uiterst brandbaar: hitte, vonken, open vuur of andere bronnen van ontsteking vermijden.

Tijdens het gebruik van het product mag men niet roken, eten of drinken.

Na gebruik handen wassen en als het product met de huid in aanraking is gekomen, het onmiddellijk met water en zeep verwijderen. Mocht het per ongeluk in de ogen terechtkomen, dan de ogen onmiddellijk met water uitspoelen en een arts raadplegen en de bijsluiter of het etiket tonen.

Vermijd contact met het behandelde dier totdat de plaats van toediening is opgedroogd. Op de dag van de behandeling moeten kinderen behandelde dieren niet hanteren en mogen dieren niet slapen bij de eigenaren, met name niet bij kinderen. Gebruikte applicatoren dienen direct weggegooid te worden en niet binnen het zicht of bereik van kinderen gehouden te worden.

Mensen met een gevoelige huid of een bewezen allergie voor dit type diergeneesmiddelen dienen het diergeneesmiddelt met voorzichtigheid te hanteren.

Andere waarschuwingen

Behandelde dieren niet in water laten tot tenminste 2 uur na behandeling.

4.6Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Na gebruik van het diergeneesmiddel bij katten kan incidenteel een lichte, tijdelijke kaalheid op de plaats van toediening voorkomen. In een zeer klein deel van deze gevallen kan ook een voorbijgaande plaatselijke irritatie worden waargenomen. De kaalheid en irritatie verdwijnen normaal gesproken zonder behandeling, maar onder sommige omstandigheden kan symptomatische behandeling gewenst zijn.

In zeldzame gevallen kan, bij katten en honden, de toepassing van het diergeneesmiddel een tijdelijke lokale samenklitting van het haar op de plaats van toediening veroorzaken en/of het tijdelijk verschijnen van een kleine hoeveelheid wit poeder. Dit is normaal en zal binnen 24 uur verdwijnen. Het heeft geen invloed op de veiligheid of op de werkzaamheid van het diergeneesmiddel.

Zeer zelden zijn, net als bij andere macrocyclische lactonen, na gebruik van het diergeneesmiddel reversibele neurologische symptomen, inclusief toevallen, waargenomen bij zowel honden als katten.

De frequentie van bijwerkingen is gedefinieerd volgens de volgende standaard:

-zeer vaak (meer dan 1 op de 10 dieren vertoont bijwerkingen gedurende de duur van één behandeling

-vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 op de 100 dieren)

-soms (meer dan 1 maar minder dan 10 op de 1.000 dieren)

-zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 op de 10.000 dieren)

-zeer zelden (minder dan 1 op de 10.000 dieren, inclusief geïsoleerde rapporten)

4.7Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Stronghold kan gebruikt worden bij fokdieren, drachtige en zogende honden en katten.

4.8Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

In uitgebreide veldproeven werden er geen interacties waargenomen tussen Stronghold en routinematig gebruikte diergeneesmiddelen of medische of chirurgische handelingen.

4.9Dosering en toedieningsweg

Stronghold dient als een eenmalige enkelvoudige dosis toegediend te worden in een minimum dosering van 6 mg selamectine per kg lichaamsgewicht. Wanneer meerdere besmettingen of infecties tegelijkertijd bij hetzelfde dier behandeld worden met het diergeneesmiddel, dient slechts één toediening plaats te vinden met de aanbevolen dosering van 6 mg/kg. De lengte van de behandelingsperiode voor de individuele parasieten is in onderstaande tabel weergegeven.

Dien STRONGHOLD toe volgens onderstaande tabel:

Katten (kg)

Kleur van

Toegediende mg

Concentratie

Toegediend volume (nominale

 

de

selamectine

(mg/ml)

maten van de pipet - ml)

 

pipetdop

 

 

 

≤ 2,5

Roze

0,25

2,6-7,5

Blauw

0,75

7,6 – 10,0

Grijsbruin

1,0

> 10

 

Juistecombinatie

Juiste combinatie van pipetten

 

 

van pipettens

 

 

Honden (kg)

Kleur van

Toegediende

Concentratie

Toegediend volume (nominale

 

de pipetdop

mg selamectine

(mg/ml)

maten van de pipet - ml)

≤ 2,5

Roze

0,25

2,6-5,0

Violet

0,25

5,1-10,0

Bruin

0,5

10,1-20,0

Rood

1,0

20,1-40,0

Groen

2,0

40,1 – 60,0

Paars

3,0

> 60

 

Juiste

60/120

Juiste combinatie van pipetten

 

 

combinatie van

 

 

 

 

pipetten

 

 

Behandeling en preventie van vlooienbesmettingen (katten en honden)

Na toediening van het diergeneesmiddel worden de volwassen vlooien op het dier gedood, er worden geen levensvatbare eitjes meer geproduceerd en larven (die alleen aanwezig zijn in de omgeving) worden ook gedood. Dit maakt een einde aan de vermenigvuldiging van de vlooien, doorbreekt de levenscyclus van de vlo en het kan een hulpmiddel zijn om een in de omgeving aanwezige vlooienbesmetting te bestrijden in ruimtes waar het dier mag komen.

Voor preventie van besmettingen door vlooien moet het diergeneesmiddel tijdens het vlooienseizoen iedere maand worden toegediend. Eén maand voordat de vlooien actief worden, moet met de behandeling worden gestart. Door middel van een reductie van de vlooienpopulatie draagt maandelijkse behandeling van drachtige en lacterende dieren bij aan de preventie van vlooienbesmettingen bij zogende pups en kittens uit het nest tot een leeftijd van zeven weken.

Voor gebruik als onderdeel van de behandelingsstrategie van vlooienallergie-dermatitis, dient het diergeneesmiddel met maandelijkse intervallen te worden toegediend.

Preventie van hartwormziekte (katten en honden)

Het diergeneesmiddel kan het hele jaar door toegediend worden of tenminste binnen een maand nadat het dier voor het eerst aan muggen is blootgesteld en daarna iedere maand tot het einde van het muggenseizoen. De laatste dosis moet binnen een maand nadat het dier voor het laatst aan muggen blootgesteld was, worden gegeven. Indien een dosis gemist wordt en de tussenperiode van een maand overschreden wordt, zal onmiddellijke toediening van hetdiergeneesmiddel en hervatten van de

maandelijkse dosering de kans op de ontwikkeling van volwassen hartwormen minimaliseren. De eerste dosis van het diergeneesmiddel moet, wanneer een ander diergeneesmiddel in een programma ter voorkoming van hartwormziekte vervangen wordt, binnen een maand na de laatste dosis van het vorige medicament gegeven worden.

Behandeling van spoelworminfecties (katten en honden)

Een enkelvoudige dosis van het diergeneesmiddel toedienen.

Behandeling van bijtende luizen (katten en honden)

Een enkelvoudige dosis van het diergeneesmiddel toedienen.

Behandeling van oormijtinfecties (katten)

Een enkelvoudige dosis van het diergeneesmiddel toedienen.

Behandeling van oormijtinfecties (honden)

Een enkelvoudige dosis van het diergeneesmiddel toedienen. Losse debris dient ten tijde van de behandeling voorzichtig uit de uitwendige gehoorgang verwijderd te worden. Controle door de dierenarts 30 dagen na de behandeling wordt aanbevolen, omdat bij sommige dieren een tweede behandeling nodig kan zijn.

Behandeling van haakworminfecties (katten)

Een enkelvoudige dosis van het diergeneesmiddel toedienen.

Behandeling van sarcoptesschurft (honden)

Voor de complete eliminatie van de mijten moet het diergeneesmiddel tweemaal worden toegediend met een interval van 1 maand.

Wijze van gebruik en toedieningsweg:

Spot-on gebruik.

Breng aan op de huid bij de basis van de nek vóór de schouderbladen.

Hoe aan te brengen:

Verwijder de Stronghold pipet uit de doordrukstrip.

Houd de pipet rechtop en druk stevig op de dop zodat deze door de afsluiting heenprikt. Verwijder vervolgens de dop.

Leg een scheiding in het haar aan de basis van de nek van het dier, vóór de schouderbladen, totdat het huidoppervlak zichtbaar is.

Plaats de punt van de pipet met Stronghold , zonder te masseren, op de huid en knijp in de pipet om de inhoud rechtstreeks op één plaats aan te brengen. Vermijd contact tussen Stronghold en vingers.

4.10 Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota), indien noodzakelijk

Bij toediening van 10 maal de aanbevolen dosis van Stronghold werden er geen nadelige bijwerkingen geconstateerd. Bij toediening van 3 maal de aanbevolen dosis van het diergeneesmiddel aan met hartworm besmette honden en katten werden geen nadelige bijwerkingen waargenomen. Het diergeneesmiddel werd ook toegediend in 3 maal de aanbevolen dosis aan mannelijke en vrouwelijke honden en katten (fokdieren), inclusief drachtige dieren en lacterende dieren met een nest met zogende jongen en in 5 maal de aanbevolen dosis aan Collies, gevoelig voor ivermectine. Er werden geen ongewenste bijwerkingen waargenomen.

4.11 Wachttermijn(en)

Niet van toepassing.

5.FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

Farmacotherapeutische groep: antiparasitaire middelen, insecticiden en insectenwerende middelen, macrocyclische lactonen.

ATCvet code: QP54AA05

5.1Farmacodynamische eigenschappen

Selamectine is een semi-synthetische verbinding uit de avermectine-klasse. Selamectine verlamt en/of doodt een grote verscheidenheid aan ongewervelde parasieten door interferentie met het chloridekanaal-geleidingsvermogen, wat de normale neurotransmissie verstoort. Dit onderdrukt de electrische activiteit van zenuwcellen in nematoden en van de spiercellen van geleedpotigen wat leidt tot hun verlamming en/of dood.

Selamectine heeft een adulticide, ovicide en larvicide werking tegen vlooien. Het doorbreekt de levenscyclus van de vlo effectief door het doden van de volwassen vlooien (op het dier), het voorkómen van het uitkomen van de eitjes (zowel op het dier als in de omgeving) en het doden van de larven (in de omgeving). Door haar en huidschilfers van met selamectine behandelde dieren worden vlooieneitjes en larven die nog niet eerder aan selemectine waren blootgesteld gedood en op deze manier kan een in de omgeving aanwezige vlooienbesmetting bestreden worden in ruimtes waar het dier mag komen.

De werkzaamheid is ook aangetoond tegen hartwormlarven.

5.2Farmacokinetische eigenschappen

Na spot-on toediening wordt selamectine vanuit de huid geabsorbeerd. De maximale plasmaconcentraties worden bij de kat na ongeveer 1 dag en bij de hond na ongeveer 3 dagen bereikt. Na absorptie vanuit de huid wordt selamectine systemisch gedistribueerd en wordt langzaam uit het plasma geëlimineerd zoals duidelijk is geworden uit detecteerbare plasmaconcentraties in honden en katten, 30 dagen na toediening van een eenmalige topicale dosis van 6 mg/kg. De verlengde aanwezigheid en langzame eliminatie van selamectine uit het plasma worden weerspiegeld in eliminatie-halfwaardetijden van 8 dagen voor de kat en 11 dagen voor de hond. De langdurige systemische aanwezigheid van selamectine in het plasma en de geringe metabolisering voorzien in effectieve concentraties van selamectine gedurende het doseringsinterval (30 dagen).

6.FARMACEUTISCHE GEGEVENS

6.1Lijst van hulpstoffen

Gebutyleerd hydroxytolueen.

Dipropyleenglycol methyl ether

Isopropyl alcohol

6.2Onverenigbaarheden

Niet van toepassing.

6.3Houdbaarheidstermijn

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 3 jaar.

6.4Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Niet bewaren boven 30 °C. Bewaar in de ongeopende folie verpakking op een droge plaats.

6.5Aard en samenstelling van de primaire verpakking

Stronghold is verkrijgbaar in verpakkingen van drie pipetten (alle presentaties), zes pipetten (alle presentaties met uitzondering van 15 mg selamectine), of vijftien pipetten (alleen voor de presentatie met 15 mg selamectine).

Het diergeneesmiddel is verpakt in doorzichtige polypropyleen pipetten die een enkelvoudige dosis bevatten, omgeven door een verpakking van aluminium en aluminium/PVC folie. De pipetten hebben de volgende kleurencode:

Pipetten met roze dop bevatten 0,25 ml oplossing van 6 % w/v en leveren 15 mg selamectine Pipetten met blauwe dop bevatten 0,75 ml oplossing van 6% w/v en leveren 45 mg selamectine Pipetten met grijsbruine dop bevatten 1,0 ml oplossing van 6% w/v en leveren 60 mg selamectine Pipetten met violette dop bevatten 0,25 ml oplossing van 12 % w/v en leveren 30 mg selamectine Pipetten met bruine dop bevatten 0,5 ml oplossing van 12 % w/v en leveren 60 mg selamectine Pipetten met rode dop bevatten 1,0 ml oplossing van 12 % w/v en leveren 120 mg selamectine Pipetten met groene dop bevatten 2,0 ml oplossing van 12 % w/v en leveren 240 mg selamectine. Pipetten met paarse dop bevatten 3,0 ml oplossing van 12% w/v en leveren 360 mg selamectine.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

6.6Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte diergeneesmiddel of eventueel uit het gebruik van een dergelijk middel voortvloeiend afvalmateriaal

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

Stronghold dient niet in de waterloop terecht te komen, aangezien dit gevaar kan opleveren voor vissen en andere waterorganismen.Tubes en resten van het product dienen met het huishoudelijk afval te worden afgevoerd om verontreiniging van het oppervlaktewater te voorkomen.

7.NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIË

8.NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/2/99/014/001-016

9.DATUM EERSTE VERGUNNINGVERLENING/LAATSTE VERLENGING VAN DE VERGUNNING

Datum van eerste verlening van de vergunning: 25/11/1999

Datum van laatste hernieuwing: 01/10/2009.

10.DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST

Zie voor nadere bijzonderheden over dit diergeneesmiddel de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: http://www.ema.europa.eu/.

11.VERBODSMAATREGELEN TEN AANZIEN VAN DE VERKOOP, DE LEVERING EN/OF HET GEBRUIK / KANALISATIE

Niet van toepassing.

Commentaar