Stronghold (selamectin) – Etikettering - QP54AA05

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

CARTON LABEL, 15 mg (3 en 15 pipetten)

1.BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Stronghold 15 mg spot-on oplossing voor katten en honden < 2.5 kg

Selamectine

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)

Selamectine 15 mg

3.FARMACEUTISCHE VORM

Spot-on oplossing.

4.VERPAKKINGSGROOTTE

3 pipetten

15 pipetten

0,25 ml

5.DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Honden en katten van 2,5 kg of minder

6.INDICATIE(S)

7.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Spot-on gebruik.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8.WACHTTERMIJN

9.SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

10.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

11.SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Niet bewaren boven 3 0°C. Bewaren in de ongeopende folie verpakking op een droge plaats.

12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Verwijdering: Lees de bijsluiter.

13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik - uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel.

14.VERMELDING “BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIË

16.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/2/99/014/001 (3 pipetten)

EU/2/99/014/012 (15 pipetten)

17.PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot:{nummer}

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

CARTON LABEL, 30 mg, 60 mg, 120 mg, 240 mg, 360 mg (3 en 6 pipetten)

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Stronghold 30 mg spot-on oplossing voor honden 2,6 - 5,0 kg

Stronghold 60 mg spot-on oplossing voor honden 5,1 - 10,0 kg

Stronghold 120 mg spot-on oplossing voor honden 10,1 – 20,0 kg

Stronghold 240 mg spot-on oplossing voor honden 20,1 – 40,0 kg

Stronghold 360 mg spot on oplossing voor honden 40,1 – 60,0 kg

Selamectine

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)

Selamectine 30 mg

Selamectine 60 mg

Selamectine 120 mg

Selamectine 240 mg

Selamectine 360 mg

3. FARMACEUTISCHE VORM

Spot-on oplossing.

4. VERPAKKINGSGROOTTE

3 pipetten.

6 pipetten.

0,25 ml

0,5 ml

1,0 ml

2,0 ml

3,0 ml

5. DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Honden tussen 2,6 en 5,0 kg

Honden tussen 5,1 en 10,0 kg

Honden tussen 10,1 en 20,0 kg

Honden tussen 20,1 en 40,0 kg

Honden tussen 40,1 en 60,0 kg

6. INDICATIE(S)

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Spot-on gebruik.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8. WACHTTERMIJN

9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Niet bewaren boven 30 °C. Bewaren in de ongeopende folie verpakking op een droge plaats.

12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Verwijdering: Lees de bijsluiter.

13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik - uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel.

14. VERMELDING “BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIË

16. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/2/99/014/003 (30 mg 3 pipetten)

EU/2/99/014/007 (30 mg 6 pipetten)

EU/2/99/014/004 (60mg 3 pipetten)

EU/2/99/014/009 (60 mg 6 pipetten)

EU/2/99/014/005 (120 mg 3 pipetten)

EU/2/99/014/010 (120 mg 6 pipetten)

EU/2/99/014/006 (240 mg 3 pipetten)

EU/2/99/014/011 (240 mg 6 pipetten)

EU/2/99/014/015 (360 mg 3 pipetten)

EU/2/99/014/016 (360 mg 6 pipetten)

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot:{nummer}

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

CARTON LABEL, 45 mg, 60 mg (3 en 6 pipetten)

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Stronghold 45 mg spot-on oplossing voor katten 2,6 – 7,5 kg

Stronghold 60 mg spot-on oplossing voor katten 7,6 – 10,0 kg

Selamectine

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)

Selamectine 45 mg

Selamectine 60 mg

3. FARMACEUTISCHE VORM

Spot-on oplossing.

4. VERPAKKINGSGROOTTE

3 pipetten.

6 pipetten.

0,75 ml

1,0 ml

5. DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Katten tussen 2,6 en 7,5 kg.

Katten tussen 7,6 en 10,0 kg.

6. INDICATIE(S)

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Spot-on gebruik.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8. WACHTTERMIJN

9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Niet bewaren boven 30 °C. Bewaren in de ongeopende folie verpakking op een droge plaats.

12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Verwijdering: lees de bijsluiter.

13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik - uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel.

14. VERMELDING “BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIË

16.NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HETIN DE HANDEL BRENGEN

EU/2/99/014/002 (3 pipetten)

EU/2/99/014/008 (6 pipetten)

EU/2/99/014/013 (3 pipetten)

EU/2/99/014/014 (6 pipetten)

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot:{nummer}

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTER LABEL, 15 mg, 30 mg, 45 mg, 60 mg, 120 mg, 240 mg, 360 mg

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Stronghold 15 mg spot-on voor katten en honden < 2,5 kg

Stronghold 30 mg spot-on voor honden 2,6 - 5,0 kg

Stronghold 45 mg spot-on voor katten 2,6 – 7,5 kg

Stronghold 60 mg spot-on voor katten 7,6 – 10,0 kg

Stronghold 60 mg spot-on voor honden 5,1 - 10,0 kg

Stronghold 120 mg spot-on voor honden 10,1 – 20,0 kg

Stronghold 240 mg spot-on voor honden 20,1 – 40,0 kg

Stronghold 360 mg spot on voor honden 40,1 – 60,0 kg

Selamectine

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

15 mg selamectine

30 mg selamectine

45 mg selamectine

60 mg selamectine

120 mg selamectine

240 mg selamectine

360 mg selamectine

3.SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN

4.TOEDIENINGSWEG(EN):

Spot-on gebruik

5.WACHTTERMIJN

6.PARTIJNUMMER

Lot:{nummer}

7.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

8.VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Commentaar