Dutch
Kies uw taal

Suvaxyn CSF Marker (live Recombinant E2 gene deleted Bovine...) – Etikettering - QI09AD04

Updated on site: 09-Feb-2018

Naam van geneesmiddel: Suvaxyn CSF Marker
ATC: QI09AD04
Werkzame stof: live Recombinant E2 gene deleted Bovine Viral Diarrhoea Virus containing Classical Swine Fever E2 (CP7_E2alf)
Producent: Zoetis Belgium SA
DutchDutch
Verander taal

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

DOZEN VOOR 1 FLACON MET 10 OF 50 DOSES

1.BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Suvaxyn CSF Marker lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie voor varkens

2.GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Levend recombinant Boviene virus diarree virus waaruit het E2-gen verwijderd is en dat E2 van het klassieke-varkenspestvirus (CP7_E2alf) bevat 104.8 tot 106.5 TCID50

3.FARMACEUTISCHE VORM

Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie.

4.VERPAKKINGSGROOTTE

10 doses

50 doses

5.DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Varken

6.INDICATIE

7.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

Intramusculair gebruik.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8.WACHTTERMIJN

Wachttermijn: Nul dagen.

9.SPECIALE WAARSCHUWING

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

10.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

Na reconstitutie direct gebruiken.

11.SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Bewaren en transporteren bij 2 °C – 8 °C (in een koelkast).

12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Verwijdering: lees de bijsluiter.

13.VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN

VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel.

14.VERMELDING "BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN"

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIE

16.NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/2/14/179/001 (10 doses)

EU/2/14/179/002 (50 doses)

17.PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN

WORDEN VERMELD

ETIKET VOOR FLACON MET LYOFILISAAT (10 EN 50 DOSES)

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Suvaxyn CSF Marker lyofilisaat voor suspensie voor injectie voor varkens

2.GEHALTE AAN WERKZAAM BESTANDDEEL

Levend recombinant (CP7_E2alf)

3.SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN

10 doses

50 doses

4.TOEDIENINGSWEG

IM

5.WACHTTERMIJN

6.PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

7.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

8.VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN

WORDEN VERMELD

FLACON VOOR OPLOSMIDDEL (10 EN 50 ML)

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Oplosmiddel voor Suvaxyn CSF Marker

2. GEHALTE AAN WERKZAAM BESTANDDEEL

3. SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN

10 ml

50 ml

4. TOEDIENINGSWEG

5. WACHTTERMIJN

6. PARTIJNUMMER

Lot

7. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

Na aanbreken direct gebruiken.

8. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Commentaar