Dutch
Kies uw taal

Vectra 3D (dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen) - QP53AC54

Updated on site: 09-Feb-2018

Naam van geneesmiddel: Vectra 3D
ATC: QP53AC54
Werkzame stof: dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen
Producent: Ceva Sante Animale
An agency of the European Union

Vectra 3D

dinotefuran/pyriproxyfen/permethrin

Dit document is een samenvatting van het Europees openbaar beoordelingsrapport (EPAR). Doel ervan is uit te leggen hoe de op de ingediende documentatie gebaseerde beoordeling van het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CVMP) heeft geleid tot de aanbevelingen wat betreft de gebruiksvoorwaarden.

Dit document vormt geen vervanging voor rechtstreeks overleg met uw dierenarts. Neem contact op met uw dierenarts als u meer informatie wilt over de aandoening of behandeling van uw dier. De wetenschappelijke discussie waarop de aanbevelingen van het CVMP zijn gebaseerd, is eveneens in het EPAR opgenomen.

Wat is Vectra 3D?

Vectra 3D is een diergeneesmiddel dat drie werkzame stoffen bevat: dinotefuran, pyriproxyfen en permethrin. Het middel is verkrijgbaar in de vorm van een spot-on oplossing in applicatoren met vijf verschillende sterkten voor gebruik bij honden met verschillende gewichten.

Wanneer wordt Vectra 3D voorgeschreven?

Vectra 3D wordt gebruikt bij honden voor het behandelen en voorkomen van infestaties met vlooien en teken en voor het weren van zandvliegen, muggen en stalvliegen. Het is tot een maand werkzaam en voorkomt gedurende twee maanden dat vlooien uit hun eitjes komen en zich ontwikkelen. Het kan ook worden gebruikt als onderdeel van een behandeling van door vlooien veroorzaakte allergische dermatitis (een allergische reactie op vlooienbeten).

De dosis van Vectra 3D hangt af van het lichaamsgewicht van de hond. De hele inhoud van één

Vectra 3D-applicator wordt na spreiding van de vacht rechtstreeks op de huid van de hond aangebracht, ofwel op één of meerdere plaatsen op de rug, afhankelijk van het gewicht van de hond, ofwel in een ononderbroken lijn vanaf het begin van de staart over het midden van de rug tot de schouderbladen. De behandeling kan eenmaal per maand worden herhaald.

Hoe werkt Vectra 3D?

De werkzame stoffen in Vectra 3D werken als ‘ectoparasiticiden’. Dit betekent dat ze parasieten doden die op de huid of in de vacht van dieren leven, zoals vlooien en teken die zich op de huid van het dier voeden.

Dinotefuran en permethrin zijn insecticiden die insecten doden door via verschillende mechanismen op hun zenuwstelsel in te werken; op vergelijkbare wijze werkt permethrin ook in op teken. Dinotefuran werkt in op zenuwreceptoren genaamd nicotineacetylcholinereceptoren en permethrin heeft invloed op natriumkanalen van de zenuwen die een rol spelen bij het doorgeven van signalen; bij gelijktijdig gebruik versterken ze elkaars werking. Pyriproxyfen in een insectengroeiregulator die de levenscyclus van vlooien onderbreekt door onvruchtbare eitjes te doen produceren en ook door de ontwikkeling van juveniele (onvolwassen) vlooienstadia tot volwassen exemplaren te remmen.

Hoe is Vectra 3D onderzocht?

De werkzaamheid van Vectra 3D tegen vlooien, teken, muggen en vliegen werd onderzocht in 24 laboratoriumonderzoeken en in twee veldonderzoeken.

In één veldonderzoek werden 485 honden met infestaties met vlooien en/of teken eenmaal behandeld met Vectra 3D of een ander spot-on middel dat twee andere stoffen bevatte die vlooien en teken bestrijden, namelijk fipronil en (s)-methopreen. De graadmeter voor de werkzaamheid was de afname van het aantal vlooien en teken.

In een tweede veldonderzoek werden 278 honden met infestaties met vlooien drie keer behandeld met tussenpozen van een maand met Vectra 3D of een ander spot-on middel dat fipronil en (s)- methopreen bevatte. De graadmeter voor de werkzaamheid was de afname van het aantal vlooien.

Welke voordelen bleek Vectra 3D tijdens de studies te hebben?

Uit het eerste veldonderzoek bleek dat bij honden die met Vectra 3D waren behandeld het aantal vlooien met 79% was afgenomen in de 4 weken durende onderzoeksperiode, tegen een afname van 57% voor honden die met het andere middel waren behandeld. Het onderzoek liet ook een afname van meer dan 90% in de verschijnselen van door vlooien veroorzaakte allergische dermatitis zien bij honden die waren behandeld met Vectra 3D of het vergelijkingsmiddel. Bij de met Vectra 3D behandelde honden bedroeg de gemiddelde afname van het aantal teken in 4 weken 94%, tegen 97% in de controlegroep.

Uit het tweede veldonderzoek bleek dat bij de met Vectra 3D behandelde honden de gemiddelde afname van het aantal vlooien 95% bedroeg, tegen 97% voor de honden die waren behandeld met fipronil en (s)-methopreen.

Welke risico’s houdt het gebruik van Vectra 3D in?

De honden kunnen zeer zelden voorbijgaande roodheid, jeuk of andere verschijnselen van ongemak op de toedieningsplaats vertonen. Deze verschijnselen verdwijnen doorgaans binnen 24 uur na de toediening. Zeer zelden kunnen honden gaan braken of diarree krijgen.

Zie de bijsluiter voor het volledige overzicht van alle gerapporteerde bijwerkingen van Vectra 3D.

Vectra 3D mag niet worden gebruikt bij katten en men mag katten geen honden laten likken die zijn behandeld met het geneesmiddel omdat dit schadelijke effecten kan geven die dodelijk kunnen zijn.

Welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen door degene die het geneesmiddel toedient of met het dier in contact komt?

Degene die het geneesmiddel aanbrengt mag niet roken, eten of drinken en moet na toediening van het middel zijn/haar handen grondig wassen.

In geval van onbedoelde blootstelling aan de ogen, moeten de ogen met water worden gespoeld en in geval van onbedoelde blootstelling aan de huid, moet de huid met zeep en water worden gewassen.

Als de huid- of oogirritatie aanhoudt of als het diergeneesmiddel onbedoeld wordt ingeslikt, moet onmiddellijk een arts worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket aan de arts worden getoond.

Personen met een bekende overgevoeligheid (allergie) voor een van de bestanddelen moeten contact met het middel vermijden.

Kinderen mogen geen behandelde honden aanraken gedurende ten minste vier uur na aanbrenging van het diergeneesmiddel. Men mag behandelde honden niet laten slapen bij hun eigenaren, en in het bijzonder niet bij kinderen, op de dag van de behandeling.

Waarom is Vectra 3D goedgekeurd?

Het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CVMP) heeft geconcludeerd dat de voordelen van Vectra 3D groter zijn dan de risico's voor de goedgekeurde indicaties en heeft geadviseerd een vergunning te verlenen voor het in de handel brengen van Vectra 3D. De baten- risicoverhouding vindt u in de module wetenschappelijke discussie van dit EPAR.

Overige informatie over Vectra 3D:

De Europese Commissie heeft op 04/12/2013 een in de hele Europese Unie geldige vergunning voor het in de handel brengen van Vectra 3D verleend. Op het etiket of de buitenverpakking staat of dit geneesmiddel al dan niet uitsluitend op voorschrift verkrijgbaar is.

Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt in oktober 2013.

Commentaar