Dutch
Kies uw taal

Versican Plus Pi (canine parainfluenza type-2 virus, strain...) – Etikettering - QI07AD08

Updated on site: 09-Feb-2018

Naam van geneesmiddel: Versican Plus Pi
ATC: QI07AD08
Werkzame stof: canine parainfluenza type-2 virus, strain CPiV-2 Bio 15 (live attenuated)
Producent: Zoetis Belgium SA

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Doos

1.BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Versican Plus Pi lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie bij honden

2.GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

 

Per dosis van 1 ml:

 

 

 

Lyofilisaat (levend geattenueerd):

Minimum

 

 

Maximum

 

 

 

Canine parainfluenza Type 2 virus

103.1 TCID50*

105.1 TCID50

 

Oplosmiddel:

 

 

 

Water voor injecties

(Aqua ad iniectabilia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

FARMACEUTISCHE VORM

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

VERPAKKINGSGROOTTE

 

 

 

25 x 1 dosis

 

 

 

50 x 1 dosis

 

 

 

5.<DIERSOORT(EN)> WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Hond.

6.INDICATIE(S)

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

7.WIJZE VAN GEBRUIK EN <TOEDIENINGSWEG(EN)>

Subcutaan gebruik.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8.WACHTTERMIJN(EN)

9.SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

10.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

Na reconstitutie direct gebruiken

11.SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Bewaren en transporteren bij 2 °C - 8 °C (in een koelkast).

Niet invriezen.

Beschermen tegen licht.

12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Verwijdering: zie bijsluiter.

13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. – Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift.

14. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIE

16.NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/2/14/168/001

EU/2/14/168/002

17.PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot. {nummer}

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD

Flacon (1 dosis lyofilisaat)

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Versican Plus Pi lyofilisaat voor honden

2.GEHALTE AAN <WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)>

Pi

3. SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN

1 dosis

4. TOEDIENINGSWEG(EN)

SC

5.WACHTTERMIJN(EN)

6.PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

7.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

8.VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD

Flacon (1 ml oplosmiddel)

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Versican Plus Pi oplosmiddel voor honden

2.GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Aqua ad iniectabilia.

3. SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN

1 ml

4. TOEDIENINGSWEG(EN)

SC

5. WACHTTERMIJN(EN)

6. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

7. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

8. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Commentaar