Zycortal (desoxycortone pivalate) – Etikettering - QH02AA03

Updated on site: 09-Feb-2018

Naam van geneesmiddel: Zycortal
ATC: QH02AA03
Werkzame stof: desoxycortone pivalate
Producent: Dechra Limited

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD KARTONNEN DOOS

1.BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Zycortal 25 mg/ml suspensie voor injectie met verlengde afgifte voor honden desoxycortonpivalaat

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)

desoxycortonpivalaat 25 mg/ml

3.FARMACEUTISCHE VORM

Suspensie voor injectie met verlengde afgifte

4.VERPAKKINGSGROOTTE

4 ml

5.DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Honden

6.INDICATIE(S)

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

7.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Subcutaan gebruik.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8.WACHTTERMIJN

9.SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

10.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

Na aanbreken tot uiterlijk ….. gebruiken.

11.SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Niet bewaren boven 30 C.

Niet in de vriezer bewaren.

12.SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Verwijdering: lees de bijsluiter.

13.VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN

VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel.

14.VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

15.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Dechra Limited

Snaygill Industrial Estate

Skipton

BD23 2RW

VERENIGD KONINKRIJK

16.NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/2/15/189/001

17.PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET OP FLACON

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Zycortal 25 mg/ml suspensie voor injectie met verlengde afgifte desoxycortonpivalaat

2.GEHALTE AAN WERKZAAM BESTANDDEEL

Desoxycortonpivalaat 25 mg/ml

3.SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN

4 ml

4.TOEDIENINGSWEG

SC

5.WACHTTERMIJN

6.PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

7.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

8.VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Commentaar