Acticam (meloxicam) – Merking - QM01AC06

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

1.VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

Acticam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til hund og katt. Meloksikam.

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF OG ANDRE STOFFER

Meloksikam 5 mg/ml.

Etanol, vannfri 150 mg/ml.

3.LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, oppløsning.

4.PAKNINGSSTØRRELSE

10 ml.

5.DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL

6.INDIKASJONER

7.BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Les pakningsvedlegget før bruk.

8.TILBAKEHOLDELSESTIDER

9.SPESIELLE ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIG

Skal ikke brukes til drektige eller diegivende dyr.

10.UTLØPSDATO

Utløpsdato: {måned/år}

Holdbarhet etter åpning av beholder: 28 dager.

Etter anbrudd, brukes innen ....

11.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Dette veterinærpreparatet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVNTUELLE AVFALLSSTOFFER

Avfallsstoffer skal avhendes i overensstemmelse med lokale krav.

13. TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr - reseptpliktig.

14.TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

B-8020 Oostkamp

Belgia

16.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER

EU/2/08/088/004

17.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

1. VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

Acticam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til hund og katt.

Meloksikam.

2.MENGDEN AV VIRKESTOFF

3.PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

10 ml.

4.ADMINISTRASJONSVEIER

Hund: i.v. eller s.c.

Katt: s.c.

5.TILBAKEHOLDELSESTID

6.PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

7.UTLØPSDATO

EXP {måned/år}

Holdbarhet for åpnet hetteglass: 28 dager.

8.TEKSTEN “TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer