Activyl (indoxacarb) – Merking - QP53AX27

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

PAPPESKE

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Activyl 100 mg påflekkingsvæske, oppløsning for svært små hunder (1,5 – 6,5 kg) Activyl 150 mg påflekkingsvæske, oppløsning for små hunder (6,6 – 10 kg)

Activyl 300 mg påflekkingsvæske, oppløsning for mellomstore hunder (10,1 – 20 kg) Activyl 600 mg påflekkingsvæske, oppløsning for store hunder (20,1 – 40 kg) Activyl 900 mg påflekkingsvæske, oppløsning for svært store hunder (40,1 – 60 kg)

indoksakarb

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Indoksakarb 100 mg

Indoksakarb 150 mg

Indoksakarb 300 mg

Indoksakarb 600 mg

Indoksakarb 900 mg

3.LEGEMIDDELFORM

Påflekkingsvæske, oppløsning

4.PAKNINGSSTØRRELSE

1 pipette

4 pipetter

6 pipetter

5.DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Hunder 1,5 – 6,5 kg

Hunder 6,6 – 10 kg

Hunder 10,1 til 20 kg

Hunder 20,1 til 40 kg

Hunder 40,1 til 60 kg

6.INDIKASJON(ER)

Behandling og forebygging av loppeinfestasjoner.

7.BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Til påflekking.

Les pakningsvedlegget før bruk.

8.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

9.SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oppbevar pipettene i originalpakningen inntil de skal brukes.

10.UTLØPSDATO

Utløpsdato {måned / år}

11.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fukt.

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Destruksjon: les pakningsvedlegget.

Veterinærpreparatet må ikke komme i kontakt med vann og vassdrag.

13. TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr.

14.TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nederland

16.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/02/10/118/001

EU/02/10/118/002

EU/02/10/118/003

EU/02/10/118/004

EU/02/10/118/005

EU/02/10/118/006

EU/02/10/118/007

EU/02/10/118/008

EU/02/10/118/009

EU/02/10/118/010

EU/02/10/118/015

EU/02/10/118/016

EU/02/10/118/017

EU/02/10/118/018

EU/02/10/118/019

17.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Batch {nummer}

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

PAPPESKE

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Activyl 100 mg påflekkingsvæske, oppløsning for små katter (≤ 4 kg) Activyl 200 mg påflekkingsvæske, oppløsning for store katter (> 4 kg)

indoksakarb

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Indoksakarb 100 mg

Indoksakarb 200 mg

3. LEGEMIDDELFORM

Påflekkingsvæske, oppløsning

4. PAKNINGSSTØRRELSE

1 pipette

4 pipetter

6 pipetter

5. DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Katter ≤ 4 kg

Katter > 4 kg

6. INDIKASJON(ER)

7. BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Til påflekking.

Appliseres kun på huden, ved skallebasen.

Les pakningsvedlegget før bruk.

8. TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

9. SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oppbevar pipettene i originalpakningen inntil de skal brukes.

10. UTLØPSDATO

Utløpsdato {måned / år}

11. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fukt.

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Destruksjon: les pakningsvedlegget.

Veterinærpreparatet må ikke komme i kontakt med overflatevann.

13. TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig.

14. TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nederland

16. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/02/10/118/011

EU/02/10/118/012

EU/02/10/118/013

EU/02/10/118/014

EU/02/10/118/020

EU/02/10/118/021

17. TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Batch {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

DOSEPOSE

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Activyl 100 mg påflekkingsvæske for svært små hunder

Activyl 150 mg påflekkingsvæske for små hunder

Activyl 300 mg påflekkingsvæske for mellomstore hunder

Activyl 600 mg påflekkingsvæske for store hunder

Activyl 900 mg påflekkingsvæske for svært store hunder

indoksakarb

2.MENGDEN AV VIRKESTOFF(ER)

100 mg

150 mg

300 mg

600 mg

900 mg

3.PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

4.ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Påflekking.

5.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

6.PRODUKSJONSNUMMER

Batch {nummer}

7.UTLØPSDATO

EXP {måned / år}

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

DOSEPOSE

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Activyl 100 mg påflekkingsvæske for små katter

Activyl 200 mg påflekkingsvæske for store katter

indoksakarb

2. MENGDEN AV VIRKESTOFF(ER)

100 mg

200 mg

3. PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

4. ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Påflekking.

5. TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

6. PRODUKSJONSNUMMER

Batch {nummer}

7. UTLØPSDATO

EXP {måned / år}

8. TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ BLISTER ELLER STRIPS BLISTER (pipette etikett)

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Activyl 100 mg påflekkingsvæske for hunder 1,5 – 6,5 kg

Activyl 150 mg påflekkingsvæske for hunder 6,6 – 10 kg

Activyl 300 mg påflekkingsvæske for hunder 10,1 – 20 kg

Activyl 600 mg påflekkingsvæske for hunder 20,1 – 40 kg

Activyl 900 mg påflekkingsvæske for hunder 40,1 – 60 kg

indoksakarb

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Intervet International B.V.

3.UTLØPSDATO

EXP {måned / år}

4.PRODUKSJONSNUMMER

Batch {nummer}

5.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ BLISTER ELLER STRIPS BLISTER (pipette etikett)

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Activyl 100 mg påflekkingsvæske for katter ≤ 4 kg

Activyl 200 mg påflekkingsvæske for katter > 4 kg

indoksakarb

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Intervet International B.V.

3. UTLØPSDATO

EXP {måned / år}

4. PRODUKSJONSNUMMER

Batch {nummer}

5. TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer