Activyl (indoxacarb) – Pakningsvedlegg - QP53AX27

PAKNINGSVEDLEGG:

Activyl påflekkingsvæske, oppløsning til hund

1. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE

Innehaver av markedsføringstillatelse: Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nederland

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse: Intervet Productions S.A.

Rue de Lyons 27460 Igoville Frankrike

2.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Activyl 100 mg påflekkingsvæske, oppløsning for svært små hunder

Activyl 150 mg påflekkingsvæske, oppløsning for små hunder

Activyl 300 mg påflekkingsvæske, oppløsning for mellomstore hunder

Activyl 600 mg påflekkingsvæske, oppløsning for store hunder

Activyl 900 mg påflekkingsvæske, oppløsning for svært store hunder

indoksakarb

3.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER)

Virkestoff:

1 ml inneholder 195 mg indoksakarb.

1 pipette inneholder:

 

Volum

Indoksakarb

 

(ml)

(mg)

Activyl for svært små hunder (1,5 – 6,5 kg)

0,51

Activyl for små hunder (6,6 – 10 kg)

0,77

Activyl for mellomstore hunder (10,1 – 20 kg)

1,54

Activyl for store hunder (20,1 – 40 kg)

3,08

Activyl for svært store hunder (40,1 – 60 kg)

4,62

Inneholder også isopropylalkohol 354 mg/ml.

Klar, fargeløs til gul oppløsning.

4.INDIKASJON(ER)

Til behandling og forebygging av loppeinfestasjoner (Ctenocephalides felis). Effekt mot nye infestasjoner av lopper varer i 4 uker etter én enkelt påføring.

Utviklingsstadier av lopper i dyrets umiddelbare nærhet dør ved kontakt med Activyl-behandlede dyr.

5.KONTRAINDIKASJONER

Ingen.

6.BIVIRKNINGER

I svært sjeldne tilfeller kan det oppstå en kort periode med sikling (hypersalivering) dersom dyret slikker påføringsstedet umiddelbart etter behandling. Dette er ikke et tegn på forgiftning og vil forsvinne etter noen minutter uten behandling. Korrekt påføring (se pkt. 9.) vil hindre slikking på applikasjonsstedet.

I svært sjeldne tilfeller kan det forekomme reaksjoner som forbigående kløe, rødhet i huden, hårtap eller hudbetennelse på påføringsstedet. Disse effektene vil vanligvis forsvinne uten behandling.

Påføring av veterinærpreparatet kan føre til et lokalt, midlertidig oljete utseende på pelsen eller føre til at pelsen ser sammenklumpet ut på påføringsstedet. En tørr, hvit rest kan også observeres. Dette er normalt og vil vanligvis forsvinne i løpet av noen dager etter administrering. Disse endringene har ingen innvirkning på sikkerheten og effekten til veterinærpreparatet.

Frekvensen av bivirkninger er definert i henhold til følgende kriterier:

-Svært vanlige (flere enn 1 av 10 behandlede dyr får bivirkning(er))

-Vanlige (flere enn 1 men færre enn 10 av 100 behandlede dyr)

-Mindre vanlige (flere enn 1 men færre enn 10 av 1000 behandlede dyr)

-Sjeldne (flere enn 1 men færre enn 10 av 10 000 behandlede dyr)

-Svært sjeldne (færre enn 1 av 10 000 behandlede dyr, inkludert isolerte rapporter).

Hvis du legger merke til noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

7.DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER)

Hund.

8.DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG –MÅTE

Til påflekking. Kun til påføring på hundens hud.

Den anbefalte dosen er 15 mg indoksakarb/kg kroppsvekt, ekvivalent til 0,077 ml/kg kroppsvekt. Følgende tabell definerer størrelsen på pipetten som skal brukes i henhold til hundens vekt:

Hundens vekt (kg)

Pipette størrelse som skal brukes

1,5 – 6,5

Activyl 100 mg for svært små hunder

6,6 – 10

Activyl 150 mg for små hunder

10,1 – 20

Activyl 300 mg for mellomstore hunder

20,1 – 40

Activyl 600 mg for store hunder

40,1 – 60

Activyl 900 mg for svært store hunder

> 60

En passende kombinasjon av pipetter skal brukes

9.OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK

En dosepose åpnes og pipetten tas ut.

Steg 1: Hunden bør stå for enkel påføring. Hold pipetten loddrett og vendt bort fra ditt ansikt. Knips av toppen på pipetten ved å bøye den bakover.

Steg 2: Skill pelsen slik at huden blir synlig. Plasser pipettespissen mot huden mellom skulderbladene. Klem forsiktig på pipetten slik at hele innholdet påføres direkte på huden.

Hos større hunder skal hele innholdet i pipetten(e) påføres jevnt på 2 - 4 påføringssteder langs rygglinjen, fra skulderbladet til haleroten. Ikke påfør for mye oppløsning på et og samme sted, dette for å unngå avrenning.

10.TILBAKEHOLDELSESTID

Ikke relevant.

11.SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Dette veterinærpreparatet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fukt.

Bruk ikke etter den utløpsdatoen som er angitt på esken, folien (doseposen) og pipetten etter «EXP». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

12.SPESIELLE ADVARSLER

Spesielle advarsler for hver målart:

Ingen.

Spesielle forholdsregler for bruk til dyr:

Preparatet må ikke brukes til hunder som er yngre enn 8 uker, da sikkerheten til preparatet ikke er vist for disse hundene.

Preparatet må ikke brukes til hunder som veier mindre enn 1,5 kg, da sikkerheten til preparatet ikke er vist for disse hundene.

Sørg for at dosen (pipetten) er tilpasset vekten på dyret som skal behandles (se pkt. 8).

Preparatet må kun påføres på hudoverflaten og intakt hud. Dosen må påføres på et sted hvor hunden ikke kan slikke det av. Sørg for at dyr ikke steller hverandre umiddelbart etter behandling. La ikke behandlede dyr komme i kontakt med hverandre før applikasjonsstedet er tørt.

Dette preparatet er kun til påføring på hundens hud. Preparatet må ikke gis via munnen eller andre tilførselsveier. Det må utvises forsiktighet slik at preparatet ikke kommer i kontakt med øynene til hunden.

Preparatet er aktivt selv etter sjamponering, nedsenkning i vann (svømming, bading) og eksponering for sollys. Behandlede hunder må imidlertid ikke tillates å svømme eller bli sjamponert de første 48 timene etter behandling.

Alle hunder i husholdningen bør behandles med et passende preparat mot lopper.

En passende behandling av kjæledyrets miljø med ytterligere kjemiske eller fysiske tiltak anbefales.

Spesielle forholdsregler for personen som gir veterinærpreparatet til dyr:

Oppbevar pipettene i originalpakningen inntil de skal brukes.

Ikke spis, drikk eller røyk mens veterinærpreparatet håndteres.

Doseposen er barnesikker. Oppbevar preparatet i doseposen til det skal brukes, for å hindre at barn kan få direkte kontakt med preparatet. Brukte pipetter skal kastes umiddelbart.

Personer med kjent overfølsomhet for indoksakarb bør unngå kontakt med dette preparatet.

Hos noen personer er det observert lokale og/eller systemiske reaksjoner etter eksponering. For å unngå bivirkninger:

administrér preparatet i et godt ventilert område;

ikke håndter nylig behandlede dyr før applikasjonsstedet er tørt;

barn skal ikke håndtere behandlede dyr på behandlingsdagen, og dyrene må ikke få lov til å sove i sengen til sine eiere, spesielt ikke hos barn;

vask hendene umiddelbart etter bruk, og vask umiddelbart med såpe og vann dersom preparatet kommer i kontakt med huden;

unngå kontakt med øynene da veterinærpreparatet kan føre til moderate øyeirritasjoner. Dersom det likevel skjer, rens sakte og forsiktig med vann.

Dersom det oppstår symptomer, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget.

Dette preparatet er svært brannfarlig. Unngå kontakt med varme, gnister, åpen flamme eller andre antenningskilder.

Drektighet og fertilitet:

Skal ikke brukes til drektige hunder eller avlshunder.

Diegiving:

Skal ikke brukes til diegivende hunder.

Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon:

I kliniske studier er Activyl gitt sammen med deltametrin halsbånd impregnert med opptil 4 % deltametrin uten tegn på tilknyttede bivirkninger.

Rådfør deg med veterinær om du planlegger å bruke preparatet på hunder sammen med andre preparater eller medisinering.

13. SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE

Legemidler må ikke slippes ut med avløpsvann eller husholdningsavfall.

Activyl må ikke komme i kontakt med vann og vassdrag, da det kan være farlig for fisk og andre vannlevende organismer.

Spør veterinæren hvordan du skal kvitte deg med legemidler som ikke lenger brukes. Disse tiltakene er med på å beskytte miljøet.

14.DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG

Detaljert informasjon om dette preparatet finnes på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret http://www.ema.europa.eu/.

15.YTTERLIGERE INFORMASJON

Pappeske med 1, 2 eller 4 doseposer; hver dosepose inneholder én endosepipette.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

For ytterligere opplysninger om dette veterinærpreparatet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaver av markedsføringstillatelse.

België/Belgique/Belgien:

VIRBAC BELGIUM NV,

Esperantolaan 4,

BE-3001 Leuven,

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Република България:

Ергон-Миланова ЕООД, Р България, гр.София,

ж.к.Люлин 10, бл.145, ergon-m@mbox.contact.bg

Česká republika:

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D., FR-06516 Carros,

Francie,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Danmark:

VIRBAC Danmark A/S,

Profilvej 1,

DK-6000 Kolding,

Tlf: + 45 7552 1244

Deutschland:

Luxembourg/Luxemburg:

VIRBAC BELGIUM NV,

Esperantolaan 4,

BE-3001 Leuven,

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Magyarország:

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D., FR-06516 Carros, Franciaország,

Teл: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Malta:

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D., FR-06516 Carros,

Franza,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Nederland:

VIRBAC NEDERLAND BV,

Hermesweg 15,

NL-3771 ND-Barneveld,

Tel: + 31 (0) 342 427 127

Norge:

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH,

VIRBAC,

Rögen 20,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

DE-22843 Bad Oldesloe,

FR-06516 Carros,

Tel: + 49 (4531) 805 111

Frankrike,

 

Tlf: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Eesti:

Österreich:

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC Österreich GmbH,

Pärnasalu 31,

Hildebrandgasse 27,

EE-76505 Saue/Harjumaa,

A-1180 Wien,

Tel: + 372 6 709 006,

Tel: + 43 (0) 1 21 834 260

Ελλάδα:

Polska:

VIRBAC HELLAS A.E.,

VIRBAC SP. Z O.O.,

13th Klm National Road Athens-Lamia,

Ul. Pulawska 314,

EL-144 52 Metamorfosi,

PL-02 819 Warszawa,

Athens – GREECE,

Tel.: + 48 22 855 40 46

Τηλ: + 30 210 6219520,

 

E-mail: info@virbac.gr

 

España:

Portugal:

VIRBAC ESPAÑA S.A.,

VIRBAC DE PORTUGAL,

Angel Guimerá 179-181,

LABORATÓRIOS LDA,

ES- 08950 Esplugues de Llobregat,

R.do Centro Empresarial,

infocliente@virbac.es

Ed13-Piso 1- Esc.3,

 

Quinta da Beloura,

 

PT-2710-693 Sintra,

 

Tel: + 351 219 245 020

France:

VIRBAC France,

13ème rue – L.I.D. – BP 27, FR-06517 Carros,

Tél: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ireland :

VIRBAC Ltd,

Suffolk IP30 9 UP – UK,

Tel: + 44 (0) 1359 243243

Ísland:

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D., FR-06516 Carros, Frakkland,

Sími: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Italia:

VIRBAC SRL,

Via Ettore Bugatti, 15,

IT-20142 Milano,

Tel: + 39 02 40 92 47 1

România:

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D., FR-06516 Carros,

Franţa,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Slovenija:

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D., FR-06516 Carros,

Francija,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Slovenská republika:

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D., FR-06516 Carros, Francúzsko,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Suomi/Finland:

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D., FR-06516 Carros, Ranska/Frankrike,

Puh/Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Κύπρος:

Sverige:

VIRBAC HELLAS A.E.,

VIRBAC,

13th Klm National Road Athens-Lamia,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

EL-144 52 Metamorfosi,

FR-06516 Carros,

Athens – GREECE,

Frankrike,

Τηλ: + 30 210 6219520,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

E-mail: info@virbac.gr

 

Latvija:

United Kingdom:

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC Ltd,

Pärnasalu 31,

Suffolk IP30 9 UP – UK,

76505 Saue/Harjumaa,

Tel: + 44 (0) 1359 243243

Igaunija,

 

Tel: + 372 6 709 006

 

Lietuva:

Hrvatska:

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC,

Pärnasalu 31,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

76505 Saue/Harjumaa,

FR-06516 Carros,

Estija,

Francuska,

Tel: + 372 6 709 006

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

PAKNINGSVEDLEGG:

Activyl påflekkingsvæske, oppløsning til katt

1. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE

Innehaver av markedsføringstillatelse: Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nederland

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse: Intervet Productions S.A.

Rue de Lyons 27460 Igoville Frankrike

2. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Activyl 100 mg påflekkingsvæske, oppløsning for små katter

Activyl 200 mg påflekkingsvæske, oppløsning for store katter

indoksakarb

3. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER)

Virkestoff:

1 ml inneholder 195 mg indoksakarb.

1 pipette med Activyl inneholder:

 

Volum (ml)

Indoksakarb (mg)

Activyl for små katter (≤ 4 kg)

0,51

Activyl for store katter (> 4 kg)

1,03

Inneholder også isopropylalkohol 354 mg/ml.

Klar, fargeløs til gul oppløsning.

4. INDIKASJON(ER)

Til behandling og forebygging av loppeinfestasjoner (Ctenocephalides felis). Effekt mot nye infestasjoner av lopper varer i 4 uker etter én enkelt applikasjon.

Dette veterinærpreparatet kan inngå som en del av behandlingsstrategien ved dermatitt forårsaket av loppeallergi, ”flea allergy dermatitis” (FAD).

Utviklingsstadier av lopper i dyrets umiddelbare nærhet dør ved kontakt med Activyl-behandlede dyr.

5. KONTRAINDIKASJONER

Ingen.

6. BIVIRKNINGER

I sjeldne tilfeller er det observert nevrologiske symptomer, for eksempel mangel på koordinasjon, skjelving, ustøhet, kramper, pupillutvidelse (mydriasis) og nedsatt syn. Andre symptomer observert inkluderer i sjeldne tilfeller brekninger (emesis) eller i svært sjeldne tilfeller anoreksi (tap av appetitt), slapphet, hyperaktivitet og vokalisering. Alle symptomer er vanligvis reversible etter støttebehandling.

I svært sjeldne tilfeller kan det oppstå en kort periode med sikling (hypersalivering) dersom katten slikker påføringsstedet umiddelbart etter behandling. Dette er ikke et tegn på forgiftning og vil forsvinne etter noen minutter uten behandling. Korrekt påføring (se pkt. 9) vil hindre slikking på påføringsstedet.

I sjeldne tilfeller kan det forekomme reaksjoner som forbigående kløe, rødhet i huden, hårtap eller hudbetennelse på påføringsstedet. Disse effektene vil vanligvis forsvinne uten behandling.

Påføring av veterinærpreparatet kan føre til et lokalt, midlertidig oljete utseende på pelsen eller føre til at pelsen ser sammenklumpet ut på påføringsstedet. En tørr, hvit rest kan også observeres. Dette er normalt og vil vanligvis forsvinne i løpet av noen dager etter påføring. Disse endringene har ingen innvirkning på sikkerheten og effekten til veterinærpreparatet.

Frekvensen av bivirkninger er definert i henhold til følgende kriterier:

-Svært vanlige (flere enn 1 av 10 behandlede dyr får bivirkning(er))

-Vanlige (flere enn 1 men færre enn 10 av 100 behandlede dyr)

-Mindre vanlige (flere enn 1 men færre enn 10 av 1000 behandlede dyr)

-Sjeldne (flere enn 1 men færre enn 10 av 10 000 behandlede dyr)

-Svært sjeldne (færre enn 1 av 10 000 behandlede dyr, inkludert isolerte rapporter).

Hvis du legger merke til noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

7. DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER)

Katt.

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG –MÅTE

Til påflekking. Kun til påføring på kattens hud.

Den anbefalte dosen er 25 mg indoksakarb/kg kroppsvekt, ekvivalent til 0,128 ml/kg kroppsvekt. Følgende tabell definerer størrelsen på pipetten som skal brukes i henhold til kattens vekt:

Kattens vekt (kg)

Pipette størrelse som skal brukes

≤ 4

Activyl 100 mg for små katter

> 4

Activyl 200 mg for store katter

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK

En dosepose åpnes og pipetten tas ut.

Steg 1: Katten bør stå for enkel påføring. Hold pipetten loddrett og vendt bort fra ditt ansikt. Knips av toppen på pipetten ved å bøye den bakover.

Steg 2: Skill pelsen slik at huden blir synlig. Plasser pipettespissen mot huden ved skallebasen, hvor katten ikke kan slikke det av. Klem forsiktig på pipetten slik at hele innholdet påføres direkte på huden.

10. TILBAKEHOLDELSESTID

Ikke relevant.

11. SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Dette veterinærpreparatet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fukt.

Bruk ikke etter den utløpsdatoen som er angitt på esken, folien (doseposen) og pipetten etter «EXP». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

12. SPESIELLE ADVARSLER

Spesielle advarsler for hver målart:

Sikkerheten til preparatet er ikke vist for katter yngre enn 8 uker.

Sikkerheten til preparatet er ikke vist for katter som veier mindre enn 0,6 kg.

Spesielle forholdsregler for bruk til dyr:

Sørg for at dosen (pipetten) tilsvarer vekten på katten som skal behandles (se pkt. 8).

Preparatet må kun påføres på hudoverflaten og på intakt hud. Dosen må påføres på et sted hvor katten ikke kan slikke det av. Sørg for at dyr ikke steller hverandre umiddelbart etter behandling. La ikke behandlede dyr komme i kontakt med hverandre før applikasjonsstedet er tørt.

Dette preparatet er kun til påføring på kattens hud. Preparatet skal ikke gis via munnen eller andre administrasjonsveier. Det må utvises forsiktighet slik at preparatet ikke kommer i kontakt med øynene til katten.

Preparatet er aktivt selv etter sjamponering, nedsenkning i vann (svømming, bading) og eksponering for sollys. Behandlede katter må imidlertid ikke tillates å svømme eller bli sjamponert de første 48 timene etter behandling.

Alle katter i husholdningen bør behandles med et passende preparat mot lopper.

En passende behandling av kjæledyrets miljø med ytterligere kjemiske eller fysiske tiltak anbefales.

Spesielle forholdsregler for personen som gir veterinærpreparatet til dyr:

Oppbevar pipettene i originalpakningen til de skal brukes.

Ikke spis, drikk eller røyk mens veterinærpreparatet håndteres.

Doseposen er barnesikker. Oppbevar preparatet i doseposen til det skal brukes, for å hindre at barn kan få direkte kontakt med preparatet. Brukte pipetter skal kastes umiddelbart.

Personer med kjent overfølsomhet for indoksakarb bør unngå kontakt med dette preparatet.

Hos noen personer er det observert lokale og/eller systemiske reaksjoner etter eksponering. For å unngå bivirkninger:

administrér preparatet i et godt ventilert område;

ikke håndter nylig behandlede dyr før applikasjonsstedet er tørt;

barn skal ikke håndtere behandlede dyr på behandlingsdagen, og dyrene må ikke få lov til å sove i sengen til sine eiere, spesielt ikke hos barn;

vask hendene umiddelbart etter bruk, og vask umiddelbart med såpe og vann dersom preparatet kommer i kontakt med huden;

unngå kontakt med øynene da veterinærpreparatet kan føre til moderate øyeirritasjoner. Dersom det likevel skjer, rens sakte og forsiktig med vann.

Dersom det oppstår symptomer, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget.

Dette preparatet er svært brannfarlig. Unngå kontakt med varme, gnister, åpen flamme eller andre antenningskilder.

Drektighet og fertilitet:

Skal ikke brukes til drektige katter eller avlskatter.

Diegiving:

Skal ikke brukes til diegivende katter.

Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon:

Rådfør deg med veterinær om du planlegger å bruke preparatet på katter sammen med andre preparater eller medisinering.

13. SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE

Legemidler må ikke slippes ut med avløpsvann eller husholdningsavfall.

Activyl må ikke komme i kontakt med vann eller vassdrag, da det er farlig for fisk og andre vannlevende organismer.

Spør veterinæren hvordan du skal kvitte deg med legemidler som ikke lenger brukes. Disse tiltakene er med på å beskytte miljøet.

14. DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG

Detaljert informasjon om dette preparatet finnes på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontor http://www.ema.europa.eu/.

15. YTTERLIGERE INFORMASJON

Pappeske med 1, 2 eller 4 doseposer; hver dosepose inneholder én endosepipette.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

For ytterligere opplysninger om dette veterinærpreparatet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaver av markedsføringstillatelse.

België/Belgique/Belgien:

Luxembourg/Luxemburg:

VIRBAC BELGIUM NV,

VIRBAC BELGIUM NV,

Esperantolaan 4,

Esperantolaan 4,

BE-3001 Leuven,

BE-3001 Leuven,

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Република България:

Magyarország:

Ергон-Миланова ЕООД,

VIRBAC,

Р България, гр.София,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

ж.к.Люлин 10, бл.145,

FR-06516 Carros,

ergon-m@mbox.contact.bg

Franciaország,

 

Teл: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Česká republika:

Malta:

VIRBAC,

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

FR-06516 Carros,

Francie,

Franza,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Danmark:

Nederland:

VIRBAC Danmark A/S

VIRBAC NEDERLAND BV,

Profilvej 1

Hermesweg 15,

DK-6000 Kolding

NL-3771 ND-Barneveld,

Tlf: + 45 7552 1244

Tel: + 31 (0) 342 427 127

Deutschland:

Norge:

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH,

VIRBAC,

Rögen 20,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

DE-22843 Bad Oldesloe,

FR-06516 Carros,

Tel: + 49 (4531) 805 111

Frankrike,

 

Tlf: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Eesti:

Österreich:

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC Österreich GmbH,

Pärnasalu 31,

Hildebrandgasse 27,

EE-76505 Saue/Harjumaa,

A-1180 Wien,

Tel: + 372 6 709 006

Tel: + 43 (0) 1 21 834 260

Ελλάδα:

Polska:

VIRBAC HELLAS A.E.,

VIRBAC SP. Z O.O.,

13th Klm National Road Athens-Lamia,

Ul. Pulawska 314,

EL-144 52 Metamorfosi,

PL-02 819 Warszawa,

Athens – GREECE,

Tel.: + 48 22 855 40 46

Τηλ: + 30 210 6219520,

 

E-mail: info@virbac.gr

 

España:

Portugal:

VIRBAC ESPAÑA S.A.,

VIRBAC DE PORTUGAL,

Angel Guimerá 179-181,

LABORATÓRIOS LDA,

ES- 08950 Esplugues de Llobregat,

R.do Centro Empresarial,

infocliente@virbac.es

Ed13-Piso 1- Esc.3,

 

Quinta da Beloura,

 

PT-2710-693 Sintra,

 

Tel: + 351 219 245 020

France:

România:

VIRBAC France,

VIRBAC,

13ème rue – L.I.D. – BP 27,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06517 Carros,

FR-06516 Carros,

service-conso@virbac.fr

Franţa,

 

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ireland:

Slovenija:

VIRBAC Ltd

VIRBAC,

Suffolk IP30 9 UP – UK,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

Tel: + 44 (0) 1359 243243

FR-06516 Carros,

 

Francija,

 

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ísland:

Slovenská republika:

VIRBAC,

VIRBAC,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

FR-06516 Carros,

Frakkland,

Francúzsko,

Sími: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Italia:

Suomi/Finland:

VIRBAC SRL,

VIRBAC,

Via Ettore Bugatti, 15,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

IT-20142 Milano,

FR-06516 Carros,

Tel: + 39 02 40 92 47 1

Ranska/Frankrike,

 

Puh/Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Κύπρος:

Sverige:

VIRBAC HELLAS A.E.,

VIRBAC,

13th Klm National Road Athens-Lamia,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

EL-144 52 Metamorfosi,

FR-06516 Carros,

Athens – GREECE,

Frankrike,

Τηλ: + 30 210 6219520,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

E-mail: info@virbac.gr

 

Latvija:

United Kingdom:

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC Ltd,

Pärnasalu 31,

Suffolk IP30 9 UP – UK,

76505 Saue/Harjumaa,

Tel: + 44 (0) 1359 243243

Igaunija,

 

Tel: + 372 6 709 006

 

Lietuva:

Hrvatska:

OÜ ZOOVETVARU,

VIRBAC,

Pärnasalu 31,

1ère avenue 2065 m – L.I.D.,

76505 Saue/Harjumaa,

FR-06516 Carros,

Estija,

Francuska,

Tel: + 372 6 709 006

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Kommentarer