Advocate (imidacloprid / moxidectin) – Preparatomtale - QP54AB52

Updated on site: 08-Feb-2018

Medikamentets navn: Advocate
ATC: QP54AB52
Stoff: imidacloprid / moxidectin
Produsent: Bayer Animal Health GmbH

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Advocate 40 mg + 4 mg påflekkingsvæske, oppløsning til små katter og ildere Advocate 80 mg + 8 mg påflekkingsvæske, oppløsning til store katter

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Virkestoffer:

Advocate til katter inneholder 100 mg/ml imidakloprid og 10 mg/ml moksidektin.

Hver endose (pipette) gir:

 

Endose

Imidakloprid

Moksidektin

 

 

 

 

Advocate til små katter (4 kg) og

0,4 ml

40 mg

4 mg

ildere

 

 

 

Advocate til store katter (>4-8 kg)

0,8 ml

80 mg

8 mg

Hjelpestoffer:

Benzylalkohol

Butylhydroksytoluen 1 mg/ml (E 321, som antioksidant)

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Påflekkingsvæske, oppløsning

Klar gul til brunlig oppløsning.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Dyrearter som preparatet er beregnet til (målarter)

Katt

Ilder

4.2Indikasjoner, med angivelse av målarter

Til katter som lider av, eller kan utsettes for, blandingsinfeksjoner av parasitter:

behandling og forebyggelse av loppeangrep (Ctenocephalides felis),

behandling av øremidd (Otodectes cynotis),

behandling av skabb (Notoedres cati),

forebyggelse av sykdom forårsaket av hjerteorm (L3 og L4 larver av Dirofilaria immitis),

behandling av infeksjoner med gastrointestinale nematoder (L4 larver, ikke fullt utviklede voksne og voksne stadier av Toxocara cati og Ancylostoma tubaeforme).

Produktet kan brukes som del av en behandlingsstrategi for loppeallergi dermatitt (FAD).

Til ildere som lider av, eller kan utsettes for, blandingsinfeksjoner av parasitter:

behandling og forebyggelse av loppeangrep (Ctenocephalides felis),

forebyggelse av sykdom forårsaket av hjerteorm (L3 og L4 larver av Dirofilaria immitis).

4.3Kontraindikasjoner

Skal ikke brukes til kattunger yngre enn 9 uker.

Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for virkestoffet eller noen av hjelpestoffene.

Ildere: Bruk ikke Advocate til store katter (0,8 ml) eller Advocate til hunder (alle vektklasser).

Til hunder må det tilsvarende produktet ”Advocate til hund”, som inneholder 100 mg/ml imidakloprid og 25 mg/ml moksidektin, benyttes.

Skal ikke brukes til kanarifugler.

4.4Spesielle advarsler for hver enkelt målart

Se pkt. 4.5.

Preparatets effekt er ikke testet hos ildere som veier over 2 kg, og varigheten av effekten kan derfor være redusert hos disse dyrene.

Det er lite sannsynlig at kortvarig kontakt med vann ved en eller to anledninger mellom månedlige behandlinger, vil redusere effekten av produktet. Hyppig sjamponering eller nedsenking av dyret i vann etter behandling kan imidlertid nedsette effekten av produktet.

Gjentatt og hyppig bruk av samme anthelmintikum kan medføre at parasitter utvikler resistens mot den anthelmintikaklassen virkestoffet tilhører. Bruk av dette produktet bør derfor baseres på en vurdering av hvert enkelt tilfelle og på lokal epidemiologisk informasjon om mottakeligheten til målartene for å begrense fremtidig seleksjon for resistens.

Bruk av produktet bør baseres på en diagnose som bekrefter blandingsinfeksjon (eller risiko for infeksjon, der forebyggelse er relevant) (se også pkt. 4.2 og 4.9).

4.5Særlige forholdsregler

Særlige forholdsregler ved bruk hos dyr

Behandling av katter som veier mindre enn 1 kg og ildere som veier mindre enn 0,8 kg bør baseres på en nytte/risikovurdering.

Det er begrenset erfaring med produktet hos syke og svekkede dyr, produktet skal derfor bare brukes til disse dyrene etter en nytte/risikovurdering.

Forsiktighet bør utvises for å unngå at pipetteinnholdet eller påført dose kommer i kontakt med øyne eller munn hos resipient og/eller andre dyr. Ikke la dyr som nylig er behandlet få slikke hverandre. Oralt inntak bør unngås hos collie eller Old English Sheepdog og beslektede raser eller krysningsraser.

Det anbefales at katter og ildere som bor i, eller reiser til land der det er endemisk hjerteorm, behandles månedlig med produktet for å beskytte dem mot hjerteorm.

Nøyaktighet ved diagnostisering av hjerteorminfeksjon er begrenset. Det anbefales derfor å kontrollere hjerteormstatus hos alle katter og ildere over seks måneder, før profylaktisk behandling igangsettes, fordi bruk av produktet hos katter eller ildere som har voksen hjerteorm kan forårsake alvorlige bivirkninger, inkludert død. Hvis infeksjon med voksen hjerteorm er diagnostisert, skal infeksjonen behandles i samsvar med gjeldende vitenskapelige anbefalinger.

Enkelte katter kan få alvorlige infestasjoner med Notoedres cati. I disse alvorlige tilfellene er samtidig støttende behandling nødvendig, da behandling med produktet alene ikke alltid vil være tilstrekkelig for å forhindre at dyret dør.

Imidakloprid er toksisk for fugler, spesielt kanarifugler.

Særlige forholdsregler for personer som gir veterinærpreparatet til dyr

Unngå kontakt med hud, øyne og munn. Ikke spis, drikk eller røyk under påføring. Vask hender grundig etter bruk.

Ikke klapp eller børst dyret før applikasjonsstedet er tørket. Vask straks av søl på hud med såpe og vann.

Personer med kjent hypersensitivitet overfor benzylalkohol, imidakloprid eller moksidektin bør håndtere preparatet med forsiktighet. I svært sjeldne tilfeller kan produktet forårsake overfølsomhet i huden eller forbigående hudreaksjoner (f.eks. nummenhet, irritasjon eller brennende/prikkende følelse).

I svært sjeldne tilfeller kan preparatet gi luftveisirritasjon hos følsomme individer. Hvis produktet ved et uhell kommer i øynene, skal de skylles grundig med vann.

Hvis hud- eller øyesymptomer vedvarer eller ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten.

Løsemidlet i Advocate kan gi flekker eller skade på visse materialer, inkludert lær, tøy, plastikk og blanke overflater. La applikasjonsstedet tørke før kontakt med slike stoffer.

4.6Bivirkninger (frekvens og alvorlighetsgrad)

Bruk av produktet hos katt kan forårsake forbigående pruritus. I sjeldne tilfeller kan fet pels, erytema og oppkast forekomme. Disse symptomene forsvinner uten ytterligere behandling. Produktet kan i sjeldne tilfeller forårsake lokale overfølsomhetsreaksjoner. Hvis dyret slikker påføringsstedet etter behandling, kan det i svært sjeldne tilfeller ses nevrologiske tegn (de fleste forbigående) (se pkt. 4.10).

Produktet smaker bittert. Spyttsekresjon kan forekomme enkelte ganger hvis dyret slikker påføringsstedet umiddelbart etter behandling. Dette er ikke et tegn på forgiftning og forsvinner etter noen minutter uten behandling. Korrekt påføring reduserer muligheten for dyret til å slikke påføringsstedet.

Produktet kan i svært sjeldne tilfeller gi en reaksjon på applikasjonsstedet som fører til forbigående adferdsendringer slik som søvnighet, agitasjon og nedsatt appetitt.

Frekvensen av bivirkninger er definert i henhold til følgende konvensjon:

-Svært vanlige (flere enn 1 av 10 dyr får bivirkning(er) i løpet av en behandling)

-Vanlige (flere enn 1 men færre enn 10 av 100 dyr)

-Mindre vanlige (flere enn 1 men færre enn 10 av 1000 dyr)

-Sjeldne (flere enn 1 men færre enn 10 av 10 000 dyr)

-Svært sjeldne (færre enn 1 av 10 000 dyr, inkludert isolerte rapporter).

4.7Bruk under drektighet, diegiving eller egglegging

Veterinærpreparatets sikkerhet ved bruk under drektighet og diegiving er ikke klarlagt. Laboratoriestudier i rotte og kanin med imidakloprid eller moksidektin har ikke vist tegn på teratogen, føtotoksisk eller maternotoksisk effekt.

Skal bare brukes i samsvar med nytte/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær.

4.8Interaksjoner med andre legemidler og andre former for interaksjoner

Under behandling med Advocate må det ikke brukes andre antiparasittære midler av typen makrosykliske laktoner.

Det er ikke sett interaksjoner med Advocate og veterinærprodukter som brukes rutinemessig, eller ved medisinske eller kirurgiske prosedyrer.

4.9Dosering og tilførselsvei

Doseringsskjema for katter:

Anbefalte minstedoser er 10 mg/kg kroppsvekt imidakloprid og 1,0 mg/kg kroppsvekt moksidektin, tilsvarende 0,1 ml/kg kroppsvekt Advocate til katt.

Behandlingsregimet skal baseres på veterinærens individuelle diagnose, og den lokale epidemologiske situasjonen.

Katt

Pipettestørrelse som skal

Volum

Imidakloprid

Moksidektin

[kg

benyttes

[ml]

[mg/kg

[mg/kg

kroppsvekt]

 

 

kroppsvekt]

kroppsvekt]

4 kg

Advocate til små katter

0,4

minimum 10

minimum 1

> 4–8 kg

Advocate til store katter

0,8

10–20

1–2

> 8 kg

den passende kombinasjon av pipetter

 

Loppebehandling og forebyggelse (Ctenocephalides felis)

En behandling forebygger loppeangrep i 4 uker. Pupper som finnes i omgivelsene kan fortsatt utvikles i løpet av 6 uker eller senere etter igangsatt behandling, avhengig av klimatiske forhold. Det kan derfor være nødvendig å kombinere Advocate behandling med miljømessig behandling for å bryte loppenes livssyklus i omgivelsene. Dette kan gi en hurtigere reduksjon av hjemlig loppepopulasjon. Produktet bør påføres med månedlige intervaller når det brukes som del av en behandlingsstrategi for loppeallergidermatitt.

Behandling av øremidd (Otodectes cynotis)

En enkeltdose av produktet administreres. Det anbefales en kontroll hos veterinær etter 30 dager, da enkelte dyr kan behøve en behandling til. Skal ikke påføres direkte i øregangen.

Behandling av skabb (Notoedres cati)

En enkeltdose av produktet administreres.

Forebyggelse av hjerteorm (Dirofilaria immitis)

Katter i områder der hjerteorm er endemisk, eller som har reist i endemiske områder, kan være infisert med voksne hjerteorm. Før behandling med Advocate, bør en derfor overveie rådet som gis i pkt. 4.5.

For å forebygge mot hjerteormssykdom, må produktet påføres med regelmessige månedlige intervaller på den tiden av året det forekommer mygg (mellomverten som er bærer av og overfører hjerteormlarven). Produktet kan administreres i løpet av hele året eller minst en måned før mygg kan forventes. Behandlingen bør fortsette med regelmessige månedlige intervaller inntil 1 måned etter at myggen er borte. Det anbefales å sette opp en rutine med administrering av produktet på samme dag eller dato hver måned. Når en erstatter et annet forebyggende produkt mot hjerteorm i et forebyggende program, skal den første behandlingen med Advocate gis i løpet av en måned etter den siste dosen av den tidligere medisineringen.

I ikke-endemiske områder skulle det ikke være noen risiko for at katter har hjerteorm. De kan derfor behandles uten spesielle hensyn.

Spolorm og, hakeorm- behandling (Toxocara cati og Ancylostoma tubaeforme)

I områder der hjerteorm er endemisk, kan månedlig behandling signifikant redusere risikoen for reinfeksjon av de respektive spolorm og hakeorm. I ikke-endemiske områder for hjerteorm, kan produktet brukes som del av et sesongmessig forebyggende program mot lopper og gastrointestinale nematoder.

Doseringsskjema for ildere:

En pipette med Advocate påflekkingsvæske, oppløsning til små katter (0,4 ml), bør gis per dyr. Den anbefalte dosen må ikke overskrides.

Behandlingsregimet skal baseres på den lokale epidemilogiske situasjonen.

Loppebehandling og forebyggelse (Ctenocephalides felis)

Én behandling forebygger loppeangrep i 3 uker. Ved sterkt smittepress kan det være nødvendig å gjenta administreringen etter 2 uker.

Forebyggelse av hjerteorm (Dirofilaria immitis)

Ildere i områder der hjerteorm er endemisk, eller ildere som har reist i endemiske områder, kan være infisert med voksne hjerteorm. Før behandling med Advocate, bør derfor rådet som gis i pkt.4.5 overveies.

For å forebygge sykdom forårsaket av hjerteorm, må preparatet påføres med regelmessige månedlige intervaller på den tiden av året det forekommer mygg (mellomverten som er bærer av og overfører hjerteormlarven). Preparatet kan administreres i løpet av hele året eller minst én måned før mygg kan forventes. Behandlingen bør fortsette med regelmessige månedlige intervaller inntil én måned etter at myggen er borte.

I ikke-endemiske områder burde det ikke være noen risiko for at ildere har hjerteorm. De kan derfor behandles uten spesielle hensyn.

Bruksanvisning

Kun til utvortes bruk.

Ta en pipette ut av pakningen. Hold pipetten opp, vri og løft av hetten. Snu hetten og bruk denne til å vri og fjerne pipetteforseglingen, som vist.

Skill hårene på dyrets nakke ved skallebasis til huden er synlig. Sett pipettespissen på huden og press hardt flere ganger for å tømme innholdet direkte på huden. Påføring ved skallebasis vil minske dyrets mulighet til å slikke i seg produktet. Skal bare påføres på skadefri hud.

4.10 Overdosering (symptomer, førstehjelp, antidoter), om nødvendig

Inntil 10 ganger anbefalt dose ble tolerert hos katt uten tegn til bivirkninger eller uønskede kliniske tegn.

Produktet ble administrert til kattunger med inntil 5 ganger anbefalt dose annenhver uke ved 6 behandlinger, uten alvorlige sikkerhetsproblemer. Forbigående mydriase, spyttsekresjon, oppkast og forbigående hurtig åndedrett ble observert.

Etter uforvarende oralt inntak eller overdosering kan det i svært sjeldne tilfeller oppstå nevrologiske tegn (de fleste forbigående) som ataksi, utbredt skjelving, okulære symptomer (utvidede pupiller, nedsatt pupillrefleks, nystagmus), unormal respirasjon, spyttsekresjon og oppkast.

Preparatet ble administrert til ildere med inntil 5 ganger anbefalt dose annenhver uke ved 4 behandlinger, men det ble ikke sett tegn til bivirkninger eller uønskede kliniske tegn.

I tilfeller med uforvarende oralt inntak, bør det gis symptomatisk behandling. Det er ingen kjent spesifikk antidot. Bruk av aktivt kull kan være hensiktsmessig.

4.11 Tilbakeholdelsestid(er)

Ikke relevant.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

Farmakoterapeutisk gruppe: Antiparasittære midler, insekticider og repellerende midler, makrosykliske laktoner, milbemyciner.

ATCvet-kode: QP54AB52.

5.1Farmakodynamiske egenskaper

Imidakloprid, 1-(6-kloro-3-pyridylmetyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylidenamin, er et ektoparasittisid som tilhører substansgruppen kloronicotinyl. Kjemisk beskrives det mer konsist som et kloronicotinyl nitroguanidin. Imidakloprid er virksomt mot loppelarver og voksne lopper. Larvestadier av loppe i kjæledyrets omgivelser drepes etter kontakt med et kjæledyr behandlet med produktet. Imidakloprid har en høy affinitet til de nikotinerge acetylkolinreseptorene i den postsynaptiske delen av loppens sentralnervesystem (CNS). Den påfølgende hemming av kolinerg overføring hos insekter resulterer i paralyse og død. På grunn av den svake graden av interaksjon med pattedyrs nikotinerge reseptorer og den postulerte dårlige overgang gjennom blod/hjerne barrieren hos pattedyr, har det praktisk talt ingen effekt på pattedyrs CNS. Imidakloprid har minimal farmakologisk aktivitet hos pattedyr.

Moksidektin, 23-(O-metyloxim)-F28249 alfa, er et annen generasjons makrosyklisk lakton i milbemycin-gruppen. Det er et antiparasittmiddel, med virkning mot et bredt spekter av interne og eksterne parasitter. Moksidektin har effekt på larvestadier (L3, L4) av Dirofilaria immitis. Det har også effekt mot gastrointestinale nematoder. Moksidektin interagerer med GABA (gammaaminosmørsyre) og glutamatrettede kloridkanaler. Dette fører til åpning av kloridkanalene på den postsynaptiske overgang, innstrømming av kloridioner og forårsaker en irreversibel hviletilstand. Dette resulterer i stiv paralyse av angrepne parasitter, etterfulgt av deres død og/eller utstøtning.

5.2Farmakokinetiske opplysninger

Etter lokal administrering av produktet, fordeles imidakloprid hurtig over dyrets hud i løpet av én dag etter påføring. Det kan gjenfinnes på kroppsflaten gjennom hele behandlingsperioden. Moksidektin absorberes fra huden, maksimale plasmakonsentrasjoner oppnås ca. 1 til 2 dager etter behandling hos katt. Etter absorpsjon fra huden, fordeles moksidektin systemisk og elimineres langsomt fra plasma, som fastslått ved målbare plasmakonsentrasjoner av moksidektin gjennom hele behandlingsintervallet på én måned.

Miljøegenskaper

Se pkt. 6.6.

6.FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1Liste over hjelpestoffer

Benzylalkohol

Butylhydroksytoluen

Propylenkarbonat

6.2Uforlikeligheter

Ingen kjente.

6.3Holdbarhet

Holdbarhet for veterinærpreparatet i uåpnet salgspakning: 3 år.

6.4Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares ved høyst 30 o C .

6.5Indre emballasje, type og sammensetning

Beholder materiale

Hvit polypropylen endose pipette med skruhette

Pakningsstørrelser

0,4 ml og 0,8 ml pr. pipette

 

Blisterpakninger med 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21 eller

 

42 endose pipetter

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

6.6 Særlige forholdsregler for deponering av ubrukt veterinærpreparat eller av avfallsmaterialer fra bruken av slike preparater

Vann og vassdrag må ikke kontamineres med Advocate, da preparatet kan være skadelig for fisk og andre vannlevende organismer.

Ubrukt legemiddel, legemiddelrester og emballasje skal avhendes i overensstemmelse med lokale krav.

7.INNEHAVER AV MARKEDFØRINGSTILLATELSE

Bayer Animal Health GmbH

51368 Leverkusen

TYSKLAND

8.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(NUMRE)

EU/2/03/039/001 – 004, EU/2/03/039/013 – 014, EU/2/03/039/019 – 022,

EU/2/03/039/031 – 038

9.DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE/SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 02/04/2003.

Dato for siste fornyelse: 14/01/2013.

10.OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette veterinærpreparatet finnes på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (http://www.ema.europa.eu/).

FORBUD MOT SALG, UTLEVERING OG/ELLER BRUK

Ikke relevant.

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Advocate 40 mg + 10 mg påflekkingsvæske, oppløsning til små hunder Advocate 100 mg + 25 mg påflekkingsvæske, oppløsning til middels store hunder Advocate 250 mg + 62,5 mg påflekkingsvæske, oppløsning til store hunder Advocate 400 mg + 100 mg påflekkingsvæske, oppløsning til ekstra store hunder

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Virkestoffer:

Advocate til hunder inneholder 100 mg/ml imidakloprid og 25 mg/ml moksidektin.

Hver endose (pipette) gir:

 

Endose

Imidakloprid

Moksidektin

 

 

 

 

Advocate til små hunder (4 kg)

0,4 ml

40 mg

10 mg

Advocate til middels store hunder (>4-10 kg)

1,0 ml

100 mg

25 mg

Advocate til store hunder (>10-25 kg)

2,5 ml

250 mg

62,5 mg

Advocate til ekstra store hunder (>25-40 kg)

4,0 ml

400 mg

100 mg

Hjelpestoffer:

Benzylalkohol

Butylhydroksytoluen 1 mg/ml (E 321, som antioksidant)

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3. LEGEMIDDELFORM

Påflekkingsvæske, oppløsning

Klar gul til brunlig oppløsning.

4. KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1 Dyrearter som preparatet er beregnet til (målarter)

Hund

4.2 Indikasjoner, med angivelse av målarter

Til hunder som lider av, eller kan utsettes for, blandingsinfeksjoner av parasitter:

behandling og forebyggelse av loppeangrep (Ctenocephalides felis),

behandling av pelslus (Trichodectes canis),

behandling av øremidd (Otodectes cynotis), skabb (forårsaket av Sarcoptes scabiei var. canis), demodikose (forårsaket av Demodex canis),

forebyggelse av sykdom forårsaket av hjerteorm (L3 og L4 larver av Dirofilaria immitis),

behandling av mikrofilarier (Dirofilaria immitis) i blodet,

behandling av kutan dirofilariose (voksne stadier av Dirofilaria repens),

forebyggelse av kutan dirofilariose (L3 larver av Dirofilaria repens),

reduksjon av mikrofilarier (Dirofilaria repens) i blodet,

forebyggelse av angiostrongylose (L4 larver og ikke fullt utviklede voksne stadier av

Angiostrongylus vasorum),

behandling av Angiostrongylus vasorum og Crenosoma vulpis,

forebyggelse av infeksjon forårsaket av Spirocerca lupi,

behandling av infeksjoner med gastrointestinale nematoder (L4 larver, ikke fullt utviklede voksne og voksne stadier av Toxocara canis, Ancylostoma caninum og Uncinaria stenocephala, voksne Toxocara leonina og Trichuris vulpis).

Produktet kan brukes som del av en behandlingsstrategi for loppeallergidermatitt (FAD).

4.3 Kontraindikasjoner

Skal ikke brukes til valper yngre enn 7 uker.

Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for virkestoffet eller noen av hjelpestoffene.

Skal ikke brukes til hunder med hjerteormsykdom (D. immitis) klasse 4, da sikkerheten for produktet ikke er evaluert hos denne dyregruppen.

Til katter må det tilsvarende produktet ”Advocate til katter” (0,4 eller 0,8 ml), som inneholder 100 mg/ml imidakloprid og 10 mg/ml moksidektin, benyttes.

Ildere: Bruk ikke Advocate til hunder. Kun ”Advocate til små katter og ildere” (0,4 ml) skal brukes.

Skal ikke brukes til kanarifugler.

4.4 Spesielle advarsler for hver enkelt målart

Se pkt. 4.5.

Det er lite sannsynlig at kortvarig kontakt med vann ved en eller to anledninger mellom månedlige behandlinger, vil redusere effekten av produktet. Hyppig sjamponering eller nedsenking av dyret i vann etter behandling kan imidlertid nedsette effekten av produktet.

Gjentatt og hyppig bruk av samme anthelmintikum kan medføre at parasitter utvikler resistens mot den anthelmintikaklassen virkestoffet tilhører. Bruk av dette produktet bør derfor baseres på en vurdering av hvert enkelt tilfelle og på lokal epidemiologisk informasjon om mottakeligheten til målartene for å begrense fremtidig seleksjon for resistens.

Bruk av produktet bør baseres på en diagnose som bekrefter blandingsinfeksjon (eller risiko for infeksjon, der forebyggelse er relevant) (se også pkt. 4.2 og 4.9).

Effekt mot voksne Dirofilaria repens er ikke testet under feltforhold.

4.5 Særlige forholdsregler

Særlige forholdsregler ved bruk hos dyr

Behandling av dyr som veier mindre enn 1 kg bør baseres på en nytte/risikovurdering.

Det er begrenset erfaring med produktet hos syke og svekkede dyr, produktet skal derfor bare brukes til disse dyrene etter en nytte/risikovurdering.

Forsiktighet bør utvises for å unngå at pipetteinnholdet eller påført dose kommer i kontakt med øyne eller munn hos resipient og/eller andre dyr. Ikke la dyr som nylig er behandlet få slikke hverandre. Når produktet er påført på 3-4 steder (se pkt. 4.9), bør det passes godt på at dyret ikke får slikke påføringsstedene.

Dette produktet inneholder moksidektin (et makrosyklisk lakton), derfor skal det utvises spesiell aktsomhet hos collie eller Old English Sheepdog og beslektede raser eller krysningsraser. Dette også med hensyn til riktig administrering som beskrevet i pkt. 4.9; spesielt bør oralt inntak hos resipient og/eller andre dyr i nærheten unngås.

Advocate bør ikke få komme i kontakt med vannkilder da det kan være skadelig for vannlevende organismer: Moksidektin er svært giftig for vannlevende organismer. Hunder bør ikke få bade i vannkilder i de første 4 dagene etter behandling.

Sikkerheten for produktet er kun evaluert hos hunder med hjerteormsykdom (D. immitis) klassifisert som klasse 1 eller 2 i laboratoriestudier, og hos noen få hunder i klasse 3 i en feltstudie. Bruk hos hunder med tydelige eller alvorlige symptomer på sykdommen bør derfor baseres på en nøye nytte/risikovurdering av behandlende veterinær.

Selv om eksperimentelle studier av overdosering har vist at produktet er sikkert å administrere til dyr infisert med voksne hjerteorm, har det ikke terapeutisk effekt mot voksne Dirofilaria immitis. Det anbefales derfor at alle hunder fra 6 måneder eller eldre, som bor i land der hjerteorm er endemisk, bør testes for foreliggende infeksjoner med voksen hjerteorm før det startes behandling med produktet. Basert på veterinærens vurdering bør infiserte hunder behandles med et legemiddel mot voksne hjerteorm. Sikkerheten av Advocate er ikke evaluert ved administrering på samme dag som et legemiddel mot voksne hjerteorm.

Imidakloprid er toksisk for fugler, spesielt kanarifugler.

Særlige forholdsregler for personer som gir veterinærpreparatet til dyr

Unngå kontakt med hud, øyne og munn. Ikke spis, drikk eller røyk under påføring. Vask hender grundig etter bruk.

Ikke klapp eller børst dyret før applikasjonsstedet er tørket. Vask straks av søl på hud med såpe og vann.

Personer med kjent hypersensitivitet overfor benzylalkohol, imidakloprid eller moksidektin bør håndtere preparatet med forsiktighet. I svært sjeldne tilfeller kan produktet forårsake overfølsomhet i huden eller forbigående hudreaksjoner (f.eks. nummenhet, irritasjon eller brennende/prikkende følelse).

I svært sjeldne tilfeller kan preparatet gi luftveisirritasjon hos følsomme individer. Hvis produktet ved et uhell kommer i øynene, skal de skylles grundig med vann.

Hvis hud eller øyesymptomer vedvarer eller ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten.

Løsemidlet i Advocate kan gi flekker eller skade på visse materialer, inkludert lær, tøy, plastikk og blanke overflater. La applikasjonsstedet tørke før kontakt med slike stoffer.

4.6 Bivirkninger (frekvens og alvorlighetsgrad)

Bruk av produktet hos hund kan forårsake forbigående pruritus. I sjeldne tilfeller kan fett hår, erytema og oppkast forekomme. Disse symptomene forsvinner uten ytterligere behandling. Produktet kan i sjeldne tilfeller forårsake lokale overfølsomhetsreaksjoner. Hvis dyret slikker påføringsstedet etter behandling, kan det i svært sjeldne tilfeller ses nevrologiske tegn (de fleste forbigående) (se også pkt. 4.10).

Produktet smaker bittert. Spyttsekresjon kan forekomme enkelte ganger hvis dyret slikker påføringsstedet umiddelbart etter behandling. Dette er ikke et tegn på forgiftning og forsvinner etter noen minutter uten behandling. Korrekt påføring reduserer muligheten for dyret til å slikke påføringsstedet.

Produktet kan i svært sjeldne tilfeller gi en reaksjon på applikasjonsstedet som fører til forbigående adferdsendringer slik som søvnighet, agitasjon og nedsatt appetitt.

En feltstudie har vist at hunder med hjerteormsykdom forårsaket av D. immitis og mikrofilaremi har en risiko for alvorlige respirasjonssymptomer (hoste, takypné og dyspné) som kan kreve rask behandling av veterinær. I studien var disse reaksjonene vanlige (sett hos 2 av 106 behandlede hunder).

Gastrointestinale symptomer (oppkast, diaré, manglende appetitt) og letargi er også mulige bivirkninger etter behandling av slike hunder.

Frekvensen av bivirkninger er definert i henhold til følgende konvensjon:

-Svært vanlige (flere enn 1 av 10 dyr får bivirkning(er) i løpet av en behandling)

-Vanlige (flere enn 1 men færre enn 10 av 100 dyr)

-Mindre vanlige (flere enn 1 men færre enn 10 av 1000 dyr)

-Sjeldne (flere enn 1 men færre enn 10 av 10 000 dyr)

-Svært sjeldne (færre enn 1 av 10 000 dyr, inkludert isolerte rapporter).

4.7 Bruk under drektighet, diegiving eller egglegging

Veterinærpreparatets sikkerhet ved bruk under drektighet og diegiving er ikke klarlagt. Laboratoriestudier i rotte og kanin med imidakloprid eller moksidektin har ikke vist tegn på teratogen, føtotoksisk eller maternotoksisk effekt.

Skal bare brukes i samsvar med nytte/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær.

4.8 Interaksjoner med andre legemidler og andre former for interaksjoner

Under behandling med Advocate må det ikke brukes andre antiparasittære midler av typen makrosykliske laktoner.

Det er ikke sett interaksjoner med Advocate og veterinærprodukter som brukes rutinemessig, eller ved medisinske eller kirurgiske prosedyrer.

Sikkerheten av Advocate ved administrering på samme dag som et legemiddel mot voksne hjerteorm er ikke evaluert.

4.9 Dosering og tilførselsvei

Doseringsskjema:

Anbefalte minstedoser er 10 mg/kg kroppsvekt imidakloprid og 2,5 mg/kg kroppsvekt moksidektin, tilsvarende 0,1 ml/kg kroppsvekt Advocate til hund.

Behandlingsregimet skal baseres på veterinærens individuelle diagnose, og den lokale epidemologiske situasjonen.

Hundens

Pipettestørrelse som skal

Volum

Imidakloprid

Moksidektin

vekt

benyttes

[ml]

[mg/kg

[mg/kg

[kg]

 

 

kroppsvekt]

kroppsvekt]

≤ 4 kg

Advocate til små hunder

0,4

minimum 10

minimum 2,5

> 4–10 kg

Advocate til middels store

1,0

10–25

2,5–6,25

 

hunder

 

 

 

> 10–25 kg

Advocate til store hunder

2,5

10–25

2,5–6,25

> 25–40 kg

Advocate til ekstra store hunder

4,0

10–16

2,5–4

> 40 kg

den passende

kombinasjon av pipetter

 

Loppebehandling og forebyggelse (Ctenocephalides felis)

En behandling forebygger loppeangrep i 4 uker. Pupper som finnes i omgivelsene kan fortsatt utvikles i løpet av 6 uker eller senere etter igangsatt behandling, avhengig av klimatiske forhold. Det kan derfor være nødvendig å kombinere Advocate behandling med miljømessig behandling for å bryte loppenes livssyklus i omgivelsene. Dette kan gi en hurtigere reduksjon av hjemlig loppepopulasjon. Produktet bør påføres med månedlige intervaller når det brukes som del av en behandlingsstrategi for loppeallergidermatitt.

Behandling av pelslus (Trichodectes canis)

En enkeltdose påføres. Det anbefales en ny undersøkelse av veterinær 30 dager etter behandling, da noen dyr kan trenge en 2. behandling.

Behandling av øremidd (Otodectes cynotis)

En enkeltdose av produktet administreres. Ytre øregang bør renses forsiktig for løse partikler ved hver behandling. Det anbefales en kontroll hos veterinær etter 30 dager, da enkelte dyr kan behøve en behandling til. Skal ikke påføres direkte i øregangen.

Behandling av skabb (forårsaket av Sarcoptes scabiei var. canis)

En enkeltdose administreres to ganger med 4 ukers mellomrom.

Behandling av demodikose (forårsaket av Demodex canis)

Administrering av en enkeltdose hver 4. uke i 2-4 måneder er effektivt mot Demodex canis og gir markert forbedring av kliniske tegn, spesielt i milde til moderate tilfeller. Spesielt alvorlige tilfeller kan kreve forlenget og hyppigere behandling. For å oppnå best mulig respons i disse sjeldne tilfellene kan veterinæren etter skjønn påføre Advocate én gang per uke over en lengre periode. I alle tilfeller er det viktig at behandlingen fortsetter inntil hudskrapingsprøvene er negative i minst to påfølgende måneder. Behandling bør avbrytes hos hunder som ikke viser bedring eller ikke responderer med hensyn til antall midd etter to måneders behandling. Alternativ behandling bør administreres. Søk råd hos veterinær.

Fordi demodikose er en multifaktoriell sykdom, bør det også foretas passende behandling av eventuelle underliggende sykdommer der dette er mulig.

Forebyggelse av sykdom forårsaket av hjerteorm (D. immitis) og kutan dirofilariose (D. repens)

Hunder i områder der hjerteorm er endemisk, eller de som har reist i endemiske områder, kan være infisert med voksne hjerteorm. Før behandling med Advocate, bør en derfor overveie rådet som gis i pkt. 4.5.

For å forebygge mot hjerteormssykdom og kutan dirofilariose, må produktet påføres med regelmessige månedlige intervaller på den tiden av året det forekommer mygg (mellomverten som er bærer av og overfører larvene D. immitis og D. repens). Produktet kan administreres i løpet av hele året eller minst en måned før mygg kan forventes. Behandlingen bør fortsette med regelmessige månedlige intervaller inntil 1 måned etter at myggen er borte. Det anbefales å sette opp en rutine med administrering av produktet på samme dag eller dato hver måned. Når en erstatter et annet forebyggende produkt mot hjerteorm i et forebyggende program, skal den første behandlingen med Advocate gis i løpet av en måned etter den siste dosen av den tidligere medisineringen.

I ikke-endemiske områder skulle det ikke være noen risiko for at hunder har hjerteorm. De kan derfor behandles uten spesielle hensyn.

Behandling av mikrofilarier (D. immitis)

Advocate administreres månedlig i to påfølgende måneder.

Behandling av kutan dirofilariose (voksne stadier av Dirofilaria repens)

Advocate administreres månedlig i seks påfølgende måneder.

Reduksjon av mikrofilarier (D. repens)

Produktet administreres månedlig i fire påfølgende måneder.

Behandling og forebyggelse av Angiostrongylus vasorum

En enkeltdose påføres. Det anbefales en ny undersøkelse av veterinær 30 dager etter behandling, da noen dyr kan trenge en 2. behandling.

I endemiske områder vil månedlig påføring forebygge angiostrongylose og uttalt infeksjon med

Angiostrongylus vasorum.

Behandling av Crenosoma vulpis

Én enkeltdose administreres.

Forebyggelse av Spirocerca lupi

Produktet administreres månedlig.

Spol-, hake- og piskeorm behandling (Toxocara canis, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Toxascaris leonina og Trichuris vulpis).

I områder der hjerteorm er endemisk, kan månedlig behandling signifikant redusere risikoen for reinfeksjon av de respektive spol-, hake- eller piskeormer. I ikke-endemiske områder for hjerteorm, kan produktet brukes som del av et sesongmessig forebyggende program mot lopper og gastrointestinale nematoder.

Studier har vist at månedlig behandling av hunder vil forebygge infeksjoner forårsaket av Uncinaria stenocephala.

Bruksanvisning

Kun til utvortes bruk.

Ta en pipette ut av pakningen. Hold pipetten opp, vri og løft av hetten. Snu hetten og bruk denne til å vri og fjerne pipetteforseglingen, som vist.

For hunder inntil 25 kg:

Med hunden stående, skill pelsen mellom skulderbladene til huden er synlig. Påføres skadefri hud hvis mulig. Sett pipettespissen på huden og press pipetten hardt flere ganger for å tømme innholdet direkte på huden.

For hunder over 25 kg:

Hunden bør stå for enklest påføring. Hele pipetteinnholdet bør påføres jevnt tre eller fire steder øverst på ryggen, fra mellom skuldre til halefeste. Skill pelsen på hvert enkelt sted til huden er synlig. Påføres skadefri hud hvis mulig. Sett pipettespissen på huden og press lett på pipetten for å tømme ut en del av

innholdet direkte på huden. Ikke påfør en så stor mengde noe sted at det kan renne ned på siden av dyret.

4.10 Overdosering (symptomer, førstehjelp, antidoter), om nødvendig

Inntil 10 ganger anbefalt dose ble tolerert hos voksne hunder uten tegn til bivirkninger eller uønskede kliniske tegn. 5 ganger anbefalt minimumsdose påført hver uke i 17 uker ble undersøkt hos hunder over 6 måneder, og ble tolerert uten tegn til bivirkninger eller uønskede kliniske tegn.

Produktet ble administrert til valper med inntil 5 ganger anbefalt dose annenhver uke ved 6 behandlinger uten alvorlige sikkerhetsproblemer. Forbigående mydriase, spyttsekresjon, oppkast og forbigående hurtig åndedrett ble observert.

Etter uforvarende oralt inntak eller overdosering kan det i svært sjeldne tilfeller oppstå nevrologiske tegn (de fleste forbigående) som ataksi, utbredt skjelving, okulære symptomer (utvidede pupiller, nedsatt pupillrefleks, nystagmus), unormal respirasjon, spyttsekresjon og oppkast. Ivermektinsensitive collier tolererte inntil 5 ganger anbefalt dose gjentatt med månedlige intervaller uten noen bivirkninger, men sikkerheten ved påføring med ukentlige intervaller er ikke undersøkt hos ivermektinsensitive collier. Det ble sett alvorlige nevrologiske tegn når 40 % av en enkeltdose ble gitt oralt. Oral administrering av 10 % av anbefalt dose forårsaket ikke noen bivirkninger.

Hund infisert med voksne hjerteorm tolererte inntil 5 ganger anbefalt dose annenhver uke med 3 behandlinger uten noen bivirkninger.

I tilfeller med uforvarende oralt inntak, bør det gis symptomatisk behandling. Det er ingen kjent spesifikk antidot. Bruk av aktivt kull kan være hensiktsmessig.

4.11 Tilbakeholdelsestid(er)

Ikke relevant.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

Farmakoterapeutisk gruppe: Antiparasittære midler, insekticider og repellerende midler, makrosykliske laktoner, milbemyciner.

ATCvet-kode: QP54AB52.

5.1 Farmakodynamiske egenskaper

Imidakloprid, 1-(6-kloro-3-pyridylmetyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylidenamin, er et ektoparasittisid som tilhører substansgruppen kloronicotinyl. Kjemisk beskrives det mer konsist som et kloronicotinyl nitroguanidin. Imidakloprid er virksomt mot loppelarver og voksne lopper. Larvestadier av loppe i kjæledyrets omgivelser drepes etter kontakt med et kjæledyr behandlet med produktet. Imidakloprid har en høy affinitet til de nikotinerge acetylkolinreseptorene i den postsynaptiske delen av loppens sentralnervesystem (CNS). Den påfølgende hemming av kolinerg overføring hos insekter resulterer i paralyse og død. På grunn av den svake graden av interaksjon med pattedyrs nikotinerge reseptorer og den postulerte dårlige overgang gjennom blod/hjerne barrieren hos pattedyr, har det praktisk talt ingen effekt på pattedyrs CNS. Imidakloprid har minimal farmakologisk aktivitet hos pattedyr.

Moksidektin, 23-(O-metyloxim)-F28249 alfa, er et annen generasjons makrosyklisk lakton i milbemycin-gruppen. Det er et antiparasittmiddel, med virkning mot et bredt spekter av interne og eksterne parasitter. Moksidektin har effekt på larvestadier av Dirofilaria immitis (L3, L4) og Dirofilaria repens (L3). Det har også effekt mot gastrointestinale nematoder. Moksidektin interagerer med GABA (gammaaminosmørsyre) og glutamatrettede kloridkanaler. Dette fører til åpning av kloridkanalene på den postsynaptiske overgang, innstrømming av kloridioner og forårsaker en irreversibel hviletilstand. Dette resulterer i stiv paralyse av angrepne parasitter, etterfulgt av død og/eller utstøtning.

5.2 Farmakokinetiske opplysninger

Etter lokal administrering av produktet, fordeles imidakloprid hurtig over dyrets hud i løpet av én dag etter påføring. Det kan gjenfinnes på kroppsflaten gjennom hele behandlingsperioden. Moksidektin absorberes fra huden, maksimale plasmakonsentrasjoner oppnås ca. 4-9 dager etter behandling hos hund. Etter absorpsjon fra huden, fordeles moksidektin systemisk og elimineres langsomt fra plasma, som fastslått ved målbare plasmakonsentrasjoner av moksidektin gjennom hele behandlingsintervallet på én måned.

Miljøegenskaper

Se pkt. 4.5 og 6.6.

6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1 Liste over hjelpestoffer

Benzylalkohol

Butylhydroksytoluen

Propylenkarbonat

6.2 Uforlikeligheter

Ingen kjente.

6.3 Holdbarhet

Holdbarhet for veterinærpreparatet i uåpnet salgspakning: 3 år

6.4 Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares ved høyst 30 o C

6.5 Indre emballasje, type og sammensetning

Beholder materiale

Hvit polypropylen endose pipette med skruhette

Pakningsstørrelser

0,4 ml, 1,0 ml, 2,5 ml og 4,0 ml pr. pipette

 

Blisterpakninger med 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21 eller

 

42 endose pipetter

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

6.6 Særlige forholdsregler for deponering av ubrukt veterinærpreparat eller av avfallsmaterialer fra bruken av slike preparater

Ubrukt legemiddel, legemiddelrester og emballasje skal avhendes i overensstemmelse med lokale krav.

Vann og vassdrag må ikke kontamineres med Advocate, da preparatet kan være skadelig for fisk og andre vannlevende organismer.

7. INNEHAVER AV MARKEDFØRINGSTILLATELSE

Bayer Animal Health GmbH

51368 Leverkusen

TYSKLAND

8.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(NUMRE)

EU/2/03/039/005 – 012, EU2/03/039/015 - 018, EU/2/03/039/023 - 030, EU/2/03/039/039 – 054

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE/SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 02/04/2003.

Dato for siste fornyelse: 14/01/2013.

10. OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette veterinærpreparatet finnes på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (http://www.ema.europa.eu/).

FORBUD MOT SALG, UTLEVERING OG/ELLER BRUK

Ikke relevant.

Kommentarer