Advocate (imidacloprid / moxidectin) – Merking - QP54AB52

Updated on site: 08-Feb-2018

Medikamentets navn: Advocate
ATC: QP54AB52
Stoff: imidacloprid / moxidectin
Produsent: Bayer Animal Health GmbH

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE Eske, pakningsstørrelse 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21, 42 pipetter

1.VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

Advocate 40 mg + 4 mg påflekkingsvæske, oppløsning til små katter og ildere imidakloprid, moksidektin

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Hver 0,4 ml pipette inneholder:

Virkestoffer: 40 mg imidakloprid, 4 mg moksidektin

Benzylalkohol

1 mg/ml butylhydroksytoluen (E321, som antioksidant).

3.LEGEMIDDELFORM

Påflekkingsvæske, oppløsning

4.PAKNINGSSTØRRELSE

1pipette

2pipetter

3pipetter

4pipetter

6pipetter

9pipetter

12pipetter

21pipetter

42pipetter

5.DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL

Små katter som veier 4 kg eller mindre og ildere

6.INDIKASJON(ER)

Til katter som lider av, eller kan utsettes for, blandingsinfeksjoner av parasitter:

behandling og forebyggelse av loppeangrep (Ctenocephalides felis),

behandling av øremidd (Otodectes cynotis),

behandling av skabb (Notoedres cati),

forebyggelse av sykdom forårsaket av hjerteorm (L3 og L4 larver av Dirofilaria immitis),

behandling av infeksjoner med gastrointestinale nematoder (L4 larver, ikke fullt utviklede voksne og voksne stadier av Toxocara cati og Ancylostoma tubaeforme).

Produktet kan brukes som del av en behandlingsstrategi for loppeallergi dermatitt (FAD). Til ildere som lider av, eller kan utsettes for, blandingsinfeksjoner av parasitter:

behandling og forebyggelse av loppeangrep (Ctenocephalides felis),

• forebyggelse av sykdom forårsaket av hjerteorm (L3 og L4 larver av Dirofilaria immitis).

7.BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Kun til utvortes bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

8.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Ikke relevant.

9.SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10.UTLØPSDATO

Utløpsdato {måned/år}

11.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C.

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Destruksjon: les pakningsvedlegget.

13. TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig.

14.TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Bayer Animal Health GmbH

51368 Leverkusen

TYKLAND

16.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/03/039/001

3 pipetter

 

EU/2/03/039/002

6 pipetter

 

EU/2/03/039/013

4 pipetter

 

EU/2/03/039/019

21 pipetter

 

EU/2/03/039/020

42 pipetter

EU/2/03/039/031

1 pipette

 

 

EU/2/03/039/032

2 pipetter

 

 

EU/2/03/039/033

9 pipetter

 

EU/2/03/039/034

12 pipetter

 

17.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Batch {nummer} til katter

Loppe

Hjerteorm

Loppelarve

Otodectes

 

Hakeorm

Notoedres

Spolorm

 

til ildere

Loppe

Hjerteorm

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE Eske, pakningsstørrelse 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21, 42 pipetter

1. VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

Advocate 80 mg + 8 mg påflekkingsvæske, oppløsning til store katter imidakloprid, moksidektin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Hver 0,8 ml pipette inneholder:

Virkestoffer: 80 mg imidakloprid, 8 mg moksidektin

Benzylalkohol

1 mg/ml butylhydroksytoluen (E321, som antioksidant).

3. LEGEMIDDELFORM

Påflekkingsvæske, oppløsning

4. PAKNINGSSTØRRELSE

1pipette

2pipetter

3pipetter

4pipetter

6pipetter

9pipetter

12pipetter

21pipetter

42pipetter

5. DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL

Store katter som veier mellom 4 kg og 8 kg

6. INDIKASJON(ER)

Til katter som lider av, eller kan utsettes for, blandingsinfeksjoner av parasitter:

behandling og forebyggelse av loppeangrep (Ctenocephalides felis),

behandling av øremidd (Otodectes cynotis),

behandling av skabb (Notoedres cati),

forebyggelse av sykdom forårsaket av hjerteorm (L3 og L4 larver av Dirofilaria immitis),

behandling av infeksjoner med gastrointestinale nematoder (L4 larver, ikke fullt utviklede voksne og voksne stadier av Toxocara cati og Ancylostoma tubaeforme).

Produktet kan brukes som del av en behandlingsstrategi for loppeallergi dermatitt (FAD).

7. BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Kun til utvortes bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

8. TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Ikke relevant.

9. SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10. UTLØPSDATO

Utløpsdato {måned/år}

11. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C.

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Destruksjon: les pakningsvedlegget.

13. TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig.

14. TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Bayer Animal Health GmbH

51368 Leverkusen

TYSKLAND

16. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/03/039/003

3 pipetter

 

EU/2/03/039/004

6 pipetter

 

EU/2/03/039/014

4 pipetter

 

 

EU/2/03/039/021

21 pipetter

 

EU/2/03/039/022

42 pipetter

EU/2/03/039/035

1 pipette

 

EU/2/03/039/036

2 pipetter

 

 

EU/2/03/039/037

9 pipetter

 

EU/2/03/039/038

12 pipetter

 

17. TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Batch {nummer}

Loppe

Hjerteorm

Loppelarve

Otodectes

 

Hakeorm

Notoedres

Spolorm

 

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE Eske, pakningsstørrelse 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21, 42 pipetter

1. VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

Advocate 40 mg + 10 mg påflekkingsvæske, oppløsning til små hunder imidakloprid, moksidektin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Hver 0,4 ml pipette inneholder:

Virkestoffer: 40 mg imidakloprid, 10 mg moksidektin

Benzylalkohol

1 mg/ml butylhydroksytoluen (E321, som antioksidant).

3. LEGEMIDDELFORM

Påflekkingsvæske, oppløsning

4. PAKNINGSSTØRRELSE

1pipette

2pipetter

3pipetter

4pipetter

6pipetter

9pipetter

12pipetter

21pipetter

42pipetter

5. DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL

Hunder som veier 4 kg eller mindre

6. INDIKASJON(ER)

Til hunder som lider av, eller kan utsettes for, blandingsinfeksjoner av parasitter:

behandling og forebyggelse av loppeangrep (Ctenocephalides felis),

behandling av pelslus (Trichodectes canis),

behandling av øremidd (Otodectes cynotis), skabb (forårsaket av Sarcoptes scabiei var. canis), demodikose (forårsaket av Demodex canis),

forebyggelse av sykdom forårsaket av hjerteorm (L3 og L4 larver av Dirofilaria immitis),

behandling av mikrofilarier (Dirofilaria immitis) i blodet,

behandling av kutan dirofilariose (voksne stadier av Dirofilaria repens),

forebyggelse av kutan dirofilariose (L3 larver av Dirofilaria repens),

reduksjon av mikrofilarier (Dirofilaria repens) i blodet,

forebyggelse av angiostrongylose (L4 larver og ikke fullt utviklede voksne stadier av

Angiostrongylus vasorum),

behandling av Angiostrongylus vasorum og Crenosoma vulpis,

forebyggelse av infeksjon forårsaket av Spirocerca lupi,

behandling av infeksjoner med gastrointestinale nematoder (L4 larver, ikke fullt utviklede voksne og voksne stadier av Toxocara canis, Ancylostoma caninum og Uncinaria stenocephala, voksne Toxocara leonina og Trichuris vulpis).

Produktet kan brukes som del av en behandlingsstrategi for loppeallergi dermatitt (FAD).

7. BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Kun til utvortes bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

8. TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Ikke relevant.

9. SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10. UTLØPSDATO

Utløpsdato {måned/år}

11. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C.

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Destruksjon: les pakningsvedlegget.

13. TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig.

14. TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Bayer Animal Health GmbH

51368 Leverkusen

TYSKLAND

16. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/03/039/005

3 pipetter

 

EU/2/03/039/006

6 pipetter

 

EU/2/03/039/015

4 pipetter

 

 

EU/2/03/039/023

21 pipetter

 

EU/2/03/039/024

42 pipetter

EU/2/03/039/039

1 pipette

 

EU/2/03/039/040

2 pipetter

 

 

EU/2/03/039/041

9 pipetter

 

EU/2/03/039/042

12 pipetter

 

17. TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Batch {nummer}

Loppe

Otodectes

Loppelarve

Sarcoptes

Piskeorm

Demodex

Hakeorm

Lus

Spolorm

Dirofilaria repens

Angiostrongylus

Mikrofilarier

Crenosoma

Spirocerca

Hjerteorm

 

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE Eske, pakningsstørrelse 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21, 42 pipetter

1. VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

Advocate 100 mg + 25 mg påflekkingsvæske, oppløsning til middels store hunder imidakloprid, moksidektin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Hver 1,0 ml pipette inneholder:

Virkestoffer: 100 mg imidakloprid, 25 mg moksidektin

Benzylalkohol

1 mg/ml butylhydroksytoluen (E321, som antioksidant).

3. LEGEMIDDELFORM

Påflekkingsvæske, oppløsning

4. PAKNINGSSTØRRELSE

1pipette

2pipetter

3pipetter

4pipetter

6pipetter

9pipetter

12pipetter

21pipetter

42pipetter

5. DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL

For middels store hunder som veier mellom 4 kg og 10 kg

6. INDIKASJON(ER)

Til hunder som lider av, eller kan utsettes for, blandingsinfeksjoner av parasitter:

behandling og forebyggelse av loppeangrep (Ctenocephalides felis),

behandling av pelslus (Trichodectes canis),

behandling av øremidd (Otodectes cynotis), skabb (forårsaket av Sarcoptes scabiei var. canis), demodikose (forårsaket av Demodex canis),

forebyggelse av sykdom forårsaket av hjerteorm (L3 og L4 larver av Dirofilaria immitis),

behandling av mikrofilarier (Dirofilaria immitis) i blodet,

behandling av kutan dirofilariose (voksne stadier av Dirofilaria repens),

forebyggelse av kutan dirofilariose (L3 larver av Dirofilaria repens),

reduksjon av mikrofilarier (Dirofilaria repens) i blodet,

forebyggelse av angiostrongylose (L4 larver og ikke fullt utviklede voksne stadier av

Angiostrongylus vasorum),

behandling av Angiostrongylus vasorum og Crenosoma vulpis,

forebyggelse av infeksjon forårsaket av Spirocerca lupi,

behandling av infeksjoner med gastrointestinale nematoder (L4 larver, ikke fullt utviklede voksne og voksne stadier av Toxocara canis, Ancylostoma caninum og Uncinaria stenocephala, voksne Toxocara leonina og Trichuris vulpis).

Produktet kan brukes som del av en behandlingsstrategi for loppeallergi dermatitt (FAD).

7. BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Kun til utvortes bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

8. TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Ikke relevant

9. SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10. UTLØPSDATO

Utløpsdato {måned/år}

11. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C.

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Destruksjon: les pakningsvedlegget.

13. TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig.

14. TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Bayer Animal Health GmbH

51368 Leverkusen

TYSKLAND

16. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/03/039/007

3 pipetter

 

EU/2/03/039/008

6 pipetter

 

EU/2/03/039/016

4 pipetter

 

 

EU/2/03/039/025

21 pipetter

 

EU/2/03/039/026

42 pipetter

EU/2/03/039/043

1 pipette

 

EU/2/03/039/044

2 pipetter

 

 

EU/2/03/039/045

9 pipetter

 

EU/2/03/039/046

12 pipetter

 

17. TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Batch {nummer}

Loppe

Otodectes

Loppelarve

Sarcoptes

Piskeorm

Demodex

Hakeorm

Lus

Spolorm

Dirofilaria repens

Angiostrongylus

Mikrofilarier

Crenosoma

Spirocerca

Hjerteorm

 

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE Eske, pakningsstørrelse 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21, 42 pipetter

1. VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

Advocate 250 mg + 62,5 mg påflekkingsvæske, oppløsning til store hunder imidakloprid, moksidektin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Hver 2,5 ml pipette inneholder:

Virkestoffer: 250 mg imidakloprid, 62,5 mg moksidektin

Benzylalkohol

1 mg/ml butylhydroksytoluen (E321, som antioksidant).

3. LEGEMIDDELFORM

Påflekkingsvæske, oppløsning

4. PAKNINGSSTØRRELSE

1pipette

2pipetter

3pipetter

4pipetter

6pipetter

9pipetter

12pipetter

21pipetter

42pipetter

5. DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL

For store hunder som veier mellom 10 kg og 25 kg

6. INDIKASJON(ER)

Til hunder som lider av, eller kan utsettes for, blandingsinfeksjoner av parasitter:

behandling og forebyggelse av loppeangrep (Ctenocephalides felis),

behandling av pelslus (Trichodectes canis),

behandling av øremidd (Otodectes cynotis), skabb (forårsaket av Sarcoptes scabiei var. canis), demodikose (forårsaket av Demodex canis),

forebyggelse av sykdom forårsaket av hjerteorm (L3 og L4 larver av Dirofilaria immitis),

behandling av mikrofilarier (Dirofilaria immitis) i blodet,

behandling av kutan dirofilariose (voksne stadier av Dirofilaria repens),

forebyggelse av kutan dirofilariose (L3 larver av Dirofilaria repens),

reduksjon av mikrofilarier (Dirofilaria repens) i blodet,

forebyggelse av angiostrongylose (L4 larver og ikke fullt utviklede voksne stadier av

Angiostrongylus vasorum),

behandling av Angiostrongylus vasorum og Crenosoma vulpis,

forebyggelse av infeksjon forårsaket av Spirocerca lupi,

behandling av infeksjoner med gastrointestinale nematoder (L4 larver, ikke fullt utviklede voksne og voksne stadier av Toxocara canis, Ancylostoma caninum og Uncinaria stenocephala, voksne Toxocara leonina og Trichuris vulpis).

Produktet kan brukes som del av en behandlingsstrategi for loppeallergi dermatitt (FAD).

7. BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Kun til utvortes bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

8. TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Ikke relevant.

9. SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10. UTLØPSDATO

Utløpsdato {måned/år}

11. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C.

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Destruksjon: les pakningsvedlegget.

13. TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig.

14. TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Bayer Animal Health GmbH

51368 Leverkusen

TYSKLAND

16. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/03/039/009

3 pipetter

 

EU/2/03/039/010

6 pipetter

 

EU/2/03/039/017

4 pipetter

 

 

EU/2/03/039/027

21 pipetter

 

EU/2/03/039/028

42 pipetter

EU/2/03/039/047

1 pipette

 

EU/2/03/039/048

2 pipetter

 

 

EU/2/03/039/049

9 pipetter

 

EU/2/03/039/050

12 pipetter

 

17. TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Batch {nummer}

Loppe

Otodectes

Loppelarve

Sarcoptes

Piskeorm

Demodex

Hakeorm

Lus

Spolorm

Dirofilaria repens

Angiostrongylus

Mikrofilarier

Crenosoma

Spirocerca

Hjerteorm

 

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE Eske, pakningsstørrelse 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21, 42 pipetter

1. VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

Advocate 400 mg + 100 mg påflekkingsvæske, oppløsning til ekstra store hunder imidakloprid, moksidektin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Hver 4,0 ml pipette inneholder:

Virkestoffer: 400 mg imidakloprid, 100 mg moksidektin

Benzylalkohol

1 mg/ml butylhydroksytoluen (E321, som antioksidant).

3. LEGEMIDDELFORM

Påflekkingsvæske, oppløsning

4. PAKNINGSSTØRRELSE

1pipette

2pipetter

3pipetter

4pipetter

6pipetter

9pipetter

12pipetter

21pipetter

42pipetter

5. DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL

For ekstra store hunder som veier mellom 25 kg og 40 kg

6. INDIKASJON(ER)

Til hunder som lider av, eller kan utsettes for, blandingsinfeksjoner av parasitter:

behandling og forebyggelse av loppeangrep (Ctenocephalides felis),

behandling av pelslus (Trichodectes canis),

behandling av øremidd (Otodectes cynotis), skabb (forårsaket av Sarcoptes scabiei var. canis), demodikose (forårsaket av Demodex canis),

forebyggelse av sykdom forårsaket av hjerteorm (L3 og L4 larver av Dirofilaria immitis),

behandling av mikrofilarier (Dirofilaria immitis) i blodet,

behandling av kutan dirofilariose (voksne stadier av Dirofilaria repens),

forebyggelse av kutan dirofilariose (L3 larver av Dirofilaria repens),

reduksjon av mikrofilarier (Dirofilaria repens) i blodet,

forebyggelse av angiostrongylose (L4 larver og ikke fullt utviklede voksne stadier av

Angiostrongylus vasorum),

behandling av Angiostrongylus vasorum og Crenosoma vulpis,

forebyggelse av infeksjon forårsaket av Spirocerca lupi,

behandling av infeksjoner med gastrointestinale nematoder (L4 larver, ikke fullt utviklede voksne og voksne stadier av Toxocara canis, Ancylostoma caninum og Uncinaria stenocephala, voksne Toxocara leonina og Trichuris vulpis).

Produktet kan brukes som del av en behandlingsstrategi for loppeallergi dermatitt (FAD).

7. BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Kun til utvortes bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

8. TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Ikke relevant.

9. SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10. UTLØPSDATO

Utløpsdato {måned/år}

11. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C.

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Destruksjon: les pakningsvedlegget.

13. TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig.

14. TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Bayer Animal Health GmbH

51368 Leverkusen

TYSKLAND

16. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/03/039/011

3 pipetter

 

EU/2/03/039/012

6 pipetter

 

EU/2/03/039/018

4 pipetter

 

 

EU/2/03/039/029

21 pipetter

 

EU/2/03/039/030

42 pipetter

EU/2/03/039/051

1 pipette

 

EU/2/03/039/052

2 pipetter

 

 

EU/2/03/039/053

9 pipetter

 

EU/2/03/039/054

12 pipetter

 

17. TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Batch {nummer}

Loppe

Otodectes

Loppelarve

Sarcoptes

Piskeorm

Demodex

Hakeorm

Lus

Spolorm

Dirofilaria repens

Angiostrongylus

Mikrofilarier

Crenosoma

Spirocerca

Hjerteorm

 

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER Advocate til små katter og ildere

Pipette

1. VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

Advocate

2.PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

0.4 ml

3.ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Påflekkingsvæske

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

5.UTLØPSDATO

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

6.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER Advocate til store katter

Pipette

1. VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

Advocate

2. PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

0.8 ml

3. ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Påflekkingsvæske

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

5. UTLØPSDATO

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

6. TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER Advocate til små hunder

Pipette

1. VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

Advocate

2. PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

0.4 ml

3. ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Påflekkingsvæske

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

5. UTLØPSDATO

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

6. TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER Advocate til middels store hunder

Pipette

1. VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

Advocate

2. PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1 ml

3. ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Påflekkingsvæske

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

5. UTLØPSDATO

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

6. TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER Advocate til store hunder

Pipette

1. VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

Advocate

2. PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

2.5 ml

3. ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Påflekkingsvæske

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

5. UTLØPSDATO

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

6. TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER Advocate til ekstra store hunder

Pipette

1. VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

Advocate

2. PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

4 ml

3. ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Påflekkingsvæske

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

5. UTLØPSDATO

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

6. TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

MINISTREKRAV FOR OPPLYSNINGER PÅ BLISTER

Blister

1. VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

Advocate til små katter og ildere

(4 kg)

2. PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

0,4 ml

3.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Bayer Animal Health GmbH

4.UTLØPSDATO

EXP {måned/år}

5.PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

6. TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

MINISTREKRAV FOR OPPLYSNINGER PÅ BLISTER

Blister

1. VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

Advocate til store katter

(>4-8 kg)

2. PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

0,8 ml

3. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Bayer Animal Health GmbH

4. UTLØPSDATO

EXP {måned/år}

5. PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

6. TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

MINISTREKRAV FOR OPPLYSNINGER PÅ BLISTER

Blister

1. VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

Advocate til små hunder

(<4 kg)

2. PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

0,4 ml

3. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Bayer Animal Health GmbH

4. UTLØPSDATO

EXP {måned/år}

5. PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

6. TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

MINISTREKRAV FOR OPPLYSNINGER PÅ BLISTER

Blister

1. VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

Advocate til middels store hunder

(>4-10 kg)

2. PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1 ml

3. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Bayer Animal Health GmbH

4. UTLØPSDATO

EXP {måned/år}

5. PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

6. TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

MINISTREKRAV FOR OPPLYSNINGER PÅ BLISTER

Blister

1. VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

Advocate til store hunder

(>10-25 kg)

2. PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

2,5 ml

3. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Bayer Animal Health GmbH

4. UTLØPSDATO

EXP {måned/år}

5. PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

6. TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

MINISTREKRAV FOR OPPLYSNINGER PÅ BLISTER

Blister

1. VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

Advocate til ekstra store hunder

(>25-40 kg)

2. PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

4 ml

3. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Bayer Animal Health GmbH

4. UTLØPSDATO

EXP {måned/år}

5. PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

6. TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer