Norwegian
Velg språk for nettsiden

BTVPUR AlSap 1 (bluetongue-virus serotype-1 antigen) – Merking - QI04AA02

Updated on site: 08-Feb-2018

Medikamentets navn: BTVPUR AlSap 1
ATC: QI04AA02
Stoff: bluetongue-virus serotype-1 antigen
Produsent: Merial

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Eske med 1 flaske på 10 ml

Eske med 1 flaske på 50 ml

Eske med 10 flasker på 50 ml

Eske med 1 flaske på 100 ml

Eske med 10 flasker på 100 ml

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

BTVPUR AlSap 1 injeksjonsvæske, suspensjon til sau og storfe

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

 

Hver dose à 1 ml inneholder:

 

 

Inaktivert BTV1 .....................................................................................................

≥ 1,9 log10 piksler*

Aluminiumhydroksid, saponin, qs 1 dose (*)

 

 

(*) se pakningsvedlegg

 

 

 

 

 

 

3.

LEGEMIDDELFORM

 

 

 

 

 

 

Injeksjonsvæske, suspensjon

 

 

 

 

4.

PAKNINGSSTØRRELSE

 

 

1 flaske med 10 doser (1 x 10 ml)

 

1 flaske med 50 doser (1 x 50 ml)

10 flasker med 50 doser (10 x 50 ml)

1 flaske med 100 doser (1 x 100 ml)

10 flasker med 100 doser (10 x 100 ml)

5.DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Sau og storfe

6.INDIKASJON(ER)

7.BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Subkutan bruk

Les pakningsvedlegget før bruk.

8.TILBAKEHOLDELSESTID

Tilbakeholdelsestid: 0 dager

9.SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIG

10.UTLØPSDATO

Utl.dato {måned/år}

Etter anbrudd brukes umiddelbart.

11.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares og transporteres nedkjølt.

Skal ikke fryses.

Beskyttes mot lys.

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

13. TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig.

14. TEKSTEN ”OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRANKRIKE

16.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/10/112/005

EU/2/10/112/003

EU/2/10/112/004

EU/2/10/112/001

EU/2/10/112/002

17.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER Flasker på 10 og 50 ml

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

BTVPUR AlSap 1 injeksjonsvæske, suspensjon til sau og storfe

2.MENGDEN AV VIRKESTOFF(VIRKESTOFFER)

Inaktivert BTV1 .....................................................................................................

1,9 log10 piksler

3. PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

10 doser (10 ml)

50 doser (50 ml)

4. ADMINISTRASJONSVEI(ER)

s.c.

5.TILBAKEHOLDELSESTID

Tilbakeholdelsestid: 0 dager

6.PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

7.UTLØPSDATO

EXP {måned/år}

Etter anbrudd brukes umiddelbart.

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN INDRE EMBALLASJE Flaske på 100 ml

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

BTVPUR AlSap 1 injeksjonsvæske, suspensjon til sau og storfe

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Hver dose à 1 ml inneholder blåtungevirus

 

Inaktivert BTV1 .......................................................................................................

1,9 log10 piksler

3. LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, suspensjon

4. PAKNINGSSTØRRELSE

100 doser (100 ml)

5. DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Sau og storfe

6. INDIKASJON(ER)

7. BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

s.c.

Les pakningsvedlegget før bruk.

8. TILBAKEHOLDELSESTID

Tilbakeholdelsestid: 0 dager

9. SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIG

10. UTLØPSDATO

Utl.dato {måned/år}

Etter anbrudd brukes umiddelbart.

11. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares og transporteres nedkjølt.

Skal ikke fryses.

Beskyttes mot lys.

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

13. TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK

Til dyr. Reseptpliktig.

14. TEKSTEN ”OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRANKRIKE

16. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/10/112/001

EU/2/10/112/002

17. TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

Kommentarer