Bluevac BTV8 (bluetongue virus inactivated, serotype...) – Merking - QI04AA02

Updated on site: 08-Feb-2018

Medikamentets navn: Bluevac BTV8
ATC: QI04AA02
Stoff: bluetongue virus inactivated, serotype 8
Produsent: CZ Veterinaria S.A.

Artikkelinnhold

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE Pappeske (52 ml, 100 ml, 252 ml)

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

BLUEVAC BTV8 injeksjonsvæske, suspensjon for storfe og sau

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Hver ml vaksine inneholder:

BTV8 antigen 106.5 CCID50

3.LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, suspensjon

4.PAKNINGSSTØRRELSE

52 ml

100 ml

252 ml

5.DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER)

Sau og storfe

6.INDIKASJON(ER)

7.BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Subkutan bruk.

Rist godt før bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

8.TILBAKEHOLDELSESTID

Tilbakeholdelsestid: 0 dager

9.SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIG

11/21

Les pakningsvedlegget før bruk.

10.UTLØPSDATO

Utl.dato {måned/år}

Etter åpning brukes innen 10 timer.

11.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares og transporteres nedkjølt.

Skal ikke fryses.

Beskyttes mot lys.

12.SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Destruksjon: les pakningsvedlegget.

13.TEKSTEN "TIL DYR" OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK

Til dyr. Reseptpliktig.

14.TEKSTEN "OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN"

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

CZ Veterinaria, S.A.

36400 Porriño

SPANIA

16.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/2/11/122/001 flaske på 52 ml

EU/2/11/122/002 flaske på 100 ml

EU/2/11/122/003 flaske på 252 ml

17.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Batch: {nummer}

12/21

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN INDRE EMBALLASJE Flaske på 100 ml og 252 ml

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

BLUEVAC BTV8 injeksjonsvæske, suspensjon for storfe og sau

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

BTV8 antigen ................

106.5 CCID50/ml

3.LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, suspensjon

4.PAKNINGSSTØRRELSE

100 ml

252 ml

5.DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER)

Sau og storfe

6.INDIKASJON(ER)

7.BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

s.c.

Les pakningsvedlegget før bruk.

8.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Tilbakeholdelsestid: 0 dager.

9.SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

13/21

10.UTLØPSDATO

Utl.dato {MM/ÅÅÅÅ}

Etter åpning brukes innen 10 timer.

11.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares og transporteres nedkjølt

Skal ikke fryses.

Beskyttes mot lys.

12.SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Destruksjon: les pakningsvedlegget.

13.TEKSTEN "TIL DYR" OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK

Til dyr. Reseptpliktig.

14.TEKSTEN "OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN"

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

CZ Veterinaria, S.A.

36400 Porriño

SPANIA

16.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/2/11/122/002

EU/2/11/122/003

17.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Batch: {nummer}

14/21

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER Flaske på 52 ml

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

BLUEVAC BTV8 injeksjonsvæske, suspensjon for storfe og sau

2.MENGDEN AV VIRKESTOFF (VIRKESTOFFER)

BTV8 antigen

106.5 CCID50/ml

3.PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

52 ml

4.ADMINISTRASJONSVEI(ER)

s.c.

5.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Tilbakeholdelsestid: 0 dager

6.PRODUKSJONSNUMMER

Batch: {nummer}

7.UTLØPSDATO

Utl.dato {måned/år}

Etter åpning brukes innen 10 timer.

8.TEKSTEN "TIL DYR"

Til dyr.

15/21

Kommentarer