Norwegian
Velg språk for nettsiden

Bovilis BTV8 (inactivated bluetongue virus, serotype...) – Merking - QI04AA02

Updated on site: 08-Feb-2018

Medikamentets navn: Bovilis BTV8
ATC: QI04AA02
Stoff: inactivated bluetongue virus, serotype 8, in culture medium
Produsent: Intervet International BV

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Pappeske (10, 20, 50, 100, 200, 250 eller 500 ml)

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN INDRE EMBALLASJE

Hetteglass (100, 200, 250 eller 500 ml PET hetteglass)

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Bovilis BTV8 injeksjonsvæske, suspensjon til storfe og sau

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Blåtungevirus serotype 8: 500 antigen enheter/ml

3.LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, suspensjon

4.PAKNINGSSTØRRELSE

Hetteglass: 100 ml 200 ml 250 ml 500 ml

 

 

 

 

 

 

Esker:

 

 

 

10 ml

 

 

 

10 x 10 ml

 

20 ml

 

 

10 x 20 ml

 

50 ml

 

 

10 x 50 ml

 

100 ml

 

10 x 100 ml

200 ml

 

10 x 200 ml

250 ml

 

10 x 250 ml

500 ml

 

10 x 500 ml

5.DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Storfe og sau

6.INDIKASJON(ER)

7.BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Subkutan bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

8.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Tilbakeholdelsestid: 0 dager.

9.SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIG

10.UTLØPSDATO

Utløpsdato:

Etter anbrudd, brukes innen 8 timer.

11.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares og transporteres nedkjølt.

Beskyttes mot lys.

Skal ikke fryses.

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Destruksjon: les pakningsvedlegget.

13. TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK

Til dyr. Reseptpliktig.

14.TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nederland

16.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/10/106/001/NO

EU/2/10/106/002/NO

EU/2/10/106/003/NO

EU/2/10/106/004/NO

EU/2/10/106/005/NO

EU/2/10/106/006/NO

EU/2/10/106/007/NO

EU/2/10/106/008/NO

EU/2/10/106/009/NO

EU/2/10/106/010/NO

EU/2/10/106/011/NO

EU/2/10/106/012/NO

EU/2/10/106/013/NO

EU/2/10/106/014/NO

17.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Batch {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER Hetteglass (10, 20 eller 50 ml)

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Bovilis BTV8

2.MENGDEN AV VIRKESTOFF(VIRKESTOFFER)

Blåtungevirus serotype 8: 500 antigen enheter/ml

3.PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

10 ml

20 ml

50 ml

4.ADMINISTRASJONSVEI(ER)

s.c.

5.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Tilbakeholdelsestid: 0 dager.

6.PRODUKSJONSNUMMER

Batch {nummer}

7.UTLØPSDATO

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

Etter anbrudd, brukes innen 8 timer.

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer