Bravecto (Fluralaner) – Merking - QP53BX05

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Pappeske

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Bravecto 112,5 mg tyggetabletter for svært små hunder (2–4,5 kg) Bravecto 250 mg tyggetabletter for små hunder (>4,5–10 kg) Bravecto 500 mg tyggetabletter for mellomstore hunder (>10–20 kg) Bravecto 1000 mg tyggetabletter for store hunder (>20–40 kg) Bravecto 1400 mg tyggetabletter for svært store hunder (>40–56 kg)

Fluralaner

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Fluralaner 112,5 mg

Fluralaner 250 mg

Fluralaner 500 mg

Fluralaner 1000 mg

Fluralaner 1400 mg

3.LEGEMIDDELFORM

Tyggetablett

4.PAKNINGSSTØRRELSE

1tyggetablett

2tyggetabletter

4tyggetabletter

5.DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Hund

6.INDIKASJON(ER)

7.BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Gis i munnen.

Les pakningsvedlegget før bruk.

8.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Ikke relevant.

9.SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIG

10.UTLØPSDATO

EXP: {måned/år}

11.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Les pakningsvedlegget før bruk.

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Les pakningsvedlegget før bruk.

13. TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig.

14.TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nederland

16.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/13/158/001

EU/2/13/158/002

EU/2/13/158/003

EU/2/13/158/004

EU/2/13/158/005

EU/2/13/158/006

EU/2/13/158/007

EU/2/13/158/008

EU/2/13/158/009

EU/2/13/158/010

EU/2/13/158/011

EU/2/13/158/012

EU/2/13/158/013

EU/2/13/158/014

EU/2/13/158/015

17.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

Blister

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Bravecto 112,5 mg (2–4,5 kg)

Bravecto 250 mg (>4,5–10 kg)

Bravecto 500 mg (>10–20 kg)

Bravecto 1000 mg (>20–40 kg)

Bravecto 1400 mg (>40–56 kg)

Fluralaner

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Intervet International B.V.

3.UTLØPSDATO

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot: {nummer}

5.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Pappeske

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Bravecto 112,5 mg påflekkingsvæske, oppløsning for svært små hunder (2–4,5 kg) Bravecto 250 mg påflekkingsvæske, oppløsning for små hunder (>4,5–10 kg) Bravecto 500 mg påflekkingsvæske, oppløsning for mellomstore hunder (>10–20 kg) Bravecto 1000 mg påflekkingsvæske, oppløsning for store hunder (>20–40 kg) Bravecto 1400 mg påflekkingsvæske, oppløsning for svært store hunder (>40–56 kg) fluralanerum

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

112,5 mg fluralanerum

250 mg fluralanerum

500 mg fluralanerum

1000 mg fluralanerum

1400 mg fluralanerum

3. LEGEMIDDELFORM

Påflekkingsvæske, oppløsning

4. PAKNINGSSTØRRELSE

1 x 0,4 ml

1 x 0,89 ml

1 x 1,79 ml

1 x 3,57 ml

1 x 5,0 ml

2 x 0,4 ml

2 x 0,89 ml

2 x 1,79 ml

2 x 3,57 ml

2 x 5,0 ml

5. DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Hund.

6. INDIKASJON(ER)

7. BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til påflekking.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Brukerveiledning:

8. TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Ikke relevant.

9. SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIG

Oppbevar preparatet i originalpakningen inntil bruk for å hindre at barn får direkte kontakt med preparatet.

Les pakningsvedlegget før bruk.

10. UTLØPSDATO

EXP: {måned/år}

11. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Les pakningsvedlegget før bruk.

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Les pakningsvedlegget før bruk.

13. TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig.

14. TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nederland

16. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/13/158/016 (112,5 mg, 1 pipette)

EU/2/13/158/017 (112,5 mg, 2 pipetter)

EU/2/13/158/020 (250 mg, 1 pipette)

EU/2/13/158/021 (250 mg, 2 pipetter)

EU/2/13/158/024 (500 mg, 1 pipette)

EU/2/13/158/025 (500 mg, 2 pipetter)

EU/2/13/158/028 (1000 mg, 1 pipette)

EU/2/13/158/029 (1000 mg, 2 pipetter)

EU/2/13/158/030 (1400 mg, 1 pipette)

EU/2/13/158/031 (1400 mg, 2 pipetter)

17. TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot: {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

Dosepose

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Bravecto 112,5 mg påflekkingsvæske, oppløsning for svært små hunder (2–4,5 kg) Bravecto 250 mg påflekkingsvæske, oppløsning for små hunder (>4,5–10 kg) Bravecto 500 mg påflekkingsvæske, oppløsning for mellomstore hunder (>10–20 kg) Bravecto 1000 mg påflekkingsvæske, oppløsning for store hunder (>20–40 kg) Bravecto 1400 mg påflekkingsvæske, oppløsning for svært store hunder (>40–56 kg) fluralanerum

2.MENGDEN AV VIRKESTOFF(ER)

112,5 mg fluralanerum

250 mg fluralanerum

500 mg fluralanerum

1000 mg fluralanerum

1400 mg fluralanerum

3.PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

0,4 ml

0,89 ml

1,79 ml

3,57 ml

5,0 ml

4.ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til påflekking.

1. Åpne posen. 2. Skru på hetten (hetten kan ikke fjernes). 3. Applisér på huden. Oppbevar pipetten i doseposen inntil bruk.

5.TILBAKEHOLDELSESTID

Ikke relevant.

6.PRODUKSJONSNUMMER

Lot: {nummer}

7.UTLØPSDATO

EXP: {måned/år}

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Pappeske

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Bravecto 112,5 mg påflekkingsvæske, oppløsning for små katter (1,2–2,8 kg) Bravecto 250 mg påflekkingsvæske, oppløsning for mellomstore katter (>2,8–6,25 kg) Bravecto 500 mg påflekkingsvæske, oppløsning for store katter (>6,25–12,5 kg) fluralanerum

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

112,5 mg fluralanerum

250 mg fluralanerum

500 mg fluralanerum

3. LEGEMIDDELFORM

Påflekkingsvæske, oppløsning

4. PAKNINGSSTØRRELSE

1 x 0,4 ml

1 x 0,89 ml

1 x 1,79 ml

2 x 0,4 ml

2 x 0,89 ml

2 x 1,79 ml

5. DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Katt.

6. INDIKASJON(ER)

7. BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til påflekking.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Brukerveiledning:

8. TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Ikke relevant.

9. SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIG

Oppbevar preparatet i originalpakningen inntil bruk for å hindre at barn får direkte kontakt med preparatet.

Les pakningsvedlegget før bruk.

10. UTLØPSDATO

EXP: {måned/år}

11. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Les pakningsvedlegget før bruk.

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Les pakningsvedlegget før bruk.

13. TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig.

14. TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer

Nederland

16. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/13/158/018 (112,5 mg, 1 pipette)

EU/2/13/158/019 (112,5 mg, 2 pipetter)

EU/2/13/158/022 (250 mg, 1 pipette)

EU/2/13/158/023 (250 mg, 2 pipetter)

EU/2/13/158/026 (500 mg, 1 pipette)

EU/2/13/158/027 (500 mg, 2 pipetter)

17. TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot: {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

Dosepose

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Bravecto 112,5 mg påflekkingsvæske, oppløsning for små katter (1,2–2,8 kg) Bravecto 250 mg påflekkingsvæske, oppløsning for mellomstore katter (>2,8–6,25 kg) Bravecto 500 mg påflekkingsvæske, oppløsning for store katter (>6,25–12,5 kg)

fluralanerum

2. MENGDEN AV VIRKESTOFF(ER)

112,5 mg fluralanerum

250 mg fluralanerum

500 mg fluralanerum

3. PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

0,4 ml

0,89 ml

1,79 ml

4. ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til påflekking.

1. Åpne posen. 2. Skru på hetten (hetten kan ikke fjernes). 3. Applisér på huden. Oppbevar pipetten i doseposen inntil bruk.

5. TILBAKEHOLDELSESTID

Ikke relevant.

6. PRODUKSJONSNUMMER

Lot: {nummer}

7. UTLØPSDATO

EXP: {måned/år}

8. TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer