Broadline (eprinomectin, fipronil, praziquantel,...) – Merking - QP54AASY

Updated on site: 08-Feb-2018

Medikamentets navn: Broadline
ATC: QP54AASY
Stoff: eprinomectin, fipronil, praziquantel, (S)-methoprene
Produsent: Merial

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKE, pakningsstørrelser på 1, 3, 4, 6 eller 15 applikatorer

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

BROADLINE påflekkingsvæske, oppløsning til katt < 2,5 kg BROADLINE påflekkingsvæske, oppløsning til katt 2,5–7,5 kg

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER

Fipronil

24,9 mg

(S)-Metopren

30,0 mg

Eprinomektin

1,20 mg

Prazikvantel

24,9 mg

 

 

 

Fipronil

74,7 mg

(S)-Metopren

90,0 mg

 

Eprinomektin

3,60 mg

 

Prazikvantel

74,7 mg

 

3.LEGEMIDDELFORM

Påflekkingsvæske, oppløsning

4.PAKNINGSSTØRRELSE

0,3 ml

3 x 0,3 ml

4 x 0,3 ml

15 x 0,3 ml

0,9 ml

3 x 0,9 ml

4 x 0,9 ml

6 x 0,9 ml

15 x 0,9 ml

5.DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Katt

6.INDIKASJON(ER)

7.BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Til påflekking.

Kun til utvortes bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

8.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

9.SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10.UTLØPSDATO

Utl.dato

11.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevar applikatoren i blisterpakningen.

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Kassasjon: Les pakningsvedlegget.

13. TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig.

14.TEKSTEN ”OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

MERIAL,

29 avenue Tony Garnier,

69007 Lyon

FRANKRIKE

16.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/13/157/001 0,3 ml

EU/2/13/157/002 3 x 0,3 ml

EU/2/13/157/003 4 x 0,3 ml

EU/2/13/157/008 15 x 0,3 ml

EU/2/13/157/004 0,9 ml

EU/2/13/157/005 3 x 0,9 ml

EU/2/13/157/006 4 x 0,9 ml

EU/2/13/157/007 6 x 0,9 ml

EU/2/13/157/009 15 x 0,9 ml

17.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

Applikator

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

BROADLINE

2.PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

0,3 ml

0,9 ml

3.ADMINISTRASJONSVEI(ER)

4.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Ikke relevant.

5.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

6.UTLØPSDATO

EXP

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

Blister

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

BROADLINE påflekkingsvæske, oppløsning til katt <2,5 kg

BROADLINE påflekkingsvæske, oppløsning til katt 2,5–7,5 kg

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

MERIAL

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer