CaniLeish (Leishmania infantum excreted secreted...) – Merking - QI070AO

Updated on site: 08-Feb-2018

Medikamentets navn: CaniLeish
ATC: QI070AO
Stoff: Leishmania infantum excreted secreted proteins
Produsent: Virbac S.A

Artikkelinnhold

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Eske med 1 hetteglass med lyofilisat og 1 hetteglass med suspensjonsvæske

Eske med 1 hetteglass med lyofilisat, 1 hetteglass med suspensjonsvæske, 1 sprøyte og 1 nål. Eske med 3 hetteglass med lyofilisat og 3 hetteglass med suspensjonsvæske

Eske med 5 hetteglass med lyofilisat and 5 hetteglass med suspensjonsvæske

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

CaniLeish lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon til hund

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

L.infantum proteiner (ESP) 100 mikrogram

3.LEGEMIDDELFORM

Lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon.

4.PAKNINGSSTØRRELSE

1 dose.

3 doser.

5 doser.

5.DYREARTER SOM LEGEMIDDELET ER BEREGNET TIL (målarter)

Hund.

6.INDIKASJON(ER)

7.BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Subkutan bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

8.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

9.SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10.UTLØPSDATO

EXP: {måned/år}

Brukes umiddelbart etter rekonstitusjon.

11.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares og transporteres nedkjølt.

Beskyttes mot lys.

12.SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Les pakningsvedlegget før bruk.

13.TEKSTEN “TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNINGER MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK

Til dyr - reseptpliktig.

14.TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

VIRBAC

1ère avenue – 2065 m – L.I.D. 06516 Carros

Frankrike

16.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/11/121/001

EU/2/11/121/002

EU/2/11/121/003

EU/2/11/121/004

17.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Batch: {nummer}

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Eske med 10 hetteglass med lyofilisat og 10 hetteglass med suspensjonsvæske Eske med 15 hetteglass med lyofilisat og 15 hetteglass med suspensjonsvæske Eske med 25 hetteglass med lyofilisat og 25 hetteglass med suspensjonsvæske Eske med 30 hetteglass med lyofilisat og 30 hetteglass med suspensjonsvæske Eske med 50 hetteglass med lyofilisat og 50 hetteglass med suspensjonsvæske

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

CaniLeish lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon til hund

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Hver dose med 1 ml vaksine inneholder:

L. infantum proteiner (ESP) ≥ 100 mikrogram

3.LEGEMIDDELFORM

Lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon.

4.PAKNINGSSTØRRELSE

10 doser.

15 doser.

25 doser.

30 doser.

50 doser.

5.DYREARTER SOM LEGEMIDDELET ER BEREGNET TIL (målarter)

Hund.

6.INDIKASJON(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

7.BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI

Subkutan bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

8.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

9.SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10.UTLØPSDATO

Utløpsdato: {måned/år}

Brukes umiddelbart etter rekonstitusjon.

11.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares og transporteres nedkjølt.

Beskyttes mot lys.

12.SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Les pakningsvedlegget før bruk.

13.TEKSTEN “TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNINGER MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK

Til dyr. Reseptpliktig.

14.TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

VIRBAC

1ère avenue – 2065 m – L.I.D. 06516 Carros

Frankrike

16.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/11/121/005

EU/2/11/121/006

EU/2/11/121/007

EU/2/11/121/008

EU/2/11/121/009

17.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Batch: {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER Hetteglass med 1 dose lyofilisat

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

CaniLeish lyofilisat

2.MENGDEN AV VIRKESTOFF(ER)

L. infantum ESP 100 mikrogram

3.PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1 dose

4.ADMINSITRASJONSVEI(ER)

s.c.

5.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

6.PRODUKSJONSNUMMER

Batch: {nummer}

7.UTLØPSDATO

EXP: {måned/år}

Brukes umiddelbart etter rekonstitusjon.

8.TEKSTEN “TIL DYR”

Til dyr.

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER Hetteglass med 1 dose med suspensjonsvæske

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

CaniLeish suspensjonsvæske

2.MENGDEN AV VIRKESTOFF(ER)

Natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %)

3.PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1 ml

4.ADMINISTRASJONSVEI(ER)

5.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Ikke relevant.

6.PRODUKSJONSNUMMER

Batch: {nummer}

7.UTLØPSDATO

EXP: {måned/år}

8.TEKSTEN TIL “TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer