Canigen L4 (Inactivated Leptospira strains:L. interrogans...) – Merking - QI07AB01

Updated on site: 08-Feb-2018

Medikamentets navn: Canigen L4
ATC: QI07AB01
Stoff: Inactivated Leptospira strains:L. interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere (strain Ca-12-000); L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001); L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain A
Produsent: Intervet International B.V.

Artikkelinnhold

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKE

Plasteske med 10 eller 50 hetteglass á 1 ml.

Pappeske med 1 hetteglass á 10 ml.

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Canigen L4 injeksjonsvæske, suspensjon til hund

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

3.LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, suspensjon

4.PAKNINGSSTØRRELSE

10 x 1 ml (1 dose)

50 x 1 ml (1 dose)

1 x 10 ml (10 doser)

5.DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Hunder.

6.INDIKASJON(ER)

7.BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Subkutan bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

8.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Ikke relevant.

9.SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10.UTLØPSDATO

Utløpsdato {MM/ÅÅÅÅ}

Etter anbrudd, brukes innen 10 timer.

11.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap.

Skal ikke fryses.

Beskyttes mot lys.

12.SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Les pakningsvedlegget før bruk.

13.TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig.

14.TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nederland

16.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/15/183/001 – 10 hetteglass (1 ml)

EU/2/15/183/002 – 50 hetteglass (1 ml)

EU/2/15/183/003 – 1 hetteglass (10 ml)

17.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Batch {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

ETIKETT

1 ml og 10 ml hetteglass

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Canigen L4

2.MENGDEN AV VIRKESTOFF(ER)

Se pakningsvedlegget.

3.PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1 ml (1 dose)

10 ml (10 doser)

4.ADMINISTRASJONSVEI(ER)

s.c.

5.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Ikke relevant.

6.PRODUKSJONSNUMMER

Batch {nummer}

7.UTLØPSDATO

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

Etter anbrudd, brukes innen 10 timer. (kun for 10 ml hetteglass)

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer