Cardalis (benazepril hydrochloride /spironolactone) – Merking - QC09BA07

Updated on site: 08-Feb-2018

Medikamentets navn: Cardalis
ATC: QC09BA07
Stoff: benazepril hydrochloride /spironolactone
Produsent: Ceva Santé Animale

Artikkelinnhold

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PǺ DEN YTRE EMBALLASJE

Pappeske med 1 flaske med 30 tabletter

Pappeske med 1 flaske med 90 tabletter

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Cardalis 2,5 mg/20 mg tyggetabletter til hund

Cardalis 5 mg/40 mg tyggetabletter til hund

Cardalis 10 mg/80 mg tyggetabletter til hund

benazeprilhydroklorid/spironolakton

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

benazeprilhydroklorid 2,5 mg, spironolakton 20 mg benazeprilhydroklorid5 mg, spironolakton 40 mg benazeprilhydroklorid 10 mg, spironolakton 80 mg

3.LEGEMIDDELFORM

Tyggetablett

4.PAKNINGSSTØRRELSE

30 tabletter

90 tabletter

5.DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Hund

6.INDIKASJON(ER)

7.BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

8.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

9.SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10.UTLØPSDATO

EXP {måned/år}

Etter åpning, brukes innen 6 måneder.

11.OPPBEVARINGSBETINGELSER

12.SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE

Les pakningsvedlegget før bruk.

13.TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig.

14.TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Ceva Santé Animale 10 av. de La Ballastière 33500 Libourne Frankrike

16.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/12/142/001 (1 x 30 tabletter 2,5 mg/20 mg)

EU/2/12/142/002 (1 x 90 tabletter 2,5 mg/20 mg)

EU/2/12/142/003 (1 x 30 tabletter 5 mg/40 mg)

EU/2/12/142/004 (1 x 90 tabletter 5 mg/40 mg)

EU/2/12/142/005 (1 x 30 tabletter 10 mg/80 mg)

EU/2/12/142/006 (1 x 90 tabletter 10 mg/80 mg)

17.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PǺ SMÅ INDRE PAKNINGER

Flaske med 30 tabletter

Flaske med 90 tabletter

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Cardalis 2,5 mg/20 mg tyggetabletter til hund

Cardalis 5 mg/40 mg tyggetabletter til hund

Cardalis 10 mg/80 mg tyggetabletter til hund

benazeprilhydroklorid/spironolakton

2.MENGDEN AV VIRKESTOFF(ER)

benazeprilhydroklorid 2,5 mg, spironolakton 20 mg benazeprilhydroklorid 5 mg, spironolakton 40 mg benazeprilhydroklorid 10 mg, spironolakton 80 mg

3.PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

30 tabletter

90 tabletter

4.ADMINISTRASJONSVEI(ER)

5.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

6.PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

7.UTLØPSDATO

EXP {måned/år}

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer