Comfortis (spinosad) – Merking - QP53BX03

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Comfortis
ATC: QP53BX03
Stoff: spinosad
Produsent: Eli Lilly and Company Limited

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Ytre kartong

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Comfortis 90 mg

tyggetabletter til hund og katt

Comfortis 140 mg

tyggetabletter til hund og katt

Comfortis 180 mg

tyggetabletter til hund og katt

Comfortis 270 mg

tyggetabletter til hund og katt

Comfortis 425 mg

tyggetabletter til hund og katt

Comfortis 665 mg

tyggetabletter til hund

 

Comfortis 1040 mg

tyggetabletter til hund

 

Comfortis 1620 mg

tyggetabletter til hund

 

spinosad

 

 

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Spinosad

90 mg

Spinosad

140 mg

 

Spinosad

180 mg

 

Spinosad

270 mg

 

Spinosad

425 mg

 

Spinosad

665 mg

 

Spinosad

1040 mg

Spinosad

1620 mg

3.LEGEMIDDELFORM

Tyggetabletter.

4.PAKNINGSSTØRRELSE

3 tabletter

6 tabletter

5.DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Hund

Hund og katt

6.INDIKASJON(ER)

Til behandling og forebygging av loppeinfestasjon. Les pakningsvedlegget før bruk.

7.BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Gis i munnen.

Gis sammen med fôr.

Les pakningsvedlegget før bruk.

8.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

9.SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10.UTLØPSDATO

EXP

11.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevar blisterbrettet i ytteremballasjen.

12. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Avfall skal destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

13. TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig.

14.TEKSTEN ”OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Eli Lilly and Company Ltd

Elanco Animal Health

Priestley Road

Basingstoke

Hampshire

RG24 9NL

Storbritannia

16.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/10/115/016 (90 mg, 3 tabletter)

EU/2/10/115/017 (90 mg, 6 tabletter)

EU/2/10/115/018 (140 mg, 3 tabletter)

EU/2/10/115/019 (140 mg, 6 tabletter)

EU/2/10/115/020 (180 mg, 3 tabletter)

EU/2/10/115/021 (180 mg, 6 tabletter)

EU/2/10/115/011 (270 mg, 3 tabletter)

EU/2/10/115/001 (270 mg, 6 tabletter)

EU/2/10/115/012 (425 mg, 3 tabletter)

EU/2/10/115/003 (425 mg, 6 tabletter)

EU/2/10/115/013 (665 mg, 3 tabletter)

EU/2/10/115/005 (665 mg, 6 tabletter)

EU/2/10/115/014 (1040 mg, 3 tabletter)

EU/2/10/115/007 (1040 mg, 6 tabletter)

EU/2/10/115/015 (1620 mg, 3 tabletter)

EU/2/10/115/009 (1620 mg, 6 tabletter)

17.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

Blister

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Comfortis 90 mg

tyggetabletter til hund og katt

Comfortis 140 mg

tyggetabletter til hund og katt

Comfortis 180 mg

tyggetabletter til hund og katt

Comfortis 270 mg

tyggetabletter til hund og katt

Comfortis 425 mg

tyggetabletter til hund og katt

Comfortis 665 mg

tyggetabletter til hund

 

Comfortis 1040 mg

tyggetabletter til hund

 

Comfortis 1620 mg

tyggetabletter til hund

 

spinosad

 

 

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eli Lilly and Company Ltd

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer