Convenia (cefovecin) – Vilkår eller restriksjoner vedrørende leveranse og bruk - QJ01DD91

Artikkelinnhold

A.TILVIRKER ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE

Navn og adresse til tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse

Haupt Pharma Latina S.r.l. S.S. 156 km 47,600 04100 Borgo San Michele Latina

Italia

B.VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK

Veterinærpreparatet underlagt reseptplikt.

Innehaveren av denne markedsføringstillatelsen må informere EU-kommisjonen om markedsføringsplanene for legemidlet som er godkjent i henhold til dette vedtaket.

C.MRL-STATUS

Ikke relevant.

Kommentarer