Dexdomitor (dexmedetomidine hydrochloride) – Vilkår eller restriksjoner vedrørende leveranse og bruk - QN05CM18

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Dexdomitor
ATC: QN05CM18
Stoff: dexmedetomidine hydrochloride
Produsent: Orion Corporation

Artikkelinnhold

A.TILVIRKER(E) ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE

Navn og adresse til tilvirker(e) ansvarlig for batch release

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

B.VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK

Veterinærpreparatet underlagt reseptplikt.

C.MRL-STATUS

Ikke relevant.

D.ANDRE VILKÅR OG KRAV TIL MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Legemiddelovervåkningssystem

Innehaver av markedsføringstillatelsen må sørge for at legemiddelovervåkningssystemet, som beskrevet i Del I i søknaden om markedsføringstillatelse, er på plass og fungerer før veterinærpreparatet bringes på markedet og deretter så lenge som veterinærpreparatet er på markedet.

Kommentarer