Draxxin (tulathromycin) - QJ01FA94

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Draxxin 100 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning, til storfe, gris og sau

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Virkestoff:

 

Tulatromycin

100 mg/ml

Hjelpestoff:

 

Monotioglyserol

5 mg/ml

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, oppløsning.

Klar, fargeløs til svakt gul oppløsning.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Dyrearter som preparatet er beregnet til (målarter)Les mer ...

Kommentarer