Emdocam (meloxicam) - QM01AC06

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Emdocam 20 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe, gris og hest

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

En ml inneholder:

Virkestoff:

 

Meloksikam

20 mg

Hjelpestoff:

 

Etanol

150 mg

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, oppløsning.

Klar, gul oppløsning.

4.KLINISKE OPPLYSNINGERLes mer ...

Kommentarer