Emdocam (meloxicam) – Vilkår eller restriksjoner vedrørende leveranse og bruk - QM01AC06

Artikkelinnhold

A.TILVIRKER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse til tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse

Produlab Pharma bv

NL-4941 SJ Raamsdonksveer

Nederland

B.VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK

Veterinærpreparatet underlagt reseptplikt.

C.MRL-STATUS

Meloksikam i Emdocam 20 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe, gris og hest er tillatt virkestoff som beskrevet i tabell 1 i vedlegget til Rådsforordning (EU) nr. 37/2010:

Farmakologisk

Restmarkør

Dyreart

MRL

Målvev

Andre

Terapeutisk

aktivt virkestoff

 

 

 

 

forholdsregler

klassifisering

Meloksikam

Meloksikam

Bovine

20 μg/kg

Muskel

Ingen

Antiinflammatoriske

 

 

Geit

65 μg/kg

Lever

oppføring

og antireumatiske

 

 

Svin

65 μg/kg

Nyre

 

midler ekskl.

 

 

Kanin

 

 

 

steroider

 

 

Ingen

 

 

 

 

 

 

Bovine

15 μg/kg

Melk

 

 

 

 

Geit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjelpestoffer angitt i pkt. 6.1 i preparatomtalen er enten tillatte innholdsstoffer som i henhold til tabell 1 i vedlegget til Rådsforordning (EU) nr. 37/2010 ikke trenger MRL, eller de anses å være utenfor virkeområdet for forordning (EC) nr. 470/2009 når de brukes som i dette veterinærpreparatet.

Kommentarer