Fungitraxx (itraconazole) - QJ02AC02

Artikkelinnhold

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Fungitraxx 10 mg/ml mikstur, oppløsning for prydfugler

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver ml inneholder:

 

Virkestoff:

 

Itrakonazol

10 mg

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Mikstur, oppløsning.

Gul til svakt gyllen gjennomsiktig oppløsning.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Dyrearter som preparatet er beregnet til (målarter)Les mer ...

Kommentarer