Fungitraxx (itraconazole) – Vilkår eller restriksjoner vedrørende leveranse og bruk - QJ02AC02

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Fungitraxx
ATC: QJ02AC02
Stoff: itraconazole
Produsent: Avimedical B.V.

A.TILVIRKER ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE

Navn og adresse til tilvirker ansvarlig for batch release

Floris Veterinaire Produkten B.V.

Kempenlandstraat 33

5262 GK Vught

NEDERLAND

B.VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK

Veterinærpreparat underlagt reseptplikt.

C.MRL-STATUS

Ikke relevant.

Kommentarer